Doktoraty honoris causa

Doktorzy Honorowi Uniwersytetu Gdańskiego

 1. Inż. Eugeniusz Kwiatkowski za wkład w rozwój polskiej gospodarki morskiej oraz ogólnej teorii ekonomii (19 sierpnia 1974 roku).
 2. Prof. Aleksander Jabłoński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) za wkład w rozwój fizyki polskiej, w szczególności spektroskopii atomowej i molekularnej (9 października 1975 roku).
 3. Prof. Bolesław Kasprowicz (Wyższa Szkoła Handlu Morskiego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie oraz Uniwersytet Gdański) za osiągnięcia w organizacji i rozwoju akademickiego szkolnictwa ekonomicznego (30 października 1975 roku).
 4. Prof. Borys Arbuzow (Akademia Nauk, ZSRR) za zasługi dla rozwoju chemii organicznej związków fosforu oraz pogłębiania współpracy naukowej polsko-radzieckiej (25 listopada 1976 roku).
 5. Prof. Jurij Owczynnikow (Akademia Nauk, ZSRR) w uznaniu zasług dla rozwoju chemii bioorganicznej i pogłębiania współpracy naukowej polsko-radzieckiej (29 grudnia 1977 roku).
 6. Prof. Władysław Czapliński (Uniwersytet Wrocławski) za osiągnięcia w poznaniu dziejów Polski nowożytnej oraz polskiej polityki morskiej (20 kwietnia 1978 roku).
 7. Ks. dr Bernard Sychta za zasługi dla poznania języka kaszubskiego, w szczególności za Słownik gwar kaszubskich (3 grudnia 1981 roku).
 8. Prof. Gerard Labuda (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i PAN, Wydział Historii Pomorza w Poznaniu) za osiągnięcia w poznaniu dziejów średniowiecznej Polski, a w szczególności Pomorza (21 marca 1985 roku).
 9. Prof. Władysław Wolter (PAN, Uniwersytet Jagielloński) za zasługi dla nauki prawa karnego i pogłębiania jego humanistycznych treści w służbie człowiekowi i praworządnemu wymiarowi sprawiedliwości (16 stycznia 1986 roku).
 10. Prof. Janusz Sokołowski (Uniwersytet Gdański) za znaczący wkład w organizację, rozwój i konsolidację Uniwersytetu Gdańskiego oraz za osiągnięcia naukowe w zakresie chemii cukrów (17 lipca 1986 roku).
 11. Prof. Leonard Hendrik Klassen (Dutch Institute of Economics i Erasmus University, Rotterdam, Holandia) za osiągnięcia na polu teorii gospodarki przestrzennej i za oddanie sprawie rozszerzenia współpracy naukowej ekonomistów holenderskich z polskim ośrodkiem ekonomicznej myśli morskiej na Wybrzeżu Gdańskim (20 listopada 1986 roku).
 12. Prof. Maurice Manning (Medical Collage of Ohio, Toledo, USA) za zasługi w dziedzinie chemii hormonów peptydowych oraz za oddanie sprawie umacniania współpracy pomiędzy amerykańskimi i polskimi ośrodkami naukowymi (2 lipca 1987 roku).
 13. Prof. Wacław Szybalski (Wisconsin State University, Madison, USA) w uznaniu zasług w dziedzinie biologii molekularnej oraz oddania sprawie rozszerzenia współpracy z polskimi ośrodkami naukowymi, a zwłaszcza z Uniwersytetem Gdańskim (4 maja 1989 roku).
 14. Lech Wałęsa (laureat pokojowej Nagrody Nobla, Prezydent RP w latach 1990- 1995) w uznaniu nieprzemijających zasług dla rozwijania i krzewienia idei wolności i demokracji, odrodzenia wartości humanistycznych, godności i praw człowieka, społeczeństwa i narodu (20 marca 1990 roku).
 15. Prof. Ulf Ragnarsson (Uppsala University, Szwecja) w uznaniu zasług w dziedzinie chemii peptydów oraz za oddanie sprawie współpracy z Uniwersytetem Gdańskim (11 listopada 1990 roku).
 16. Prof. Oswald Leroy (University of Leuven, Belgia) za wkład w dziedzinie fizyki, a szczególnie w zakresie akustooptyki dokonany we współpracy z naukowcami Uniwersytetu Gdańskiego (8 lutego 1991 roku).
 17. Prof. Michael Kasha (Florida State University, USA) za pionierskie osiągnięcia na polu chemii fizycznej, w szczególności w elektronowej spektroskopii molekularnej oraz za wkład we współpracę z UG (24 października 1991 roku).
 18. Dr Richard von Weizsäcker (Prezydent Niemiec) w uznaniu działalności na stanowisku głowy państwa niemieckiego, szczególnie zaś współpracy między Niemcami a Polską oraz głębokiego zaangażowania w sprawy pojednania obu narodów i zbliżenia ich kultur (25 czerwca 1992 roku).
 19. Prof. Jean H.P. Paelinck (Erasmus University, Rotterdam, Holandia) za wybitne osiągnięcia na polu nauki w dziedzinie gospodarki przestrzennej, ekonometrii i statystyki oraz za wkład we współpracę z Uniwersytetem Gdańskim (25 lutego 1993 roku).
 20. Günter Grass (laureat literackiej Nagrody Nobla, pisarz niemiecki, gdańszczanin) za wybitną twórczość literacką, zwłaszcza za niewątpliwe arcydzieło, jakim jest Blaszany bębenek, oraz za zaangażowanie w ważne i trudne problemy współczesnego świata, szczególnie zaś za wkład w pojednanie polsko-niemieckie (25 marca 1993 roku).
 21. François Mitterrand (Prezydent Francji) w uznaniu ogromnego wkładu czynu i myśli w realizację ideałów wolności i podstawowych praw człowieka, niepodległości, pokojowego współżycia i współpracy narodów, sprawiedliwości społecznej oraz tradycyjnej przyjaźni polsko-francuskiej (17 czerwca 1993 roku).
 22. Prof. Maria Janion (Polska Akademia Nauk) za stworzenie nowej wizji humanistyki, za znakomite dzieła o romantyzmie, które kształtują polską wyobraźnię zbiorową, za wybitny wkład w rozwój gdańskiego środowiska naukowego (30 czerwca 1994 roku).
 23. Prof. Sven Erlander (Linköping University, Szwecja) jako wyraz uznania wybitnych osiągnięć w dziedzinie matematycznego modelowania i optymalizacji procesu inżynierii ruchu drogowego, unowocześniania kształcenia nauczycieli oraz osobistego wkładu w rozwój wszechstronnej współpracy z Uniwersytetem Gdańskim (2 stycznia 1995 roku).
 24. Prof. Edmund Cieślak (Polska Akademia Nauk) za najlepsze w polskiej historiografii opracowanie dziejów Gdańska i Pomorza Gdańskiego, zwłaszcza w czasach nowożytnych, a także za wybitny wkład w rozwój kadry naukowej historyków zajmujących się problematyką pomorską (10 października 1995 roku).
 25. Prof. Jan Strelau (Polska Akademia Nauk) za sformułowanie regulacyjnej teorii temperamentu i konstrukcję oryginalnych metod badania osobowości oraz w uznaniu wybitnego wkładu w rozwój psychologii i stworzenie szkoły naukowej (23 listopada 1995 roku).
 26. Prof. Henryk Markiewicz (Polska Akademia Nauk) za wybitne dokonania naukowe w dziedzinie teorii lite­ra­tu­ry i metodologii badań literackich oraz za wielce owocne kształcenie polonistycznej kadry naukowej (30 maja 1996 roku).
 27. Prof. Leszek Kołakowski (All Souls College, Oxford, Wielka Brytania) za zasługi w rozwoju filozofii, za odwagę podejmowania niebezpiecznych problemów władzy i poddania, za odwagę krytyki tych nurtów myślowych, które dotyczą godności i praw człowieka, za wskazanie perspektyw badań (26 czerwca 1997 roku).
 28. Prof. Alicja Jaruga (Uniwersytet Łódzki) za wybitne zasługi dla rachunkowości w Polsce i międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie, kształcenia kadr dla nauki i rozwijającej się gospodarki rynkowej, jak również za wkład we współpracę naukową z Uniwersytetem Gdańskim (26 czerwca 1997 roku).
 29. Prof. Andrea Romano (Uniwersytet w Mesynie, Włochy) w uznaniu znaczącego wkładu naukowego do wiedzy o historii europejskiego szkolnictwa akademickiego, instytucji politycznych i prawnych w wiekach średnich, za dynamiczną i aktywną działalność na rzecz konsolidacji świata naukowego jednoczącej się Europy, w podzięce za szczególnie życzliwą promocyjną współpracę z Wydziałem Nauk Społecznych UG (11 grudnia 1997 roku).
 30. Prof. Falk Fahrenholz (Uniwersytet Johanna Gutenberga w Moguncji, Niemcy) w uznaniu wybitnego wkładu w rozwój biochemii, w szczególności zaś za osiągnięcia w dziedzinie badań hormonów peptydowych i ich receptorów, a także za zasługi na polu współpracy naukowej z gdańskim ośrodkiem peptydowym (30 kwietnia 1998 roku).
 31. Prof. Horst Lange-Bertalot (Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethego, Frankfurt, Niemcy) w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju algologii w Polsce, współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie i kształceniu młodej kadry naukowej (25 czerwca 1998 roku).
 32. Prof. Hanna Popowska-Taborska (Instytut Slawistyki PAN w Warszawie) za wybitne osiągnięcia w badaniach języków słowiańskich, zwłaszcza kaszubszczyzny, za szczególny udział w rozwoju kadry naukowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz za kształtowanie postawy tolerancji i otwartości w badaniach humanistycznych (29 kwietnia 1999 roku).
 33. Prof. Norman J.R. Davies (Akademia Brytyjska, University of London, Wielka Brytania) w uznaniu zasług za wybitne osiągnięcia naukowe w badaniach przeszłości Europy, przywrócenia Polsce należytego miejsca w dziełach historyków cywilizacji europejskich, za popularyzację Polski w wymiarze globalnym (24 marca 2000 roku).
 34. Madeleine K. Albright (polityk, sekretarz stanu, USA) za konsekwentne eliminowanie z polityki międzynarodowej zachodnioeuropejskich uprzedzeń wobec Słowian; zaangażowanie w procesie włączenia Polski w struktury polityczne i wojskowe paktu północnoatlantyckiego; za wkład w demaskowanie mechanizmów zakłamywania współczesnej historii przez cenzurę totalitarnych reżimów z Europy Wschodniej (25 czerwca 2000 roku).
 35. Prof. Stanisław Ładyka (ekonomista, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) za wybitne dokonania naukowe w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz stworzenie podwalin tej dyscypliny naukowej w Polsce, szczególne zasługi w tworzeniu i rozwoju sopockiego ośrodka nauk ekonomicznych, wielce owocny wkład w kształcenie i rozwój kadry naukowej ekonomistów, działalność organizacyjną, która przyczyniła się do wysokiej pozycji Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i wydziałów ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego (31 maja 2001 roku).
 36. Prof. Marian Biskup (historyk, Polska Akademia Nauk i Polska Akademia Umiejętności) za badania nad historią dyplomacji polskiej w późnym średniowieczu, wybitne osiągnięcia w opisywaniu dziejów zakonu krzyżackiego i jego państwa w Prusach, trud edytorski nad dokumentacją „Akta Stanów Prus Królewskich” (25 października 2001 roku).
 37. Prof. Jan Winiecki (ekonomista, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Niemcy) za wybitny i uznany w nauce światowej dorobek w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych, procesów wzrostu gospodarczego oraz transformacji gospodarczej w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, wkład teoretyczny i praktyczny w dzieło przebudowy systemu gospodarczego Polski w latach dziewięćdziesiątych przez działalność stowarzyszeniową, pracę w organizacjach międzynarodowych oraz rozsławianie dorobku polskiej transformacji w świecie, zalety osobiste, zaangażowanie w powrót Polski do gospodarki rynkowej, zasługi w propagowaniu nauki polskiej w świecie, rzetelność w badaniach naukowych i rozległą wiedzę (25 października 2001 roku).
 38. Prof. Wolfgang E. Krumbein (oceanolog, Uniwersytet w Oldenburgu, Niemcy) za wybitne odkrycia w dziedzinie sedymentologii i geomikrobiologii, oryginalny wkład w rozwój wiedzy o procesach wietrzenia skał, zasługi w ochronie kamiennych zabytków cywilizacji (25 kwietnia 2002 roku).
 39. Prof. Uffe Ellemann-Jensen (politolog, minister spraw zagranicznych w latach 1982–1993, Dania) za ogromny wkład w rozwój gospodarczy i kulturalny regionu Morza Bałtyckiego oraz za usilne wspieranie członkostwa Polski w NATO i Unii Europejskiej (23 maja 2002 roku).
 40. Prof. Bernd Jastorff (chemik, Uniwersytet w Bremie, Niemcy) w uznaniu wyróżniających osiągnięć na polu chemii biologicznej i rozwijanie polsko-niemieckiej współpracy naukowej (6 marca 2003 roku).
 41. Prof. Alfred Czermiński (ekonomista, Uniwersytet Gdański) za znaczne zasługi wniesione w rozwój wiedzy i kadr naukowych w zakresie nauk ekonomicznych, zwłaszcza nauk o organizacji i zarządzaniu (26 czerwca 2003 roku).
 42. Ryszard Kapuściński (pisarz, reportażysta) za wybitne zasługi w dziennikarskim i pisarskim dokumentowaniu, analizowaniu i przenikliwym komentowaniu zjawisk charakterystycznych dla świata przełomu wieków (29 stycznia 2004 roku).
 43. Andrzej Wajda (reżyser teatralny i filmowy) za wybitne osiągnięcia w zakresie sztuki filmowej i teatralnej, pogłębioną refleksję nad historią i człowiekiem oraz za nieustanne „odnawianie znaczeń” (27 stycznia 2005 roku).
 44. Prof. Harold A. Scheraga (Cornell University, Ithaca, NY) za wyróżniające osiągnięcia naukowe oraz wkład w rozwój biochemii i biofizyki teoretycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (24 lutego 2005 roku).
 45. Prof. Władysław Bartoszewski (historyk, polityk, dyplomata) za krzewienie mądrego patriotyzmu, wolnego od wszelkich ksenofobii i wnoszenie do świata polityki ducha etyki (29 września 2005 roku).
 46. Tadeusz Różewicz (poeta, dramatopisarz, prozaik, scenarzysta) za to, że w swej poezji, dramacie i prozie najtrudniejsze pytania stawia wnikliwie i prosto, prowadzi dialog z tradycją i stale wyraża to, co paląco aktualne (27 kwietnia 2006 roku).
 47. Prof. Charles H. Bennett (fizyk – informacja kwantowa, oddział badawczy IBM w Yorktown w stanie Nowy Jork) za fundamentalny i wszechstronny wkład w rozwój nowej gałęzi nauki: kwantowej teorii informacji jako podstawy kwantowej technologii i nowego rozumienia natury (25 maja 2006 roku).
 48. Prof. Anton Zeilinger (Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, fizyk – informacja kwantowa, Uniwersytet Wiedeński, Austria) za cykl fundamentalnych eksperymentalnych testów kwantowej natury świata i wkład w rozwój kwantowej informacji (25 maja 2006 roku).
 49. Prof. Leszek Balcerowicz (ekonomista) za wybitny, twórczy wkład w proces transformacji ustrojowej w Polsce oraz za niestrudzoną dbałość o stan finansów publicznych, stabilność polskiego pieniądza, a także za upowszechnianie rzetelnej wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie (16 listopada 2006 roku).
 50. Prof. Maria Bogucka (historyk, znawczyni dziejów dawnego Gdańska) za wybitny wkład w poznanie dziejów Gdańska i Rzeczypospolitej, zwłaszcza w czasach nowożytnych oraz kształtowanie rozwoju nowoczesnej nauki historycznej (21 grudnia 2006 roku).
 51. Prof. Yi Lijun (tłumaczka i badacz literatury polskiej, prof. z Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych) za oryginalność sposobu prezentacji literatury polskiej w Chinach poprzez heroiczną pracę translatorską, wychowanie wielu pokoleń chińskich polonistów i wzorcową działalność organizacyjną w zakresie współpracy naukowej z polskimi ośrodkami akademickimi (25 października 2007 roku).
 52. Prof. Ewa Łętowska (profesor prawa, pierwszy Rzecznik Praw Obywatelskich III RP, sędzia Trybunału Konstytucyjnego) za krzewienie idei demokratycznego państwa prawa oraz kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa (31 stycznia 2008 roku).
 53. Elie Wiesel (laureat pokojowej Nagrody Nobla, pisarz i dziennikarz, więzień nazistowskich obozów koncentracyjnych, twórca pojęcia Holokaust na określenie Zagłady) za udowodnienie swym poruszającym dziełem, że język i literatura są instrumentami, dzięki którym człowiek może utrwalić doświadczenie tego, co nieludzkie, aby pamięć ustrzegła nas przed powrotem Zła, jakim była zagłada Żydów dokonana rękami nazistów. Pana książki i niestrudzona aktywność publiczna, wbrew mocom, wobec których pojedynczy człowiek zdaje się znikomy, potwierdzają, iż suwerenny głos jednostki może dotrzeć do uszu tak często obojętnego świata (27 marca 2008 roku).
 54. Prof. Czesław Druet (pionier polskiej oceanografii, twórca Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, autor pionierskich prac z zakresu dynamiki morza, hydromechaniki, falowania wiatrowego i modelowania procesów drobnoskalowych) za wybitne odkrycia w dziedzinie dynamiki morza i oryginalny wkład w rozwój wiedzy o procesach przenoszenia masy i energii w morzu, a także za doniosły udział w stworzeniu nowoczesnego modelu kształcenia oceanografów w Polsce na poziomie uniwersyteckim (27 listopada 2008 roku).
 55. Prof. Henryk Samsonowicz (historyk, badacz dziejów późnośredniowiecznego Gdańska, a także Polski i Europy) w uznaniu wybitnego wkładu w poznanie dziejów społecznych i gospodarczych późnośredniowiecznego Gdańska, Polski i Europy oraz wiodącej roli w kształtowaniu nowoczesnej polskiej nauki historycznej (24 września 2009 roku).
 56. Tomas Venclova (litewski poeta, eseista, tłumacz i literaturoznawca, profesor Yale University w USA) za wybitne osiągnięcia w badaniach nad kulturą Europy Środkowo-Wschodniej, znakomitą twórczość literacką i mądrą pracę nad zbliżaniem narodów (26 listopada 2009 roku).
 57. Prof. Jerzy Brzeziński (psycholog, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) w uznaniu wybitnego wkładu w rozwój psychologii, a szczególnie metodologii badań psychologicznych w Polsce i w Europie, tworzenie i propagowanie wysokich standardów metodologicznych w polskich naukach społecznych, naukoznawstwie oraz rozwoju szkolnictwa wyższego (27 maja 2010 roku).
 58. Prof. Hayden White (humanista, specjalista z zakresu teorii historiografii i teorii literatury, profesor Stanford University) w uznaniu Jego wybitnego wkładu w rozumienie, jak język i spuścizna literacka kształtują zapis doświadczenia historycznego (30 czerwca 2011 roku).
 59. Prof. Maciej Żylicz (biolog molekularny, biochemik, członek rzeczywisty PAN, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej) za wybitny wkład w rozwój biochemii i biologii molekularnej, a szczególnie za badania nad białkami opiekuńczymi, za kształtowanie warunków promujących rozwój nauki w Polsce oraz za wkład w rozwój Uniwersytetu Gdańskiego (30 czerwca 2011 roku).
 60. Prof. Bernd Baron von Maydell (ekspert z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa socjalnego, związany z Uniwersytetem w Marburgu, Bonn, Wolnym Uniwersytetem w Berlinie, były dyrektor Instytutu Maxa Plancka – Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Socjalnego i profesor honorowy Uniwersytetu w Monachium) za szczególny wkład w dostosowywanie prawnych rozwiązań polskich do standardów europejskich i zacieśnianie współpracy naukowej między niemieckimi i polskimi ośrodkami naukowymi w dziedzinie nauk prawno-społecznych (13 czerwca 2013 roku).
 61. Prof. Willem Molle (holenderski ekonomista, Uniwersytet Erasmusa w Rotterdamie) w uznaniu wybitnego wkładu w urzeczywistnianie idei pokojowej współpracy międzynarodowej poprzez prowadzoną działalność naukową, dydaktyczną i doradczą na rzecz instytucji rządowych i organizacji międzynarodowych, promującą rozwój europejskiej integracji gospodarczej (25 kwietnia 2013 roku).
 62. Prof. Henryk Kozłowski (chemik, ekspert w dziedzinie badań naukowych z pogranicza chemii, biologii i medycyny) za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii bionieorganicznej oraz za wkład w rozwój Uniwersytetu Gdańskiego (24 kwietnia 2014 roku).
 63. Prof. Zbigniew Ciesielski (matematyk, specjalista w zakresie teorii prawdopodobieństwa i procesów stochastycznych oraz analizy funkcjonalnej) w uznaniu wielkiego znaczenia uzyskanych przez Niego wyników dla rozwoju światowej matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem teorii prawdopodobieństwa, procesów stochastycznych i analizy funkcjonalnej, oraz w uznaniu aktywnej działalności organizacyjnej na rzecz polskiej nauki (27 marca 2014 roku).
 64. Prof. Lech Garlicki (profesor prawa, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka) za doktrynalny i orzeczniczy wkład w kształtowanie państwa prawnego, zwłaszcza ochronę praw człowieka oraz instytucji demokratycznych w Polsce i Europie (20 marca 2017 roku).
 65. Prof. Anders Grubb (specjalista w dziedzinie chemii klinicznej, w szczególności diagnostyki medycznej oraz biochemii) za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii medycznej oraz wpływ na rozwój nowej tematyki badawczej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (28 września 2018 roku).
 66. Dr Thomas Bach (prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, utytułowany sportowiec, były mistrz olimpijski, światowej sławy promotor sportu i wybitny prawnik) za wkład w rozwój międzynarodowego ruchu olimpijskiego oraz działanie na rzecz praw człowieka i pokoju na świecie (6 listopada 2019 roku).
 67. Prof. dr hab. Stefan Angielski (Rektor Akademii Medycznej w latach 1990 - 1993) za fundamentalny wkład w powstanie nowoczesnej szkoły biochemii klinicznej w Gdańsku oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie i medyczne (5 października 2020 roku).
 68. Prof. dr hab. Zbigniew Grzonka (chemik, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 1990 - 1996) za za fundamentalny wkład w dynamiczny rozwój Uniwersytetu Gdańskiego,w powstanie renomowanej gdańskiej szkoły naukowej chemii aminokwasów i peptydów oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie (5 października 2020 roku).
 69. prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt (profesor nauk technicznych, Rektor Politechniki Gdańskiej 1990-1996, senator RP w latach 1997-2015, minister edukacji narodowej w latach 2000-2001, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego) za wieloletnią działalność publiczną na rzecz polskiej edukacji i nauki oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie (5 października 2020 roku).
 70. Olga Tokarczuk (wybitna pisarka, Laureatka Literackiej Nagrody Nobla za rok 2018) za Jej twórczość literacką oraz działalność kulturalną i społeczną (18 marca 2024 roku).
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 15. luty 2023 - 13:08; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska Ostatnia zmiana: wtorek, 19. Marzec 2024 - 13:00; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska