Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Logistyki


Konkurs na stanowisko asystenta
w Uniwersytecie Gdańskim

 

Dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Monika Bąk profesor Uniwersytetu Gdańskiego, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Logistyki. 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 02 sierpnia 2024 r., godz. 12.00 (CET) 

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę na czas określony od 1.10.2024 r. do 30.09.2025 r. (jeden rok akademicki, z możliwością przedłużenia umowy); wysokość wynagrodzenia – według Regulaminu wynagrodzeń UG; oferujemy wsparcie organizacyjne i finansowe rozwoju naukowego. 

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 18 sierpnia 2024 r. 

 

WARUNKI KONKURSOWE:

 • tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach dotyczących biznesu, ekonomii, zarządzania, transportu, logistyki
 • oczekiwana osoba ze statusem doktoranta Szkoły Doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • sprecyzowane zainteresowania dotyczące zagadnień ekonomicznych, biznesowych lub zarządczych, w tym logistycznych lub zarządzania łańcuchem dostaw;
 • zobowiązanie się do pisania publikacji naukowych w języku angielskim;
 • zobowiązanie się do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim;
 • udokumentowane publikacje naukowe; 
 • umiejętność pracy zespołowej, chęć doskonalenia warsztatu naukowego
  i dydaktycznego; 
 • znajomość technologii informatycznych w stopniu umożliwiającym zastosowanie ich w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej;
 • wysoka ocena rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Podstawowy zakres obowiązków: 

 • praca w pełnym wymiarze godzin dla stanowiska asystenta; 
 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w języku angielskim, w ramach pensum dydaktycznego;
 • inicjowanie i realizacja prac badawczych w obszarze naukowym Katedry Logistyki;
 • realizacja prac organizacyjnych na rzecz Katedry Logistyki i Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w sekretariacie Katedr Ekonomiki Transportu i Logistyki, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, ul. A. Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, w pok. A 134 lub e-mail: til@ug.edu.pl następujących dokumentów: 

 1. Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego) (dostępny na stronie: ug.edu.pl/strona/47117/przed-zatrudnieniem); 
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  (dostępny na stronie: ug.edu.pl/strona/47117/przed-zatrudnieniem); 
 3. Kopia dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra; 
 4. Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym;
 5. Inne informacje, które zdaniem kandydata mogą decydować o powodzeniu w postępowaniu konkursowym


Prosimy o umieszczenie w podaniu o zatrudnienie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko asystenta w Katedrze Logistyki, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.” 

Organizator konkursu: 

 • skontaktuje się z wybranymi osobami, które złożą dokumenty aplikacyjne (złożone dokumenty nie będą odsyłane); 
 • może wezwać kandydata do uzupełnienia dokumentów lub podania dodatkowych informacji;
 • zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty;
 • zastrzega sobie prawo zaproszenia wybranych osób na rozmowę kwalifikacyjną; 
 • zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 2 1 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  6. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Data publikacji
2024-06-18
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 18 Czerwiec, 2024 - 15:16; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros Ostatnia zmiana: wtorek, 18 Czerwiec, 2024 - 15:16; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros