NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

..

 

Pracownicy  z niepełnosprawnością mogą korzystać z dodatkowych uprawnień po uprzednim przedłożeniu w Dziale Kadr orzeczenia o stwierdzonym stopniu niepełnosprawności  / lekkim, umiarkowanym albo znacznym/:

 

 1. Czas pracy osoby z niepełnosprawnością z lekkim stopniem niepełnosprawności /w pełnym wymiarze czasu pracy/ nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo,

 

 1. Czas pracy osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym /w pełnym wymiarze czasu pracy/ nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

 

 1. Osobie z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowa przerwa w pracy na gimnastykę lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

 

 1. Osoba z niepełnosprawnością nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

 

 1. Osoby z niepełnosprawnością /jeśli wyrażą na to zgodę/ mogą być zatrudnione w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych, natomiast osoby  z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym mogą pracować dłużej niż 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo  tylko w przypadku gdy:
 • są zatrudnione przy pilnowaniu oraz
 • gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub  w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tymi osobami wyrazi na to zgodę. Koszty badań ponosi pracodawca.

 

 1. Osobom z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym przysługuje dodatkowy urlop  w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu przyznania jej  jednego z tych stopni niepełnosprawności. Za dzień zaliczenia do danego stopnia niepełnosprawności należy uznać dzień posiedzenia zespołu orzekającego(data wydania orzeczenia).Pierwszy dodatkowy urlop wypoczynkowy osoba niepełnosprawna nabywa w całości. Prawo do kolejnego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa z dniem 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Urlop ten przysługuje jedynie pracownikom niebędącym nauczycielami (nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów).

 

 1. Osoba z z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
 • w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, na który została skierowana przez lekarza, pod którego opieką znajduje się ta osoba,
 • w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

 

 1. Łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego i zwolnienia od pracy dla osoby  z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 14. Wrzesień 2023 - 14:35; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka Ostatnia zmiana: czwartek, 28. Wrzesień 2023 - 09:40; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka