Stypendium ministra | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacanie  studentom stypendiów  ministra określa rozporządzenie  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

I. Warunki ubiegania się o stypendium ministra

Zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4 ww. ustawy, o przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek przewidziano dla studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

II. Warunki przyznawania stypendium ministra

Zgodnie z art. 181 ust. 2 ww. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.
Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom precyzuje w § 2 ust. 1, iż stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów: 

  1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
  2. wybitne osiągnięcia w sporcie.

Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.
Zgodnie z art. 184 ust. 5 ww. ustawy, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może zatem otrzymać stypendium ministra osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia. Weryfikacji wniosków pod kątem spełniania warunku określonego w art. 184 ust. 5 ww. ustawy dokonują uczelnie.

UWAGA

Student wniosek o stypendium składa kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Wniosek taki powinien zawierać załączniki dokumentujące osiągnięcia studenta. Zanim podpisze Rektor musi być zaopiniowany przez Radę Wydziału a  następnie Rektor pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału wniosek przekazuje Ministrowi.

Termin składania wniosku przez studenta określa wydział.

Wnioski o stypendium ministra są przekazywane przez Uczelnię w  terminie do 15 października danego roku.

Szczegółowe informacje oraz wnioski  o stypendium znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Weronika Butza
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kromer
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 5 października 2018 roku, 14:29