oferta pracy referent/specjalista w Dziekanacie Wydziału Oceanografii i Geografii

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

MIEJSCE PRACY: Dziekanat Wydziału Oceanografii i Geografii UG
STANOWISKO: stanowisko administracyjne: referent/specjalista (w zależności od doświadczenia kandydata) (planista)
WYMIAR ETATU: 100% etat

WYMAGANIA:

 • preferowane wykształcenie wyższe,
 • dobra znajomość obsługi pakietów MS Office, Open Office,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy oraz wyznaczania priorytetów,
 • dokładność, staranność i terminowość w realizacji zadań,
 • umiejętność pracy w zespole oraz pracy pod presją czasu,
 • łatwość nawiązywania kontaktów z osobami współpracującymi i studentami,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność tworzenia dokumentacji administracyjnej takiej, jak decyzje administracyjne, pisma, notatki służbowe, sprawozdania, protokoły z posiedzeń,
 • znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej oraz dokumentacji,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

PRZEWIDYWANY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • sporządzanie planu zajęć dydaktycznych,
 • rezerwacja sal dydaktycznych,
 • koordynacja ankiet wydziałowych,
 • zamawianie przedmiotów na zewnątrz Wydziału,
 • przygotowywanie kalendariów studenta i terminarzy dydaktycznych,
 • wprowadzanie danych do POL-on,
 • obsługa korespondencji dziekanatowej.

WYMAGANE  DOKUMENTY:

MIEJSCE PRACY: Kampus w Oliwie ul . Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk


APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ:
w terminie do dnia:  05.04.2024 r.
Jednostka organizacyjna:  Dziekanat Wydział Oceanografii i Geografii UG
Adres:  al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, Budynek Główny, II piętro, pok. 201
Adres e-mail: dziekanatwoig@ug.edu.pl

Osoba do kontaktu:
mgr Beata Kwiatkowska, tel. wew. 66 84, tel. komórkowy: 725 991 242

Osoby wybrane na podstawie analizy dostarczonych dokumentów zostaną zaproszone
na rozmowę kwalifikacyjną.

Klauzula zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko referent /specjalista w grupie pracowników administracyjnych w Biurze Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko referent/specjalista w grupie pracowników administracyjnych w Biurze Dziekana Wydziału oceanografii i Geografii.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 22 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 22 ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych
Data publikacji
2024-03-27
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 27 Marzec, 2024 - 13:57; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka Ostatnia zmiana: środa, 27 Marzec, 2024 - 13:57; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka