Welcome to Poland

Cel:

Celem Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

 1. budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie umiędzynarodowienia;
 2. budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;
 3. promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami.

 

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu:

W Projekcie możliwa jest realizacja następujących działań:

 1. działania związane z internacjonalizacją „w domu” oraz rozwojem potencjału Wnioskodawcy w tym zakresie:
  1. tworzenie grup o charakterze zróżnicowanym pod względem narodowościowym,
  2. budowanie relacji pomiędzy studentami, pracownikami Wnioskodawcy a studentami i kadrą przyjeżdżającą z zagranicy,
  3. wymiana doświadczeń nt. funkcjonowania w środowisku międzynarodowym,
  4. umożliwienie dostępu do zagranicznych publikacji,
  5. organizowanie międzynarodowych spotkań/wydarzeń, prowadzonych w językach obcych, etc.;
 2. organizacja, utrzymanie miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej tzw. Welcome Centre:
  1. zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby punktu,
  2. koszty wynagrodzenia osoby zaangażowanej w obsługę punktu,
  3. przygotowanie merytoryczne osób dedykowanych przez Wnioskodawcę do obsługi Welcome Centre;
 3. przygotowanie materiałów niezbędnych do uruchomienia punktu, w szczególności pod kątem oferty edukacyjnej Wnioskodawcy oraz zapewnienie bieżącego funkcjonowania instytucji pod kątem minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 poprzez:
  1. wypracowanie bądź aktualizację procedur bezpieczeństwa i postępowania w dobie pandemii,
  2. zakup materiałów i środków do zapewnienia bezpieczeństwa dla studentów i kadry z zagranicy jak również osób bezpośrednio z nimi współpracujących,
  3. przystosowanie pomieszczeń do izolacji lub kwarantanny studentów lub kadry z zagranicy,
  4. przystosowanie pomieszczeń do bieżącej obsługi studentów i kadry z zagranicy.

Wszelkie ww. działania mają być ukierunkowane na minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas izolacji osób zarażonych lub przebywających na kwarantannie;

 1. kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie umiędzynarodowienia:
  1. organizacja spotkań/warsztatów lub seminariów ukierunkowanych na integrację międzykulturową,
  2. wymiana informacji nt. kultur krajów pochodzenia,
  3. przeprowadzenie działań w zakresie integracji studentów i kadry z zagranicy ze społecznością Wnioskodawcy oraz miasta i regionu;
 2. rozwój współpracy z zagranicznymi absolwentami oraz wykorzystanie ich potencjału w promocji Polski oraz polskiej instytucji, procesach edukacyjnych itp.
 3. rozwój lub zakup aplikacji, stron www, baz danych lub systemów informatycznych przeznaczonych do realizacji celów Projektu, w tym współpracy z absolwentami;
 4. działania online służące dotarciu z przekazem informacyjno-promocyjnym do grupy docelowej (maturzystów, rodziców, studentów, zagranicznych absolwentów, naukowców itp.);
 5. działania PR, w tym współpraca z blogerami i youtuberami, w celu kształtowania pozytywnego wizerunku polskiej instytucji za granicą;
 6. filmy, multimedia oraz tradycyjne materiały informacyjno-promocyjne prezentujące w atrakcyjnej formie Polskę, uczelnię, sylwetki studentów, absolwentów itd.;
 7. spotkania, kontakty i działania informacyjno-promocyjne realizowane w kraju i za granicą (w tym udział w targach, organizacja spotkań dla grupy docelowej itp.);
 8. organizowanie w Polsce międzynarodowych konferencji naukowych w celu upowszechniania wyników badań i działalności naukowej (wymogiem jest, aby:
  1. językiem konferencji był język obcy i wszystkie wystąpienia prowadzone były w języku obcym,
  2. min. 20% składu rady naukowej konferencji stanowili naukowcy z zagranicy,
  3. przynajmniej 1/2 prelegentów pochodziła z zagranicznych uczelni lub jednostek naukowych).

 

W Programie finansowane są:

 • Koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację Projektu;
 • Koszty organizacji szkoleń lub spotkań i innych wydarzeń w kraju lub za granicą;
 • Koszty podróży– poniesione w związku z realizacją Projektu;
 • Koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji Projektu;
 • Zakup oprogramowania, sprzętu i wyposażenia.

 

Termin realizacji Programu:

Realizacja projektu może trwać 12,18 lub 24 miesiące i musi zawierać się w przedziale czasowym od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2023 r.

 

Termin składania wniosku:

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 6 października 2020 r. do 17 grudnia 2020 r. do godz. 15:00 czasu lokalnego (Warszawa) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

 

Procedura składania wniosków w UG:

Wnioskodawca może złożyć w ramach naboru łącznie nie więcej niż 3 wnioski.

Wsparcia udziela Biuro Zarządzania Projektami (tel. +48 58 523 31 23 / 58 523 24 08 / 58 523 31 72;  e-mail: projektyug@ug.edu.pl  

Zgodnie z Regulaminem Zarządzania Projektami Rozwojowymi, każdy projekt przed złożeniem musi uzyskać rekomendację Komitetu Sterującego oraz zgodę Rektora.

 

Więcej informacji:

www.nawa.gov.pl

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców:

e-mail: welcome@nawa.gov.pl

tel. +48 22 390 35 44 

 

Źródło: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 

 

Nabór 2019

Tytuł projektu: Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland

 

Cel:

Celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy, przygotowanie organizacyjne miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu. Kluczowym działaniem będzie również kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym uczelni.

 

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu:

Uprawnione są działania mające na celu realizację celów Programu wskazanych w Regulaminie. Mogą to być m. in.:

 1. Wsparcie szkoleniowe kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej Wnioskodawcy zaangażowanej do przyjmowania studentów i kadry z zagranicy, w szczególności w obszarze kompetencji zarządczych, międzykulturowych, komunikacyjnych, językowych, analitycznych, informatycznych oraz innych wynikających z potrzeb szkoleniowych uczestników Programu – działanie obligatoryjne. W przypadku podmiotów realizujących projekty w ramach I naboru wniosków w ramach Welcome to Poland z 2018 roku nie jest możliwe objęcie wsparciem szkoleniowych tych samych pracowników;
 2. Działania związane z przygotowaniem organizacyjnym Wnioskodawcy do obsługi studentów i kadry z zagranicy poprzez:
  1. Przystosowanie serwisów internetowych oraz przygotowanie aplikacji mobilnych wspomagających proces obsługi studentów i kadry z zagranicy;
  2. Przygotowanie informatorów, przewodników w językach obcych, zawierających w szczególności: zestaw informacji, które ułatwią proces obsługi studentów i kadry z zagranicy, zestaw praktycznych wskazówek dotyczących funkcjonowania w środowisku Wnioskodawcy, społeczności lokalnej danego miasta;
  3. Przygotowanie i dystrybucja aktów wewnętrznych Wnioskodawcy związanych z obsługą studentów i kadry, norm zwyczajowych, zarządzeń, procedur w dwóch wersjach językowych – polskim oraz angielskim celem zapewnienia równego dostępu do informacji;
  4. Tłumaczenie materiałów dydaktycznych;
  5. System anglojęzycznego lub polsko-anglojęzycznego oznakowania budynków i pomieszczeń Wnioskodawcy, którego celem będzie zwiększenie komfortu i ułatwienia aklimatyzacji nowych studentów i kadry zagranicznej.
 3. Rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją „w domu” poprzez:
  1. Tworzenie grup o charakterze mieszanym pod względem narodowościowym;
  2. Przygotowanie kursów języka polskiego, w tym materiałów na potrzeby kursów dla zagranicznej kadry i studentów;
  3. Budowanie relacji pomiędzy studentami, pracownikami Wnioskodawcy a studentami i kadrą przyjeżdżającą z zagranicy;
  4. Wymiana doświadczeń nt. funkcjonowania w nowym środowisku;
  5. Umożliwienie dostępu do zagranicznych publikacji;
  6. Organizowanie międzynarodowych spotkań/wydarzeń, prowadzonych w językach obcych, etc.
 4. Kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym Wnioskodawcy poprzez;
  1. Organizację spotkań/warsztatów lub seminariów ukierunkowanych na integrację międzykulturową;
  2. Wymiana informacji nt. kultur krajów pochodzenia;
  3. Przeprowadzenie działań w zakresie integracji studentów i kadry z zagranicy ze społecznością Wnioskodawcy oraz miasta.
 5. Organizacja miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry tzw. Welcome Centre poprzez:
  1. Opracowanie projektu architektonicznego punktu obsługi;
  2. Przygotowanie merytoryczne osób dedykowanych przez Wnioskodawcę do obsługi Welcome Centre;
  3. Przygotowanie materiałów niezbędnych do uruchomienia punktu w szczególności pod kątem oferty edukacyjnej Wnioskodawcy.

 

W Programie finansowane są:

 • Koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację Projektu (do 30% wartości Projektu);
 • Koszty organizacji szkoleń lub spotkań i innych wydarzeń w kraju lub za granicą;
 • Koszty podróży– poniesione w związku z realizacją Projektu;
 • Koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji Projektu.

 

Termin realizacji Programu:

Realizacja projektu musi obejmować okres od 6 do 24 miesięcy i musi zawierać się w przedziale czasowym od 1 października 2019 roku do 30 września 2021 r.

 

Termin składania wniosku:

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 8 kwietnia

2019 r. do 13 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 czasu lokalnego (Warszawa) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

 

Procedura składania wniosków w UG:

Wnioskodawca może złożyć w ramach naboru łącznie nie więcej niż 3 wnioski.

Wsparcia udziela Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi (tel. +48 58 523 31 23 / 58 523 24 08;  e-mail: projektyug@ug.edu.pl  

Zgodnie z Regulaminem Zarządzania Projektami Rozwojowymi, każdy projekt przed złożeniem musi uzyskać rekomendację Komitetu Sterującego oraz zgodę Rektora.

 

Więcej informacji:

www.nawa.gov.pl

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców:

Łukasz Sybicki

e-mail: lukasz.sybicki@nawa.gov.pl

tel. +48 22 390 35 42 

 

Źródło: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 4. Kwiecień 2019 - 11:25; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg Ostatnia zmiana: środa, 4. Listopad 2020 - 10:48; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg