fbpx Program im. Walczaka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Program im. Walczaka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Program im. Walczaka

Program im. Walczaka logo

 

Cel:

Celem programu jest wzmocnienie potencjału polskich jednostek naukowych i podmiotów leczniczych poprzez wsparcie mobilności międzynarodowej badaczy z obszaru kardiologii, onkologii, alergologii i chorób zakaźnych.

W ramach programu możliwe są wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości 12 000 zł na każdy miesiąc pobytu w tym ośrodku, jak i jednorazowy dodatek mobilnościowy w wysokości 10 000 zł.

 

Adresaci:  

Program przeznaczony jest dla naukowców prowadzących badania z zakresu onkologii, kardiologii, alergologii lub chorób zakaźnych, posługujących się biegle językiem angielskim. Ośrodek goszczący może być zlokalizowany wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

O udział w Programie mogą ubiegać się:

  • naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, w chwili składania wniosku zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej min. w polskiej uczelni,

       lub

  • doktoranci,

       lub

  • osoby przygotowujące rozprawę doktorską, na dzień zakończenia naboru mające otwarty przewód doktorski nie dłużej niż 3 lata oraz zatrudnione na podstawie umowy o pracę min. w polskiej uczelni,

posiadający zaproszenie z Ośrodka goszczącego i udokumentowany dorobek naukowy.

Jeden Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o finansowanie w danym naborze w ramach Programu, obejmujący wyjazd do jednego Ośrodka goszczącego. Możliwy jest jednokrotny udział Wnioskodawcy w Programie.

 

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu:

W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

  • odbycie pierwszego lub kolejnego stażu podoktorskiego;
  • prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi;
  • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

 

Termin realizacji Projektu:

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 6 miesięcy, przy czym wyjazd nie może rozpocząć się wcześniej niż 15 października 2019 r. ani nie później niż 15 kwietnia 2020 r.

 

Termin składania wniosku:

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 21 marca do 20 maja 2019 roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC + 01:00) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

 

Procedura składania wniosków w UG:

Nabór jest prowadzony poprzez system teleinformatyczny NAWA.

Wsparcia udziela Biuro Współpracy Międzynarodowej: telefon: +48 58 523 25 56,  e-mail: magdalena.zieniutycz@ug.edu.pl

 

Więcej informacji:

www.nawa.gov.pl

Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących Programu jest:

Paweł Kurzyński tel. 22 390 35 64

Pawel.Kurzynski@nawa.gov.pl

 

Źródło: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Oźóg
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Oźóg
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 kwietnia 2019 roku, 14:15