Stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

26 października 2022r. ruszył nabór wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów mieszkających w Pomorskim. Nabór potrwa do 25 listopada 2022r.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełni łącznie następujące warunki:

 • jest mieszkańcem województwa pomorskiego
 • będzie kontynuował studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie, na które składany jest wniosek
 • w roku akademickim poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek:
  • uzyskał co najmniej dwa osiągnięcia typu publikacje, wystąpienia, nagrody, czy projekty spośród wskazanych w Regulaminie- do pobrania poniżej,
  • uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku

Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania stypendiów, w elektronicznym generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej Urzędu.

Po wypełnieniu formularza w elektronicznym generatorze wniosków wydrukowany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45 – 15.45 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego (Departament Rozwoju Gospodarczego)”.

Informacji na temat naboru wniosków udzielają:

    Monika Radziszewska, tel. 58 32 68 712

    Anna Michewicz-Kwiatkowska tel. 58 32 68 442

    sekretariat Departamentu Rozwoju Gospodarczego  tel. 58 32 68 300, faks 58 32 68 303,  drg@pomorskie.eu

Generator Wniosków dostępny będzie także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty”.

Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego.

Więcej informacji na stronie urzędu.

Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska im. Daniela Gabriela Fahrenheita

Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska im. D. G. Fahrenheita w wysokości od 10 000 zł do 20 000 zł, może otrzymać student szczególnie zaangażowany w działalność na rzecz Miasta Gdańska, który spełnia poniższe kryteria:

 • ma stałe zameldowanie na terenie Gdańska co najmniej przez ostatnie 3 lata,
 • posiada osiągnięcia tematycznie związane z Gdańskiem lub działalność na rzecz Gdańska,
 • zaliczył co najmniej drugi rok studiów,
 • studiuje w trybie stacjonarnym,
 • posiada osiągnięcia wykraczające tematycznie poza program nauczania.

Do wniosku (załącznik nr 3 do Regulaminu) należy dołączyć następujące dokumenty:

 • list motywacyjny do kapituły Stypendialnej,
 • życiorys,
 • zaświadczenie potwierdzające status studenta oraz zaliczenie wszystkich egzaminów,
 • oświadczenie o zameldowaniu w Gdańsku na pobyt stały,
 • oświadczenie o posiadaniu oryginałów wszystkich dokumentów przedkładanych w kopiach,
 • dokumenty potwierdzające szczególne osiągnięcia.

Stypendium może być przyznane jeden raz w czasie całego okresu studiowania.

Regulamin programu stypendialnego Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów i doktorantów im. D. G. Fahrenheita

Wnioski i informacje na stronie Urzędu Miasta Gdańska

Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu

Jednorazowe Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu, może być przyznane studentowi, który:

 • jest mieszkańcem Sopotu co najmniej przez ostatnie 3 lata;
 • podejmuje różnorodne inicjatywy na rzecz Miasta, wykonuje prace badawcze na rzecz Miasta, pisze prace naukowe związane tematycznie z Sopotem;
 • posiada osiągnięcia związane z Miastem;
 • zaliczył w terminie określonym w regulaminie uczelni, co najmniej pierwszy rok studiów;
 • uzyskał w okresie zaliczonego roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,0; potwierdzoną przez uczelnię;
 • nie przebywa na urlopie, który przerywa tok studiów;
 • nie powtarzał roku.

O stypendium ubiegać się mogą również studenci obcokrajowcy polskiego pochodzenia, studiujący w trójmieście, zamieszkali w czasie studiów w Sopocie, po akceptacji Prezydenta Miasta.

Do wniosku o stypendium powinien być załączony konspekt prac oraz inne materiały potwierdzające osiągnięcia studenta.

Wypełnione wnioski o przyznanie stypendium student składa w terminie 15 września do 15 października danego roku do Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Sopocie.

Wnioski do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Sopotu.

Stypendium Prezydenta Miasta Gdyni

Stypendia są indywidualnym wyróżnieniem dla studentów, których zainteresowania wykraczają poza program studiów oraz mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi, potwierdzonymi średnią ocen co najmniej 3,6 i nie przebywają na urlopie oraz spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • biorą udział w programach naukowych, popularyzatorskich, projektach lub grantach,
 • pobierają naukę na kilku uczelniach lub kierunkach,
 • czynnie uczestniczą (wygłoszenie referatu, prezentacji, przeprowadzenie warsztatu, udział w roli ekspertów panelu dyskusyjnym) w konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych,
 • posiadają zgłoszenia patentowe lub uzyskane patenty.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z ostatniego roku akademickiego,
 • zaświadczenie potwierdzające naukę na innych kierunkach,
 • kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach uzyskanych w poprzednim roku akademickim poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

Stypendia przyznawane są przez Prezydenta Miasta Gdyni w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na podstawie propozycji Komisji Stypendialnej. Ustanawia się 10 jednorazowych stypendiów w maksymalnej wysokości 3500zł każde.

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w terminie od dnia 15 października do 15 listopada danego roku przez studenta:

 • elektronicznie z pomocą platformy Cyfrowego Urzędu. Można to zrobić pod adresem http://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/,
 • włożenie wniosku wraz z załącznikami do wrzutni w głównym wejściu do Urzędu Miasta Gdyni przy al. marsz. Piłsudskiego 52/54 lub przy ul. 10 Lutego 24,
 • poprzez nadanie wniosku w INPOST URZĄD24. Szczegóły dotyczące nadania znajdują się pod linkiem https://urzad24.inpost.pl/umgdynia,
 • wysłanie wniosku pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Gdyni, al. marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Edukacji, Stypendia Miasta Gdyni.


Wnioski do pobrania oraz więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni.

View changelog

Data publikacji: poniedziałek, 17. Marzec 2014 - 10:16; osoba wprowadzająca: Agnieszka Licznerska Ostatnia zmiana: środa, 26. Październik 2022 - 14:19; osoba wprowadzająca: Agnieszka Licznerska