oferta pracy: audytor wewnętrzny

MIEJSCE PRACY: Biuro Audytu Wewnętrznego

 

STANOWISKO: audytor wewnętrzny

 

WYMIAR ETATU: 100%

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne lub prawnicze);
 • uprawnienia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, zgodne z art. 286 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj.:
 1. jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA),

lub

 1. złożony w latach 2003-2006 z pozytywnym wynikiem egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów

lub

 1. uprawnienia biegłego rewidenta,

lub

 1. dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydany przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych, przy czym za  praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa powyżej, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
 1. przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
 2. realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320);
 3. 3)nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 i 2320),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo (umyślne i nieumyślne) i przestępstwo skarbowe (umyślne i nieumyślne),
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869),
 • minimum 2- letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych, na stanowisku audytora wewnętrznego,
 • znajomości zagadnień i przepisów prawnych z zakresu:

-  szkolnictwa wyższego,

- finansów publicznych,

- rachunkowości budżetowej,

- prawa zamówień publicznych,

- sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego

 • znajomość Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego,
 • zdolności analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania oraz jasnego prezentowania wniosków i opinii,
 •  sprawne posługiwanie się pakietem MS Office (w szczególności Excel).

 

Wymagania dodatkowe:

 

 • Wysoki poziom kultury osobistej
 • Odporność na stres
 • Kreatywność i asertywność
 • Nienaganna postawa etyczna
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej.

 

PRZEWIDYWANY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Wspieranie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w osiąganiu wytyczonych celów poprzez systematyczne, niezależne i konsekwentne działania o charakterze zapewniającym i doradczym, służące poprawie skuteczności zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem oraz ocenie systemu kontroli zarządczej.
 • Wykonywanie zadań audytowych w zgodności ze Standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.
 • Zbieranie informacji, dokumentowanie i monitorowanie procesów zachodzących w Uniwersytecie.
 • Uczestniczenie w przygotowaniu, opartych o analizę ryzyka, rocznego i strategicznego planu audytu oraz rocznego sprawozdania z wykonania zadań audytowych.
 • Monitorowanie zaleceń zawartych w sprawozdaniach z przeprowadzania audytu wewnętrznego.
 • Wykonywanie czynności sprawdzających.
 • Systematyczne podnoszenie jakości pracy przez stosowanie właściwych technik audytowych i metod samokontroli oraz nawiązywanie właściwej współpracy z pracownikami audytowanych jednostek.

 

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 • Curriculum  vitae  (z  uwzględnieniem  przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje,

 

APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ:

w terminie do dnia:  22.04.2024 r.

Jednostka organizacyjna:  Biuro Audytu Wewnętrznego

Adres:  80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 1 A

Adres e-mail: audyt@ug.edu.pl

 

 

 

 

Klauzula zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko audytor wewnętrzny oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko audytor wewnętrzny.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych

 

                                                                                                                    

Data publikacji
2024-03-25
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 25 Marzec, 2024 - 09:28; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 25 Marzec, 2024 - 09:28; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka