Dział Płac

KOMUNIKATY DZIAŁU PŁAC

Godziny pracy Działu Płac:

Poniedziałek - Wtorek :  7.00 - 15.00

Środa - nieczynne (dzień prac wewnętrznych)

Czwartek - Piątek :  7.00 - 15.00

 

Oświadczenia związane z Nowym Ładem:

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 17. Grudzień 2020 - 09:45; osoba wprowadzająca: Eliza Władecka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 2. Styczeń 2023 - 11:25; osoba wprowadzająca: Eliza Władecka

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 11. Styczeń 2021 - 18:35; osoba wprowadzająca: Eliza Władecka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 2. Styczeń 2023 - 11:26; osoba wprowadzająca: Eliza Władecka

INNE DOKUMENTY DZIAŁU PŁAC

Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego 

Zarządzenie nr 108/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 października 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie nr 107/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego

 

Zarządzenie nr 38/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim

zostało zmienione przez

Zarządzenie nr 90/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 lipca 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 38/R/20 Rektora UG w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie...

Zarządzenie nr 122/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 października 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 38/R/20 Rektora UG w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie...

Zarządzenie nr 66/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 maja 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 38/R/20 Rektora UG w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim

Zarządzenie nr 188/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 38/R/20 Rektora UG w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim

Zarządzenie nr 172/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 grudnia 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 38/R/20 Rektora UG w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim

Zarządzenie nr 150/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 38/R/20 Rektora UG w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim

Zarządzenie nr 85/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 38/R/20 Rektora UG w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim

 

Wzory wniosków do Zarządzenia nr 90/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 lipca 2023 roku

 1. Wzór wniosku o przyznanie wynagrodzenia specjalnego (dodatku) - załącznik nr 1 do zarządzenia
 2. Wzór wniosku o przyznanie dodatku zadaniowego - załącznik nr 2 do zarządzenia
 3. Wzór wniosku o cofnięcie dodatku zadaniowego - załącznik nr 2a do zarządzenia
 4. Lista wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za udział w komisji habilitacyjnej - załącznik nr 3 
 5. Lista wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za postępowanie w przewodzie doktorskim -załącznik nr 4 
 6. Lista wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za recenzje w przewodach o nadanie stopnia / tytułu naukowego - załącznik nr 5 
 7. Wzór wniosku o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za realizację praktyk studenckich - załącznik nr 6 do rozporządzenia
 8. Wzór wniosku o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji rekrutacyjnej - załącznik nr 7 do rozporządzenia
 9. Wzór formularza listy wypłat za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich - załącznik nr 8 do zarządzenia
 10. Wniosek o przyznanie dodatku za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych - załącznik nr 9 
 11. Wniosek o cofnięcie dodatku za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych - załącznik nr 9a 
 12. Wzór wniosku premiowego dla pracownika niebędącego nauczycielem akademicki- załącznik nr 10 do zarządzenia
 13. Wzór wniosku o pozbawienie pracownika premii regulaminowej - załącznik nr 10 a do zarządzenia
 14. Wzór wniosku o przyznanie dodatku publikacyjnego - załącznik nr 14 do  zarządzenia 
 15. Wzór wniosku o przyznanie dodatku za zajęcia wyrównawcze - załącznik nr 15 do  zarządzenia 
 16. Wzór wniosku o dodatek motywacyjny w ramach programu premia na horyzoncie UG - załącznik nr 16 do  zarządzenia 

 

Zasady przyznawania premii pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi - załącznik nr 17 do Regulaminu Wynagradzania UG

 

Inne dokumenty Działu Płac

      1) Oświadczenie pracownika dotyczące kwoty zmniejszającej podatek

      2) Wnioski do zasiłku opiekuńczego:            

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 23. Maj 2018 - 10:21; osoba wprowadzająca: Eliza Władecka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 19. luty 2024 - 13:08; osoba wprowadzająca: Eliza Władecka

DOKUMENTY - ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 23. Maj 2018 - 10:15; osoba wprowadzająca: Eliza Władecka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 2. Styczeń 2023 - 08:54; osoba wprowadzająca: Eliza Władecka

PRACOWNICY DZIAŁU PŁAC

Kierownik

mgr Jolanta Moś
telefon: +48 58 523 24 54
e-mail: jolanta.mos@ug.edu.pl

Zastępca Kierownika

mgr Dorota Trybała
telefon: +48 58 523 24 06
e-mail: dorota.trybala@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Chemii

ADMINISTRACJA: Administracja (Biuro Kanclerza, Dział Kadr, Biuro Prawne, Biuro Audytu Wewnętrznego, Biuro Bezpieczeństwa i Oceny Ryzyka, Zespół Prasowy, Zespół Promocji, Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej, Biuro Nauki, Biuro Projektów Naukowych, Biuro Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, Centrum Analiz i Ekspertyz, Biuro Kształcenia, Biuro Rekrutacji, Biuro Osób z Niepełnosprawnością, Biuro GUTW, Biuro Jakości Kształcenia, Biuro Karier, Biuro Współpracy Międzynarodowej, Kancelaria Ogólna, Dział Kontrolingu, Dział Rachunkowości Finansowej, Dział Finansowy, Dział Obsługi Finansowej Projektów, Zespół ds. Kontaktów ze Sponsorami, Biuro Współpracy i Rozwoju, Sekretariat Rektora, Sekretariat Prorektora ds. Badań Naukowych, Sekretariat Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia) 

Pracownicy

mgr Danuta Aleksandrowicz
telefon: +48 58 523 24 06
e-mail: danuta.aleksandrowicz@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny: Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Romańskiej, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich-Pracownia Sinologii

ADMINISTRACJA: Wydział Chemii, Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi

OBSŁUGA: Wydział Chemii, Wydział Historyczny.

Małgorzata Bocian
telefon: +48 58 523 25 52
e-mail: malgorzata.bocian@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Prawa i Administracji, Instytut Historii

ADMINISTRACJA: Biblioteka Sopot, Biblioteka Główna
 

mgr Beata Grzywacz
telefon: +48 58 523 31 03
e-mail: beata.grzywacz@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Zarządzania, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Instytut Fizyki), Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

ADMINISTRACJA: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Biotechnologii

OBSŁUGA: Wydział Ekonomiczny, Dział Transportu.

Izabela Pilewska 
telefon: +48 58 523 25 52
e-mail: izabela.pilewska@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Nauk Społecznych: Instytut Pedagogiki, Wydział Oceanografii i Geografii, Hel 

ADMINISTRACJA: Rektorat (Centrum Transferu i Technologii, Dziekanat WNS), Wydział Nauk Społecznych (Instytut Psychologii, Instytut Pedagogiki, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Instytut Politologii)

OBSŁUGA: Zespół Obiektów Wydziału Biologii, Hotel Asystencki nr 1, Hotel Asystencki nr 2, Introligatornia, Administracja Budynków Wydziału Filologicznego i Wydziału Historycznego, DS-4, DS-5, DS-7, DS-10, DS-11

Joanna Sprawka
telefon: +48 58 523 25 52
e-mail: joanna.sprawka@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Instytut Matematyki i Informatyki), Wydział Nauk Społecznych: Instytut Psychologii, Instytut Politologii

ADMINISTRACJA: Rektorat (Dział Płac, Centrum Informatyczne, BHP, Sekcja Spraw Socjalnych, Biuro Organizacji, Radio MORS, Archiwum, ACK, Centrum Polityki Zakupowej, Dział Inwestycji i Remontów, Sekcja ds. Ubezpieczeń, Centrum Eksploatacji Nieruchomości, Dział Techniczny Utrzymania Nieruchomości, Samodzielne Stanowisko ds. Infrastruktury, Samodzielne Stanowisko ds. Przedsięwzięć Innowacyjnych)

OBSŁUGA: Zespół Obiektów WNS, Zespół Obiektów Wydziału Biologii, Administracja Budynku Kampusu Kaszubskiego, Biuro Armatora z jednostką R/V Oceanograf, Wydział Matematyki, Zespół Obiektów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

mgr inż. Agnieszka Matys 
telefon: +48 58 523 31 03
e-mail: agnieszka.matys@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Centrum Języków Obcych, Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki

ADMINISTRACJA: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania, Wydział Ekonomiczny, Wydawnictwo UG, Gazeta UG

OBSŁUGA: Wydział Zarządzania, CDK, Biblioteka Ekonomiczna, Wydział Prawa, DS-6, Zakład Poligrafii 

• inż. Joanna Wawrzynowska
telefon: +48 58 523 25 52
e-mail: joanna.wawrzynowska@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Biologii, WNS Instytut Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

ADMINISTRACJA: Wydział Biologii, Wydział Oceanografii i Geografii

OBSŁUGA: Zespół Obiektów Budynku Oceanografii i Geografii, Zespół Obiektów Hel, Zespół Obiektów Budynku Biotechnologii, Zespół Obiektów Gdańsk-Kładki

mgr Eliza Władecka
telefon: +48 58 523 24 71
e-mail: eliza.wladecka@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Filologiczny: Zakład Języka Polskiego; Zakład Polonistyki Stosowanej; Zakład Historii Literatury Polskiej; Zakład Dramatu, Teatru i Widowisk; Zakład Kulturoznawstwa; Zakład Filmu i Mediów; Instytut Skandynawistyki i Fennistyki; Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej; Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa; Zakład Pragmatyki, Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego; Zakład Slawistyki i Studiów Bałkańskich, Instytut Logopedii; Zakład Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej; Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, Centrum Filmowe im. Andrzeja Wajdy

ADMINISTRACJA: Wydział Filologiczny, Wydział Historyczny, Borucino, DS-y, Biuro Stypendialne, Administracja Budynków Wydziału Filologicznego i Wydziału Historycznego, Centrum Filmowe im. Andrzeja Wajdy

OBSŁUGA: Administracja Budynków Rektoratu; Administracja Budynków Biblioteki, Zespół Obiektów Leźno, DS-3, Straż Uniwersytecka Biblioteki Głównej i Budynku Administracyjnego 

 

Sekcja Umów Cywilnoprawnych:

Kierownik sekcji

telefon: +48 58 523 24 52
e-mail:maria.dyszczynska@ug.edu.pl

Pracownicy

mgr Honorata Kloc
telefon: +48 58 523 24 52
e-mail:rekhk@ug.edu.pl

Bożena Kowalska
telefon: +48 58 523 24 52
e-mail: rekbk@ug.edu.pl

mgr Katarzyna Ciećko
telefon: +48 58 523 24 52
e-mail: katarzyna.ciecko@ug.edu.pl

Danuta Piłat
telefon: +48 58 523 24 52
e-mail: danuta.pilat@ug.edu.pl

Monika Warsińska
telefon: +48 58 523 24 52

e-mail:monika.warsinska@ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 11. Marzec 2014 - 09:47; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 25. Październik 2023 - 09:28; osoba wprowadzająca: Eliza Władecka

.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 27. Marzec 2020 - 07:37; osoba wprowadzająca: Eliza Władecka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 2. Styczeń 2023 - 08:32; osoba wprowadzająca: Eliza Władecka