SPINAKER

SPINAKER – Intensywne międzynarodowe programy kształcenia

Cel:

Celem Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na:

 1. wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i doktorantów;
 2. wzrost udziału zagranicznych studentów i doktorantów w polskich programach kształcenia;
 3. poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule zdalnej.

  

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu:

 • tworzenie nowych intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, planowanych do realizacji w formule zdalnej lub w formule zawierającej formę stacjonarną i zdalną (blended learning);
 • adaptacja istniejących intensywnych międzynarodowych programów kształcenia pod kątem:
  1. ich umiędzynarodowienia, tj. opracowania w języku/-ach innym/-ych niż język polski i umożliwienia udziału studentów lub doktorantów zagranicznych w programie/-ach oraz
  2. umożliwienia realizacji programu/-ów w formule zdalnej w części lub w całości;
 • rekrutacja uczestników programu/-ów;
 • przygotowanie kadry dydaktycznej (szkolenia lub inne formy kształcenia) do realizacji programu/-ów, w szczególności w formie zdalnej;
 • realizacja programu/-ów.

Każdy z projektów musi zawierać tworzenie, wdrożenie i przeprowadzenie co najmniej jednego intensywnego międzynarodowego programu kształcenia.

Przez intensywny międzynarodowy program kształcenia należy rozumieć krótką (trwającą nie krócej niż 30 godzin i nie dłużej niż 150 godzin dydaktycznych) formę kształcenia przeznaczoną dla studentów lub doktorantów z zagranicy.

IMPK może być realizowany m.in. w formie: szkoły letniej lub zimowej, kursów specjalistycznych, szkoleń, wizyt studyjnych (w tym zagranicznych), zaangażowania profesorów z zagranicy, dodatkowej oferty dydaktycznej dla uczestników studiów,

innej formie podnoszenia atrakcyjności studiów międzynarodowych.

Wnioskodawca zobowiązany jest, aby w Projekcie uczestniczyło łącznie (tj. w jednym lub w kilku IMPK) co najmniej 40 studentów lub doktorantów zagranicznych, przy czym – w ramach Projektu – jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym IMPK.

 

W Programie finansowane są:

 • Koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację Projektu (do 30% wartości Projektu);
 • Koszty organizacji szkoleń lub spotkań i innych wydarzeń w kraju lub za granicą;
 • Koszty podróży i utrzymania – poniesione w związku z realizacją Projektu;
 • Koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji Projektu;
 • Zakup oprogramowania, sprzętu i wyposażenia do maksymalnej kwoty 40 000 zł. Zakup infrastruktury, niezbędnej do realizacji IMPK w formule zdalnej;
 • Stypendia dla studentów lub doktorantów zagranicznych podczas pobytu w Polsce w związku z udziałem w IMPK (maks. 5 000 PLN na 1 osobę)

 

Termin realizacji Programu:

Realizacja projektu musi obejmować okres od 12 do 28 miesięcy i musi zawierać się w przedziale czasowym od 1 maja 2021 r. do 1 września 2023 r.

 

Termin składania wniosku:

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie 30 września 2020 r. do 15 grudnia 2020 r. do godz. 15:00 czasu lokalnego (Warszawa) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

 

Procedura składania wniosków w UG:

Wnioskodawca może złożyć w ramach naboru łącznie nie więcej niż 3 wnioski.

Wsparcia udziela Biuro Zarządzania Projektami (tel. +48 58 523 31 23 / 58 523 24 08 / 58 523 31 72;  e-mail: projektyug@ug.edu.pl  

Zgodnie z Regulaminem Zarządzania Projektami Rozwojowymi, każdy projekt przed złożeniem musi uzyskać rekomendację Komitetu Sterującego oraz zgodę Rektora.

 

Więcej informacji:

www.nawa.gov.pl

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców:

Radosław Podgrudny

e-mail: spinaker@nawa.gov.pl

tel. +48 22 390 35 44 

 

Źródło: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 2. Listopad 2020 - 09:49; osoba wprowadzająca: Marta Kontowska Ostatnia zmiana: środa, 4. Listopad 2020 - 10:49; osoba wprowadzająca: Marta Kontowska