Polskie Powroty

 

Logotyp programu Polskie Powroty

Cel:

Celem programu Polskie Powroty NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza naukowcom rezydującym w zagranicznych ośrodkach naukowych możliwość stworzenia w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia badań w optymalnych warunkach. Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mogą pozyskać  specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

 

Adresaci:  

Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej:

 • Młody naukowiec (ścieżka Junior scientist)
 • Doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).

Powracającym naukowcem może być osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie
 • ma co najmniej stopień naukowy doktora (dla ścieżki Junior scientist uzyskany nie wcześniej, niż 7 lat przed złożeniem wniosku)
 • w okresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze pracowała naukowo w zagranicznej uczelni, instytucie badawczym lub dziale badawczym przedsiębiorstwa i w tym czasie nie mieszkała i nie pracowała w Polsce
 • może wykazać się dorobkiem naukowym rozpoznawalnym międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście dyscypliny oraz etapu kariery
 • w ramach pracy naukowej za granicą kierowała realizacją co najmniej jednego projektu badawczego wyłonionego w konkursie krajowym i międzynarodowym (dla ścieżki Experienced scientist).

 

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu:

W ramach programu finansowane będą działania związane z powrotem do kraju polskich naukowców oraz tworzeniem przez nich własnej grupy projektowej:

 • wynagrodzenie powracającego naukowca
 • wynagrodzenie osoby zapraszającej
 • wynagrodzenie grupy projektowej
 • adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego
 • przesiedlenie powracającego naukowca
 • komponent badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 

Termin realizacji Programu:

W ramach ścieżki Junior scientist można zaplanować projekty trwające od 24 do 36 miesięcy, z finansowaniem NAWA do kwoty 1 193 200 zł. W ścieżce Experienced scientist możliwe są projekty od 36 do 48 miesięcy z finansowaniem NAWA do 2 447 600 zł. Dodatkowo w przypadku badań podstawowych można ubiegać się o komponent badawczy NCN – grant startowy w wysokości do 200 000 zł.

 

Procedura składania wniosków w UG:

Nabór jest prowadzony poprzez system teleinformatyczny NAWA. Wsparcia udziela Biuro Projektów Naukowych: telefon: +48 58 523 24 29 / 58 523 31 29 / 58 523 3135 / 58 523 3104;  e'mail: projektynaukowe@ug.edu.pl

Więcej informacji:

www.nawa.gov.pl

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców:

Katarzyna Pietruszyńska

katarzyna.pietruszynska@nawa.gov.pl

+ 48 22 390-35-56

 

Źródło: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 2. Kwiecień 2019 - 08:38; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg Ostatnia zmiana: poniedziałek, 28. Marzec 2022 - 10:09; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg