PRZED ZATRUDNIENIEM

.

 

NAUCZYCIELE  AKADEMICCY

Aby zostać nauczycielem akademickim:

 • należy posiadać kwalifikacje określone w ustawie i statucie;
 • nie można być ukaranym karą dyscyplinarną (wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat; pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat);
 • należy mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 • trzeba korzystać z pełni praw publicznych;
 • nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Nauczyciele akademiccy zatrudniani są następujących w grupach pracowniczych:

badawczy
n
a stanowiskach:

badawczo - dydaktyczni
na stanowiskach:

dydaktyczni
na stanowiskach:

profesora

profesora

profesora

profesora uczelni

profesora uczelni

profesora uczelni

adiunkta

adiunkta

adiunkta

asystenta

asystenta

asystenta

badacza wizytującego

 

starszego wykładowcy

 

 

wykładowcy

 

 

lektora

 

 

instruktora

 

Od dnia 01.10.2018 r. nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje wyłącznie na podstawie umowy o pracę. 

Pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim może być zawarta  na czas:

 • nieokreślony,
 • określony na okres do 4 lat. 

Nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Tryb i warunki przeprowadzania konkursu określa statut.

 

Po uzyskaniu przez nauczyciela akademickiego pozytywnej oceny, kolejna umowa może być zawarta na czas nieokreślony bez przeprowadzenia konkursu.

 

W przypadku zatrudnienia nauczyciela akademickiego do realizacji projektu nawiązanie stosunku pracy  następuje poprzez zawarcie umowy o pracę w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy, i w takim przypadku nie stosuje się ograniczenia, w myśl którego pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zawierana jest na okres do 4 lat i nie stosuje się Kodeksu pracy w zakresie  art. 25ˡ, który mówi, że łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.


W przypadku zatrudnienia nauczyciela akademickiego na czas określony:

 1. na podstawie pierwszej umowy do 4 lat, 
 2. dla którego uczelnia nie jest podstawowym miejscem pracy
 3. gdy pobiera świadczenie emerytalne

również nie stosuje się kodeksu pracy w zakresie  art. 25ˡ.

 

Warunkiem zatrudnienia jest posiadanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku orzeczonego przez lekarza Medycyny Pracy.

Zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora Uczelni wymaga uprzedniego uzyskania opinii Senatu Uczelni.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie kandydata w sprawie zatrudnienia;
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Curriculum Vitae, życiorys naukowy - lista publikacji naukowych, informacje o dorobku dydaktycznym;
 • Ksero dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom: lic/mgr/dr/dr hab.);
 • Ksero nadania tytułu profesora;
 • Ksero świadectw pracy  z poprzednich miejsc pracy;
 • Ksero innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie;
 • Ksero zaświadczeń odbytych szkoleń, kursów;
 • Ksero zaświadczenia o odbyciu studiów doktoranckich.

 

Do kopii w/w dokumentów należy przedłożyć oryginały w celu potwierdzenia przez pracownika Działu Kadr ich zgodności z oryginałem. 

 

 PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI  AKADEMICKIMI

 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudniani są w następujących grupach pracowniczych:

 • administracyjni;
 • informatyczni;
 • naukowo – techniczni;
 • inżynieryjno-techniczni;
 • biblioteczni;
 • działalności wydawniczej oraz poligraficznej;
 • statku UG;
 • obsługi,

 

Stanowiska pracy, w tym stanowiska kierownicze oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, określa Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem niebędącym nauczycielem akademickim, następuje na podstawie umowy o pracę

 • na okres próbny
 • na czas nieokreślony
 • na czas określony

Zgodnie z art. 25ˡ Kodeksu pracy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

 

W przypadku zatrudnienia do realizacji projektu nawiązanie stosunku pracy  następuje poprzez zawarcie umowy o pracę w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy i nie stosuje się Kodeksu pracy w zakresie  art. 25ˡ, który mówi, że łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

 

Warunkiem zatrudnienia jest posiadanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku orzeczonego przez lekarza Medycyny Pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie kandydata w sprawie zatrudnienia;
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Curriculum Vitae;
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • Kserokopia świadectw pracy  z poprzednich miejsc pracy;
 • Kserokopia innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie;
 • Kserokopia zaświadczeń odbytych szkoleń, kursów;
 • Ksero zaświadczenia o odbyciu studiów doktoranckich.

 

Do kopii w/w dokumentów należy przedłożyć oryginały w celu potwierdzenia przez pracownika Działu Kadr ich zgodności z oryginałem

 

Zatrudnienie nauczyciela akademickiego na czas realizacji projektu wymaga następujących kroków:

 

Þ Dziekan  Wydziału  /  Dyrektor  Jednostki  za  pośrednictwem  Działu  Kadr  występuje  z  wnioskiem  do  JM Rektora o wyrażenie zgody na wszczęcie procedury zatrudnienia bez  konkursu  na  dane stanowisko. Wniosek musi wskazywać nazwę projektu na rzecz którego pracownik będzie wykonywał pracę,   czasokres   zatrudnienia,   proponowaną   stawkę   wynagrodzenia   zasadniczego    oraz dokładnie sprecyzowane źródło finansowania.

Þ    Zaopiniowany przez Kwestora wniosek zostaje przedłożony JM Rektorowi do decyzji.

Þ    Dział  Kadr  przekazuje  Dziekanowi  Wydziału  /  Dyrektorowi  Jednostki  zwrotną  informację  o podjętej przez JM Rektora decyzji.

Þ    Dziekan Wydziału / Dyrektor Jednostki wraz z kierownikiem projektu wszczynają proces rekrutacji kandydata zgodnie z wymogami projektowymi.

Þ Rekomendowany do zatrudnienia kandydat składa Dziekanowi Wydziału / Dyrektorowi  Jednostki adresowane do JM Rektora  podanie  o  zatrudnienie.  Do  podania  kandydat  załącza następujące dokumenty:

 1. CV,
 2. kopię dyplomu uznanego przez polski system szkolnictwa wyższego,
 3. dokumenty potwierdzające staż pracy,
 4. zaświadczenie o odbytych studiach doktoranckich,
 5. kwestionariusz osobowy kandydata,
 6. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

 

 Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski.

 

Þ Zaopiniowane przez Dziekana Wydziału / Dyrektora Jednostki podanie wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kadr, celem przedłożenia do  ostatecznej  decyzji  JM Rektora.

 

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Wielobarwność, design

Opis wygenerowany automatycznie

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 2. Październik 2015 - 14:58; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: czwartek, 28. Wrzesień 2023 - 09:38; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka