Stypendium ministra

Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia

 

Od 1 lipca 2019 r. Konstytucja dla Nauki zastępuje dotychczasowe „stypendium ministra za wybitne osiągnięcia” nowym świadczeniem w formie „stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe”. Świadczenie przyznawane jest wyłącznie dla studentów. Doktoranci mogą ubiegać się o stypendia dla młodych naukowców.

I. Warunki ubiegania się o stypendium ministra

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacanie studentom stypendiów ministra określa:

II. Warunki przyznawania stypendium ministra

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

 • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami,
 • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Stypendium nie przysługuje studentowi:

 • posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium nie przysługuje również studentowi, w przypadku którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów, z tym że w przypadku studiów:

 • pierwszego stopnia – gdy jest dłuższy niż 9 semestrów,
 • drugiego stopnia – gdy jest dłuższy niż 7 semestrów.

Do ww. łącznego okresu wlicza się każdy rozpoczęty semestr, nawet jeżeli student przebywał w jego trakcie na urlopie od zajęć w uczelni. Wyjątkiem są semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego – nie są one wliczane do okresu, w którym przysługuje stypendium ministra.

W przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających – zgodnie z przepisami prawa – 11 albo 12 semestrów, okres przysługiwania stypendiów ministra jest dłuższy o 2 semestry, a zatem wynosi łącznie 14 semestrów.

Ww. warunki są weryfikowane z systemem POL-on w trakcie oceny formalnej wniosków.

Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

 1. Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Aktualny wykaz wydawnictw z dnia 22 lipca 2021 r. znajduje się tutaj. Publikacje w wydawnictwach spoza ww. wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku.
 2. Autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy. Aktualny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 17 lipca 2023 r. znajduje się tutaj. Publikacje w czasopismach lub materiałach z konferencji spoza ww. wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku.
 3. Znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego,
 4. Samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności, którego student jest autorem lub współautorem, na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową;
 5. Uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:

 1. Autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu,
 2. Autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu,
 3. Znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli,
 4. Znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 5. Autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym;
 6. Autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na zbiorowej wystawie zorganizowanej przez instytucję kultury o wysokim prestiżu lub w przestrzeni publicznej;
 7. Indywidualną autorską wystawę plastyczną zorganizowaną przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;
 8. Uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

Uwaga! W przypadku osiągnięć artystycznych, słowo „autorstwo” oznacza 100% wkład autorski w dane dzieło. Współautorstwo (znaczący wkład autorski lub znaczący udział) jest uznawane za znaczące osiągnięcie tylko w przypadku osiągnięć w kat. 2, 3, 4 i 8.

Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

 1. sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.), co najmniej:
  1. szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
  2. ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  3. szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
  4. trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
  5. pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
  6. miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
 2. rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  1. uniwersjadzie,
  2. akademickich mistrzostwach świata,
  3. akademickich mistrzostwach Europy,
  4. Europejskich Igrzyskach Studentów.
Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub regulaminy dotyczące ww. osiągnięć. Wzory oświadczeń można pobrać ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN).
 
Osiągnięcia naukowe oraz artystyczne wskazywane we wnioskach muszą być związane z odbywanymi studiami na danym kierunku (lub na kilku kierunkach – w przypadku indywidualnych studiów międzywydziałowych, międzyobszarowych, międzydziedzinowych). We wniosku nie należy wykazywać osiągnięć związanych np. z pracą zawodową, hobby lub innymi zainteresowaniami, drugimi studiami, etc.
 
JAK PODPISAĆ OŚWIADCZENIE
Oświadczenia dołączane do wniosku są podpisywane własnoręcznie albo elektronicznie.

W przypadku wyboru podpisu własnoręcznego należy:

 1. wypełnić wymagane pola w oświadczeniu (w edytorze tekstowym lub własnoręcznie),
 2. własnoręcznie podpisać wydrukowane oświadczenie,
 3. wykonać skan (lub zdjęcie) podpisanego oświadczenia,
 4. zapisać zeskanowane oświadczenie jako plik PDF.

W przypadku wyboru podpisu elektronicznego (bez konieczności druku) należy:

 1. wypełnić wymagane pola w oświadczeniu (w edytorze tekstowym),
 2. zapisać oświadczenie jako plik PDF,
 3. podpisać plik PDF elektronicznie:
  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym – tylko za pomocą aplikacji udostępnionej przez dostawcę tej usługi
  2. podpisem zaufanym
  3. podpisem osobistym (przez e-dowód) – przy pomocy czytnika lub aplikacji eDO App.

Uwaga! W celu podpisania dokumentu (oświadczenia) niedopuszczalne jest:

 • wstawienie (wklejenie) do pliku PDF cyfrowego odwzorowania własnego podpisu (np. zdjęcia, skanu, obrazka, etc.),
 • złożenie w pliku PDF odręcznego podpisu rysikiem na ekranie monitora lub tabletu,
 • podpisanie pliku PDF za pomocą programu Acrobat Reader przez funkcję „Podpisz się (dodaj inicjały/podpis)”.
 
 

We wniosku należy wskazać wyłącznie osiągnięcia uzyskane w okresie studiów od dnia:

 1. rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
 2. rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
 3. 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

do dnia 30 września br.

III. Tryb składania wniosku o stypendium

Student wniosek o stypendium składa w systemie ZSUN/OSF po nadaniu uprawnień przez pracownika Biura Stypendialnego Agnieszkę Licznerską w terminie do 9 października. W tym celu należy kontaktować się: agnieszka.licznerska@ug.edu.pl. Uprawnienia mogą zostać nadane dopiero od 1 października br.

Wniosek, który nie spełnia warunków formalnych nie zostanie przesłany do Ministra.

UWAGA!!!! Wnioskodawcą jest wyłącznie Rektor. Wnioski złożone do ministra indywidualnie przez studentów nie zostaną rozpatrywane.

Szczegółowa instrukcja składania wniosków oraz wzory oświadczeń dostępne są na stronie MEiN.

IV. Termin rozpatrzenia wniosków oraz decyzje w sprawie stypendium

Wnioski o stypendium są rozpatrywane w terminie do dnia 31 marca.

Podstawą przyznania stypendium jest lista rankingowa wniosków uszeregowana według liczby przyznanych punktów. Stypendium zostanie przyznane osobom najwyżej ulokowanym na ww. liście rankingowej.

Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do wnioskodawców oraz studentów zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium.

Termin rozpatrzenia wniosków oraz decyzje w sprawie stypendium

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2023/2024 są rozpatrywane w terminie do dnia 31 marca 2024 r.

Podstawą przyznania stypendium jest lista rankingowa wniosków uszeregowana według liczby przyznanych punktów. Stypendium zostanie przyznane osobom najwyżej ulokowanym na ww. liście rankingowej.

Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do wnioskodawców oraz studentów zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium.

Więcej informacji na temat świadczenia znajduje się na stronie MEiN.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 17. Marzec 2014 - 10:06; osoba wprowadzająca: Agnieszka Licznerska Ostatnia zmiana: wtorek, 26. Wrzesień 2023 - 10:44; osoba wprowadzająca: Agnieszka Licznerska