Stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

16 października 2023 r. ruszył nabór wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów mieszkających w Pomorskim.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełni łącznie następujące warunki:

 • jest mieszkańcem województwa pomorskiego
 • złoży wniosek w terminie 16.10.2023-13.11.2023
 • będzie kontynuował studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie, na które składany jest wniosek
 • w roku akademickim poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek:
  • uzyskał co najmniej dwa osiągnięcia typu publikacje, wystąpienia, nagrody, czy projekty spośród wskazanych w Regulaminie- do pobrania poniżej,
  • uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku

Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania stypendiów, w elektronicznym generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej Urzędu.

Po wypełnieniu formularza w elektronicznym generatorze wniosków wydrukowany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45 – 15.45 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego (Departament Rozwoju Gospodarczego)”.

Informacji na temat naboru wniosków udzielają:

    Monika Radziszewska, tel. 58 32 68 712 m.radziszewska@pomorskie.eu

    Anna Michewicz-Kwiatkowska tel. 58 32 68 442 a.michewicz@pomorskie.eu

Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego.

Generator wniosków jest dostępny także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty”

Więcej informacji na stronie urzędu.

Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska im. Daniela Gabriela Fahrenheita

Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska im. D. G. Fahrenheita w wysokości od 10 000 zł do 20 000 zł, może otrzymać student szczególnie zaangażowany w działalność na rzecz Miasta Gdańska, który spełnia poniższe kryteria:

 • ma stałe zameldowanie na terenie Gdańska co najmniej przez ostatnie 3 lata,
 • posiada osiągnięcia tematycznie związane z Gdańskiem lub działalność na rzecz Gdańska,
 • zaliczył co najmniej drugi rok studiów,
 • studiuje w trybie stacjonarnym,
 • posiada osiągnięcia wykraczające tematycznie poza program nauczania.

Do wniosku (załącznik nr 3 do Regulaminu) należy dołączyć następujące dokumenty:

 • list motywacyjny do kapituły Stypendialnej,
 • życiorys,
 • zaświadczenie potwierdzające status studenta oraz zaliczenie wszystkich egzaminów,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o zameldowaniu w Gdańsku na pobyt stały,
 • oświadczenie o posiadaniu oryginałów wszystkich dokumentów przedkładanych w kopiach,
 • dokumenty potwierdzające szczególne osiągnięcia.

Stypendium może być przyznane jeden raz w czasie całego okresu studiowania. Wnioski należy złożyć do 31 października danego roku (liczy się data wpłynięcia do urzędu).

Regulamin programu stypendialnego Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów i doktorantów im. D. G. Fahrenheita

Wnioski i informacje na stronie Urzędu Miasta Gdańska

Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu

Jednorazowe Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu, może być przyznane studentowi, który:

 • jest mieszkańcem Sopotu co najmniej przez ostatnie 3 lata;
 • podejmuje różnorodne inicjatywy na rzecz Miasta, wykonuje prace badawcze na rzecz Miasta, pisze prace naukowe związane tematycznie z Sopotem;
 • posiada osiągnięcia związane z Miastem;
 • zaliczył w terminie określonym w regulaminie uczelni, co najmniej pierwszy rok studiów;
 • uzyskał w okresie zaliczonego roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,0; potwierdzoną przez uczelnię;
 • nie przebywa na urlopie, który przerywa tok studiów;
 • nie powtarzał roku.

O stypendium ubiegać się mogą również studenci obcokrajowcy polskiego pochodzenia, studiujący w trójmieście, zamieszkali w czasie studiów w Sopocie, po akceptacji Prezydenta Miasta.

Do wniosku o stypendium powinien być załączony konspekt prac oraz inne materiały potwierdzające osiągnięcia studenta, szczegóły w uchwale Rady Miasta Sopotu do pobrania poniżej.

Wypełnione wnioski o przyznanie stypendium student składa w terminie 15 września do 15 października danego roku do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sopotu przy ul. Marynarzy 4, 81-835 Sopot  lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot.

Wnioski do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Sopotu.

Uchwała Rady Miasta Sopotu w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i realizacji jednorazowych stypendiów Prezydenta Miasta Sopotu dla studentów uczelni wyższych zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Sopotu.

Stypendium Prezydenta Miasta Gdyni

Stypendia są indywidualnym wyróżnieniem dla studentów, których zainteresowania wykraczają poza program studiów oraz mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi, potwierdzonymi średnią ocen co najmniej 4,0 i nie przebywają na urlopie oraz spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • mają w swoim dorobku publikacje naukowe (książkowe, artykuły w czasopismach naukowych),
 • pobierali naukę na różnych uczelniach lub kilku kierunkach,
 • posiadają zgłoszenia patentowe i uzyskane patenty,
 • mają w swoim dorobku udokumentowany aktywny udział w konferencjach naukowych, sympozjach, seminariach (wygłoszenie referatu, prezentacja plakatu, udział w dyskusji w roli eksperta itp.)
 • mają w swoim dorobku udokumentowany udział w programach naukowych, projektach naukowych, grantach badawczych,
 • otrzymali nagrody i wyróżnienia w konkursach, festiwalach krajowych i międzynarodowych o charakterze naukowym,
 • otrzymali nagrody i wyróżnienia w konkursach, festiwalach, koncertach, przeglądach, turniejach krajowych i międzynarodowych o charakterze artystycznym,
 • brali udział w charakterze wykonawcy w krajowych lub międzynarodowych koncertach, recitalach, przedstawieniach teatralnych, występach artystycznych tanecznych,
 • brali udział w wystawach ogólnopolskich lub międzynarodowych jako twórcy wystawianego dzieła,
 • mają w swym dorobku opublikowane dzieło plastyczne, literackie lub muzyczne,
 • byli członkami kadry narodowej oraz brali udział i osiągali wysokie wyniki sportowe w zawodach międzynarodowych i krajowych takich jak; Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Igrzyska Europejskie, Puchar Świata, Puchar Europy, inne oficjalne zawody międzynarodowe organizowane przez związki sportowe danej dyscypliny sportu z udziałem zawodników kadry narodowej oraz Mistrzostwa Polski

Do wniosku należy dołączyć dokumenty (wzory do pobrania tutaj):

 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z ostatniego roku akademickiego,
 • zaświadczenie potwierdzające naukę na innych kierunkach,
 • kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach uzyskanych w poprzednim roku akademickim poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę,
 • oświadczenie studenta zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymania stypendium.

Stypendia przyznawane są przez Prezydenta Miasta Gdyni w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na podstawie propozycji Komisji Stypendialnej. Ustanawia się 10 jednorazowych stypendiów w maksymalnej wysokości 3 500,00 zł każde.

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w terminie od dnia 15 października do 15 listopada danego roku przez studenta:

 • osobiście w siedzibie Wydziału Edukacji,
 • włożenie wniosku wraz z załącznikami do wrzutni w głównym wejściu do Urzędu Miasta Gdyni przy al. marsz. Piłsudskiego 52/54 (całodobowo) lub przy ul. 10 Lutego 24 (7:00-19:00).
 •  złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w: Kancelarii Ogólnej aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Kancelaria jest czynna: poniedziałek-piątek w godzinach 08:00-16:00
 • Kancelarii Ogólnej BIS ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia miejsce: parter (pokój 15, obok ksero) Kancelaria jest czynna: poniedziałek-piątek w godzinach 08:00-16:00
 • poprzez nadanie wniosku w INPOST URZĄD24. Szczegóły dotyczące nadania znajdują się pod linkiem https://urzad24.inpost.pl/umgdynia W  polu "Numer referencyjny" należy wpisać "OE - wniosek stypendium"
 • wysłanie wniosku pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Gdyni, al. marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Edukacji, Stypendia Miasta Gdyni.
 • elektronicznie z pomocą platformy Cyfrowego Urzędu. Można to zrobić pod adresem 
  https://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/Service/getServiceCard/id,60,cid,59.html: Aby skorzystać z tej możliwości, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego. Profil zaufany jest bezpłatnym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego. Ważne: należy pamiętać by złożony w ten sposób wniosek zawierał wszystkie wymagane dokumenty: wniosek oraz wymagane do niego załączniki.

  Uwaga! W przypadku wyboru opcji nr 4 lub 5 liczy się data wpływu wniosku a nie data jego nadania.


Wnioski do pobrania oraz więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni.

Uchwała Rady Miasta Gdyni w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdynia.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 17. Marzec 2014 - 10:16; osoba wprowadzająca: Agnieszka Licznerska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Październik 2023 - 10:34; osoba wprowadzająca: Agnieszka Licznerska