fbpx Ogłoszenie o wolnym miejscu prac: Starszy oficer na r/v Oceanograf | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o wolnym miejscu prac: Starszy oficer na r/v Oceanograf

Ogłoszenie o wolnym miejscu prac: Starszy oficer na r/v Oceanograf

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Miejsce pracy

Instytut Oceanografii

Stanowisko

Starszy oficer na r/v Oceanograf

 

Wymiar etatu

100% etatu

 

 

 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA:

 • Dyplom starszego oficera na statkach o poj. brutto 500 – 3000 T.
 • Świadectwo operatora DP.
 • Świadectwo ogólne operatora GMDSS
 • Świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA - poziom zarządzania
 • Świadectwo przeszkolenia w zakresie obsługi i wykorzystania ECDIS
 • Świadectwa z przeszkoleń wymagane w dziale pokładowym dla II/2 STCW
 • Świadectwo zdrowia wystawione przez uprawnionego lekarza.

DODATKOWE KWALIFIKACJE:

 • umiejętność kierowania zespołem ludzi: załogą statku oraz zespołem badawczym i studentami
 • umiejętność dobrej komunikacji, w tym również podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 WYMAGANE  DOKUMENTY:

 • Curriculum vitae (z uwzględnieniem  przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 • Klauzula zgody

Klauzula zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Starszy oficer na r/v Oceanograf oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Starszy oficer na r/v Oceanograf
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 22 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 22 ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 10. prawo dostępu do treści swoich danych,
 11. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 12. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 13. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 14. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Aplikacje proszę składać w Sekretariacie Instytutu Oceanografii UG w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 46 w terminie do dnia 31.07.2019R.

 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z tymi kandydatami, którzy zostali wyłonieni, do dalszego procedowania, w procesie wstępnej rekrutacji oraz prawo unieważnienia w każdym czasie zatrudnienia  na  ww.  stanowisko  bez podania przyczyny.