Promocja Zagraniczna

Cel:

Celem głównym Programu jest wsparcie uczelni i innych i innych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki w budowaniu ich marki międzynarodowej oraz promocji za granicą.

Celami szczegółowymi Programu są:

 1. Wspieranie długofalowej współpracy uczelni i innych uprawnionych instytucji wskazanych w regulaminie Programu z ich zagranicznymi absolwentami;
 2. Aktywizacja uczelni i innych uprawnionych instytucji w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą;
 3. Tworzenie efektywnych narzędzi do pozyskiwania przez polskie uczelnie i inne uprawnione instytucje zagranicznych kandydatów na studia i nauczycieli akademickich;
 4. Aktywizacja uczelni i innych uprawnionych instytucji w obszarze współpracy międzynarodowej i upowszechniania wyników badań poprzez finansowanie publikacji w zagranicznych czasopismach naukowych lub finansowanie organizacji międzynarodowych konferencji naukowych.

 

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu:

Uprawnione są działania promocyjno-informacyjne mające na celu realizację celów Programu. Mogą to być m. in.:

 1. Wypracowanie modelu współpracy z zagranicznymi absolwentami lub realizacja działań, których celem jest rozwój długofalowych relacji z nimi oraz wykorzystanie ich potencjału w budowaniu marki polskiej instytucji, procesach edukacyjnych itp.;
 2. Tworzenie, rozwój lub zakup aplikacji, stron www, baz danych lub systemów informatycznych przeznaczonych do realizacji celów Projektu;
 3. Działania online w sieci Internet, w tym w mediach społecznościowych, służące dotarciu z przekazem informacyjno-promocyjnym do grupy docelowej (maturzystów, rodziców, studentów, zagranicznych absolwentów itp.);
 4. Spotkania, kontakty i działania informacyjno-promocyjne realizowane w różnorodny sposób zarówno w kraju, jak i za granicą (w tym udział w targach, organizacja spotkań, konferencji i zjazdów dla grupy docelowej itp.);
 5. Działania PR, w tym współpraca z blogerami, youtuberami i innymi rozpoznawalnymi osobowościami, których celem jest kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiej instytucji w oczach kandydatów na studia i osób finansujących ich kształcenie;
 6. Filmy, multimedia oraz tradycyjne materiały informacyjno-promocyjne prezentujące w atrakcyjnej formie Polskę, region, uczelnię, warunki studiowania, sylwetki studentów lub zagranicznych absolwentów;
 7. Zintegrowane projekty, działania networkingowe i kampanie informacyjno-promocyjne, w których połączenie wielu działań prowadzi do realizacji celów Projektu;
 8. Finansowanie kosztów recenzowanych publikacji naukowych w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych (wymogiem jest, aby były to publikacje zakwalifikowane do druku w czasopismach umieszczonych w bazach: Scopus, Web of Science lub aby były to publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych indeksowanych w ww. bazach);
 9. Organizowanie w Polsce międzynarodowych konferencji naukowych w celu upowszechniania wyników badań i działalności naukowej (wymogiem dla konferencji jest, aby: 1) językiem konferencji był język obcy i wszystkie wystąpienia prowadzone były w języku obcym, 2) min. 20% składu rady naukowej konferencji stanowili naukowcy z zagranicy, 3) przynajmniej 1/3 prelegentów pochodziła z zagranicznych uczelni lub jednostek naukowych).

 

W Programie finansowane są:

 • Koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację Projektu (do 10% wartości Projektu);
 • Koszty organizacji lub udziału w spotkaniach, targach i innych wydarzeniach w kraju lub za granicą lub koszty organizacji międzynarodowych konferencji naukowych związanych z upowszechnianiem wyników badań i działalności naukowej;
 • Koszty podróży i utrzymania – poniesione w związku z realizacją Projektu (do 40% wartości Projektu);
 • Koszty tworzenia, rozwoju lub zakupu aplikacji, stron www, baz danych lub systemów informatycznych (do 50% wartości Projektu);
 • Koszty recenzowanych publikacji naukowych w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych;
 • Koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji Projektu.

 

Termin realizacji Programu:

Realizacja projektu musi obejmować okres od 6 do 18 miesięcy i musi zawierać się w przedziale czasowym od 1 października 2019 r. do 31 marca 2021 r.

 

Termin składania wniosku:

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 7 marca 2019 r. do 16 maja 2019 r. do godz. 15:00 czasu lokalnego (Warszawa) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

 

Procedura składania wniosków w UG:

Wnioskodawca może złożyć w ramach naboru łącznie nie więcej niż 3 wnioski.

Wsparcia udziela Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi (tel. +48 58 523 31 23 / 58 523 24 08;  e-mail: projektyug@ug.edu.pl

Zgodnie z Regulaminem Zarządzania Projektami Rozwojowymi, każdy projekt przed złożeniem musi uzyskać rekomendację Komitetu Sterującego oraz zgodę Rektora.

 

Więcej informacji:

www.nawa.gov.pl

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców:

Piotr Kępski

e-mail: piotr.kepski@nawa.gov.pl

tel. +48 22 390 35 58

 

Źródło: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 4. Kwiecień 2019 - 11:23; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg Ostatnia zmiana: wtorek, 7. Lipiec 2020 - 11:45; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg