KATAMARAN

KATAMARAN - Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia

Tytuł projektu: Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów

 

Cel:

Celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni i jednostek naukowych prowadzących kształcenie poprzez tworzenie i realizację wysokiej jakości wspólnych studiów II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu oraz wzrost umiędzynarodowienia szkół doktorskich, a także zwiększenie atrakcyjności polskich uczelni wśród studentów i doktorantów z zagranicy poprzez ciekawą ofertę programową.

 

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu:

Finansowaniem mogą zostać objęte:

 1. działania mające na celu uruchomienie rekrutacji na studia, w tym upowszechnienie informacji o planowanym uruchomieniu studiów oraz pozyskanie studentów, np. kontakty bezpośrednie, udział w spotkaniach networkingowych, prowadzenie lub udział  w wykładach, konferencjach i innych wydarzeniach z udziałem grupy docelowej;
 2. działania związane z realizacją międzynarodowych studiów II stopnia, w tym w szczególności:
 • wypłata stypendiów dla studentów polskich uczelni wyjeżdżających za granicę oraz studentów uczelni zagranicznej lub instytucji naukowej przyjeżdżających do Polski w ramach realizowanego wspólnego programu kształcenia (działania obligatoryjne);
 • organizacja lub udział w prowadzeniu wykładów, wizytach studyjnych lub spotkaniach roboczych kadry dydaktyczno-naukowej z Partnerem/-ami zagranicznym/-i, związanych z realizacją studiów;
 • organizacja szkoleń adaptacyjnych, integracyjnych, językowych, międzykulturowych lub szkoleń dotyczących nowych metod kształcenia lub udział kadry, która będzie zaangażowana w realizację studiów objętych Projektem, w szkoleniach adaptacyjnych, integracyjnych, językowych, międzykulturowych lub w szkoleniach dotyczących nowych metod kształcenia (działania obligatoryjne);
 • organizacja szkoleń adaptacyjnych, integracyjnych, językowych, międzykulturowych lub udział studentów w tych szkoleniach.

 

W Programie finansowane są:

 • Koszty uruchomienia rekrutacji na studia (wyłącznie dla tych uczelni, które zdecydują się na realizację pełnego programu kształcenia ze środków NAWA);
 • Koszty stypendiów dla studentów uczelni polskiej podczas realizacji programu studiów za granicą;
 • Koszty stypendiów dla studentów uczelni zagranicznej podczas realizacji programu studiów w Polsce;
 • Koszty podróży i utrzymania dla przejazdów krajowych lub zagranicznych – poniesione w związku z realizacją Projektu;
 • Koszty wynagrodzeń osób prowadzących wykłady, seminaria, laboratoria i inne zajęcia;
 • Koszty wynagrodzeń osób prowadzących szkolenia;
 • Koszty opiekuna studentów uczelni polskiej podczas realizacji programu studiów za granicą oraz studentów uczelni zagranicznej podczas realizacji programu studiów w Polsce;
 • Koszty organizacji szkoleń lub udziału w szkoleniach w Polsce lub za granicą odbywanych przez kadrę zaangażowaną w realizację Projektu lub przez studentów biorących udział w Projekcie. 

Łączna kwota kosztów wynagrodzeń osób prowadzących szkolenia i kosztów organizacji szkoleń lub udziału w szkoleniach nie może przekroczyć 15% wartości Projektu. Łączna kwota kosztów wynagrodzeń osób prowadzących wykłady, seminaria, laboratoria i inne zajęcia nie może przekroczyć 25% wartości Projektu.

 

Termin realizacji Programu:

Realizacja projektu musi obejmować okres od 3 do 5 semestrów, tj. w okresie pomiędzy 1 października 2020 r., a 31 marca 2023 r. W przypadku zaplanowanych we wniosku działań mających na celu uruchomienie rekrutacji na studia, okres realizacji pojedynczego Projektu można wydłużyć do maksymalnie 6 semestrów, tj. w okresie pomiędzy 1 października 2020 r. a 30 czerwca 2023 r.

 

Termin składania wniosku:

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 13 lutego 2020 r. do 29 maja 2020 r. godz. 15:00 czasu lokalnego (Warszawa) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

 

Procedura składania wniosków w UG:

Wnioskodawca może złożyć w ramach naboru łącznie nie więcej niż 3 wnioski z zastrzeżeniem, że jeden wniosek może dotyczyć tylko jednego kierunku studiów (nie jest możliwe składania kilku wniosków na ten sam kierunek).

Wsparcia udziela Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi (tel. +48 58 523 31 23 / 58 523 24 08;  e-mail: projektyug@ug.edu.pl  

Zgodnie z Regulaminem Zarządzania Projektami Rozwojowymi, każdy projekt przed złożeniem musi uzyskać rekomendację Komitetu Sterującego oraz zgodę Rektora.

 

Więcej informacji:

www.nawa.gov.pl

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców:

Bożena Kurek

e-mail: bozena.kurek@nawa.gov.pl

tel. +48 22 390 35 63 

 

Źródło: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 4. Kwiecień 2019 - 11:21; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg Ostatnia zmiana: wtorek, 7. Lipiec 2020 - 11:51; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg