Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

OGŁOSZENIE

 

Dziekan Wydziału Zarządzania, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  18 lipca 2024 r.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę, wysokość wynagrodzenia w przedziale od 4685,00 do 5500,00  zł.

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 19 lipca 2024 r.

 

Słowa kluczowe: zarządzanie finansami, finanse przedsiębiorstw, ład korporacyjny, analiza ekonomiczna.

 

Wymagania:

 1. Stopień naukowy magistra w dziedzinie nauk ekonomicznych lub społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości uzyskany nie wcześniej niż w 1990 roku.
 2. Sprecyzowane zainteresowania badawcze dotyczące finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, zarządzania finansami w organizacjach.
 3. Umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy z wykorzystaniem literatury naukowej oraz adekwatnych technik obliczeniowych i informatycznych.
 4. Praktyczna znajomość funkcjonowania sfery finansowej w przedsiębiorstwach.
 5. Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w których kandydat jest autorem lub współautorem.
 6. Doświadczenie w realizacji grantów naukowo-badawczych jako wykonawca lub kierownik albo innych projektów rozwojowych lub wdrożeniowych.
 7. Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych.
 8. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu finansów, ekonomii lub zarządzania.
 9. Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego.
 10. Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.

 

Dodatkowymi atutami kandydata będą: np. znajomość obsługi programów komputerowych z zakresu zarządzania finansami, w tym Excela,  udokumentowane szkolenia z zakresu finansów, ekonomii lub zarządzania, szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności dydaktycznych oraz umiejętności związanych z zarządzaniem zespołami ludzkimi, doświadczenie w kierowaniu jednostkami organizacyjnymi w instytucjach szkolnictwa wyższego.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w sekretariacie Katedry Finansów Przedsiębiorstw (pok. 129 , Wydział Zarządzania UG, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot) następujących dokumentów:

 1. Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)
 3. Kopię dyplomu uzyskania tytułu magistra
 4. Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
 5. Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

 

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko adiunkta w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 2 1 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji .
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  6. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Data publikacji
2024-06-18
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 18 Czerwiec, 2024 - 15:36; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros Ostatnia zmiana: wtorek, 18 Czerwiec, 2024 - 15:37; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros