Senacka Komisja Organizacji i Rozwoju

Zadania Senackiej ds. Komisji Organizacji i Rozwoju:
1) opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu Gdańskiego dotyczących strategii i głównych kierunków rozwoju Uczelni;
2) opiniowanie regulaminów ogólnouniwersyteckich jednostek organizacyjnych;
3) opiniowanie i ocenianie propozycji zmian organizacyjnych w Uniwersytecie, których wprowadzenie wymaga zgody lub opinii Senatu;
4) ustalanie ogólnych zasad komercjalizacji w Uczelni;
5) opiniowanie innych spraw mieszczących się w kompetencjach komisji.
 
Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb, przynajmniej raz w semestrze.
Komisji przewodniczy prorektor właściwy ds. rozwoju.
Obsługę administracyjną komisji zapewnia Biuro Organizacji.
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 18. Marzec 2014 - 08:07; osoba wprowadzająca: Anna Pauli Ostatnia zmiana: środa, 29. Wrzesień 2021 - 14:15; osoba wprowadzająca: Anna Pauli