Dyplom i suplement obowiązujący od 01.04.2022 r.

Dyplom i suplement obowiązujący od 01.04.2022 r.

Wzory oraz opis zabezpieczeń dyplomów ukończenia studiów wyższych

W Uniwersytecie Gdańskim obowiązują następujące wzorce dyplomów ukończenia studiów wyższych:

I. Dyplom ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie Gdańskim:

 1. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał)
 2. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (odpis)
 3. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (odpis w języku obcym)
 4. dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (oryginał)
 5. dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (odpis)
 6. dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (odpis w języku obcym)
 7. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich (oryginał)
 8. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich (odpis)
 9. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich (odpis w języku obcym)

II. Dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w Gdańsku i Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
    (wyłącznie dla absolwentów kierunku Biotechnologia):

 1. dyplom ukończenia studiów wspólnych pierwszego stopnia (oryginał) 
 2. dyplom ukończenia studiów wspólnych pierwszego stopnia (odpis)
 3. dyplom ukończenia studiów wspólnych pierwszego stopnia (odpis w języku obcym)
 4. dyplom ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia  (oryginał)
 5. dyplom ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia  (odpis)
 6. dyplom ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia  (odpis w języku obcym)

      - zatwierdzone Uchwałą nr 2/22 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego  z dnia 27 stycznia 2022 r.

Data wprowadzenia do obrotu prawnego oraz data rozpoczęcia wydawania aktualnych wzorów dyplomów: 01.04.2022 r.

Okres ważności dyplomów wydanych według danego wzoru: bezterminowo.

Sposób personalizacji lub indywidualizacji dyplomu:

 1. numer seryjny dokumentu
 2. dane absolwenta
 3. numer dyplomu

Sposób wydawania blankietów dyplomów

Blankiety dyplomów przechowywane są w specjalnie zabezpieczonym pomieszczeniu, do którego dostęp ma tylko upoważniona osoba. Druki wydawane są tylko osobom posiadającym upoważnienie do ich odbioru. Dziekanaty również posiadają zabezpieczenia pomieszczeń, w których blankiety są przechowywane, a dyplomy drukowane. Dyplomy wydawane są absolwentowi studiów osobiście lub osobie trzeciej na podstawie upoważnienia notarialnego lub przygotowanego w dziekanacie w obecności pracownika dziekanatu. Absolwent wraz z dyplomem otrzymuje dwa odpisy dyplomu, w tym jeden odpis w języku obcym, o ile absolwent złoży wniosek o jego wydanie. Odpisy dodatkowe dyplomów oraz duplikaty dyplomów wydaje się na wniosek absolwenta, zgodnie z wyżej opisaną procedurą.

Widok awersu dyplomu w świetle dziennym

    awers dyplomu awers gumed

Stosowane zabezpieczenia:

     1. Papier zabezpieczony niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym. Weryfikacja przy pomocy lampy emitującej promieniowanie ultrafioletowe.

     Awers UV

 1. Dwutonowy znak wodny. Weryfikacja w świetle przechodzącym.

     dwutonowy znak wodny

      3. Włókna zabezpieczające widoczne w świetle widzialnym oraz w promieniowaniu ultrafioletowym. Weryfikacja w świetle widzialnym, promieniowaniu ultrafioletowym             oraz z wykorzystaniem lupy.

        Włókna widzialne w świetle dziennym 1  Włókna widzialne w świetle dziennym 2  Włókna widzialne w świetle dziennym 3  Włókna widzialne w świetle UV1  Włókna widzialne w świetle UV2  Włókna widzialne w świetle UV3

 1. Dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego. weryfikacja w świetle widzialnym.

        Tło giloszowe

 1. Indywidualna ramka giloszowa 

       Ramka giloszowa

 1. Element graficzny wykonany farbą irydyscentną (opalizującą). Weryfikacja w świetle widzialnym.

      element Farba irydyscentna

 1. Mikrodruki. Weryfikacja z wykorzystaniem lupy.

        mikrodruk 1    mikrodruk 2

 1. Oznaczenie indywidualne wykonane w technice druku typograficznego. Weryfikacja w świetle widzialnym.

       numeracja typograficzna

 1. Element graficzny wykonany farbą widoczną w promieniowaniu ultrafioletowym. weryfikacja z wykorzystaniem lampy emitującej promieniowanie ultrafioletowe.

 

Akty prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 661).

Wewnętrzne akty prawne:

 1. Zarządzenie nr 50/R/22 Rektora UG z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania, wydawania, wymiany oraz uwierzytelniania dokumentów związanych z ukończeniem studiów oraz zasad prowadzenia księgi dyplomów
 2. Zarządzenie nr 63/R/20 Rektora UG z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Gdańskim postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 3 Czerwiec, 2022 - 08:30; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kitowska-Czelińska Ostatnia zmiana: piątek, 3 Czerwiec, 2022 - 14:05; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kitowska-Czelińska