Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy : Dział Finansowy : samodzielny referent/specjalista - wymiar: 100 etatu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy : Dział Finansowy : samodzielny referent/specjalista - wymiar: 100 etatu

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Miejsce pracy Dział Finansowy
Stanowisko Samodzielny referent/specjalista
Wymiar etatu 100%


WYMAGANIA:
 wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne),
 znajomość zagadnień związanych z obsługą dokumentacji finansowej, kontrolą formalno- rachunkowa, rozliczaniem  podroży służbowych, obsługą rachunków bankowych oraz dokonywaniem płatności i innych rozliczeń,
 mile widziana znajomość podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych
 dobra znajomość języka angielskiego,
 dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu OFFICE,
 umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy w zespole i pod presją czasu,
 dokładność, odpowiedzialność, samodzielność i zaangażowanie w pracę,
 chęć rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

PRZEWIDYWANY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

- rozliczanie kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych,
- weryfikowanie, opracowywanie, opłacanie i rozliczanie dokumentów finansowo-księgowych, 
- kontrola formalna i rachunkowa dokumentów poniesienia kosztów,
- obsługa rachunków bankowych uczelni,
- współpraca z pracownikami w zakresie prowadzonych spraw finansowych,
- współpraca z klientem wewnętrznym i zewnętrznym związana z prowadzoną formalno – rachunkową kontrolą dokumentów, w tym zgłaszanie konieczności dokonania korekty dokumentów.

WYMAGANE  DOKUMENTY:
• Curriculum  vitae  (z  uwzględnieniem  przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje.
Klauzula zgody
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko samodzielny referent/specjalista 
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ:   w terminie do dnia 10.12.2018r.
Jednostka organizacyjna: Dział Finansowy pok. 324 (III piętro)
adres 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
adres e-mail (opcjonalnie) iwona.drost@ug.edu.pl