Program im. Walczaka

Program im. Walczaka logo

 

Cel

Celem programu jest wzmocnienie potencjału polskich jednostek naukowych i podmiotów leczniczych poprzez wsparcie mobilności międzynarodowej badaczy z obszaru kardiologii i kariochirugrii, onkologii, alergologii diabetologii, psychiatrii i chorób zakaźnych.

W ramach programu możliwe są wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości 12 000 zł na każdy miesiąc pobytu w tym ośrodku, jak i jednorazowy dodatek mobilnościowy w wysokości 10 000 zł.

 

Adresaci  

Program przeznaczony jest dla naukowców prowadzących badania z zakresu onkologii, kardiologii, alergologii lub chorób zakaźnych, posługujących się biegle językiem angielskim. Ośrodek goszczący może być zlokalizowany wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

O udział w Programie mogą ubiegać się:

indywidualni naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora lub mający otwarty przewód doktorski, którzy:

  • prowadzą badania w zakresie kardiologii i kariochirurgii, onkologii, alergologii, diabetologii, psychiatrii i chorób zakaźnych,

  • są zatrudnieni w polskich uczelniach, instytutach lub szpitalach klinicznych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,

  • są uczestnikami szkół doktorskich lub doktorantami,

  •  posługują się biegle językiem angielskim,

oraz posiadający zaproszenie z Ośrodka goszczącego i udokumentowany dorobek naukowy.

 

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu możliwe są wyjazdy, których celem jest:

  • przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych (wypracowanie nowego lub udoskonalenie istniejącego rozwiązania);
  • zdobycie nowego doświadczenia zawodowego i naukowego, poznanie dobrych praktyk i nowych metod pracy stosowanych w Ośrodku goszczącym (job-shadowing);
  • pozyskanie materiałów do pracy naukowej;
  • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.

 

Termin realizacji Projektu

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 6 miesięcy, przy czym aktualne ograniczenia czasowe realizacji projektu znajdują się w oficjalnym ogłoszeniu naboru na stronie NAWA.

 

Termin składania wniosku

Nabór wniosków w Programie prowadzony jest zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski, wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Akutalny termin naboru wniosków znajduje się w ogłoszeniu Programu na stronie NAWA.

 

Procedura składania wniosków w UG

Nabór jest prowadzony poprzez system teleinformatyczny NAWA. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej. 

Wsparcia udziela Biuro Współpracy Międzynarodowej, telefon: +48 58 523 3186,  e-mail: vpo@ug.edu.pl

 

Szczegółowe informacje o programie im. prof. Wlaczaka znajdują się na stronie NAWA

Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących Programu jest:

Paweł Kurzyński tel. 22 390 35 64

Pawel.Kurzynski@nawa.gov.pl

 

Źródło: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Kwiecień 2019 - 13:05; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Maj 2021 - 12:24; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg