Dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności w programie Erasmus+

.

 

! WARUNEK: POSIADANIE WAŻNEGO ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

W  edycji Erasmus+ 2021-2027 istnieją dwa rodzaje dofinansowania dla osób z  niepełnosprawnościami:

1. Dofinansowanie w formie wkładów jednostkowych - 250 Euro/m-c (dotyczy tylko studentów)

  • mobilność w celu  realizacji programu studiów (studia)

Dofinansowanie  zostanie  przyznane osobom, które przedłożą do wglądu "Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności" na minimum 45 dni przed rozpoczęciem mobilności. Termin ważności orzeczenia musi zawierać w sobie całkowity czas trwania planowanej mobilności. 

  • mobilność w celu realizacji praktyk (praktyka)

Dofinansowanie  zostanie  przyznane osobom, które przedłożą do wglądu "Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności" na minimum 45 dni przed rozpoczęciem mobilności. Jeżeli  wnioskowanie o dofinansowanie mobilności nastąpi w okresie krótszym niż 45 dni do wyjazdu, oświadczenie należy złożyć w dniu aplikowania, wraz z kompletem dokumentów aplikacyjnych. Termin ważności orzeczenia musi zawierać w sobie całkowity czas trwania planowanej praktyki. 

2. Dofinansowanie w formie  pokrycia  kosztów rzeczywistych (dotyczy wszystkich beneficjentów programu Erasmus+)

W przypadku, gdy ze względu na stopień niepełnosprawności i indywidulane potrzeby związane z realizacją mobilności, otrzymane dofinansowanie jest niewystarczające, to wówczas możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia wg następującej  procedury:

  • przygotowanie wniosku

Osoba  ubiegająca się o dofinansowanie kosztów rzeczywistych, niezbędnych do realizacji mobilności,  jest zobowiązana do przygotowania wniosku  (Załącznik nr 1). Przed wypełnieniem wniosku obowiązkowo należy zapoznać się z  "Warunkami przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+" (Warunki przyznania dofinansowania  - załącznik nr 2).

We wniosku wymagane są rekomendacje uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ oraz Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością UG. W celu uzyskania rekomendacji uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ należy dostarczyć osobiście  uzupełniony  i podpisany przez siebie wniosek do SOP Erasmus+  lub  przesłać  rejestrowaną pocztą tradycyjną na adres : Uniwersytet Gdański; SOP Erasmus+; Rektorat (pokój 202); ul. Bażyńskiego 8 ; 80-309 Gdańsk.  Sposób  uzyskania rekomendacji Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością UG należy  uzgodnić z odpowiednim wyprzedzeniem  telefonicznie (+48 58 523 24 39) lub mailowo (justyna.rogowska@ug.edu.pl). Na prośbę beneficjenta, SOP ERASMUS+  może pośredniczyć w przekazaniu wcześniej otrzymanego wniosku do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością UG.

  • termin złożenia wniosku w SOP Erasmus+

oryginał wniosku należy złożyć  w  SOP Erasmus+ na min. 45 dni przed  planowaną datą rozpoczęcia  mobilności.

  • przekazanie wniosku do Narodowej Agencji Programu Erasmus+

Wniosek, najpóźniej na 6 tygodni przed planowaną mobilnością  musi zostać skierowany  za pośrednictwem SOP ERASMUS+ do Narodowej Agencji Programu Erasmus+. 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 9. Listopad 2021 - 14:38; osoba wprowadzająca: Monika Butkiewicz Ostatnia zmiana: czwartek, 15. Czerwiec 2023 - 10:11; osoba wprowadzająca: Klaudia Saczewska