Nostryfikacja dyplomów

Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wyższych

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

W celu przeprowadzenia procedury nostryfikacji dyplomu należy złożyć następujące dokumenty:

1. wypełniony i podpisany wniosek - we wniosku należy wskazać dyscyplinę naukową, do której przyporządkowany jest kierunek studiów, którego dotyczy wniosek o nostryfikację dyplomu,

2. dyplom, który ma być nostryfikowany (konieczny jest oryginał dyplomu),

3. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów - suplement do dyplomu lub inny dokument zawierający wykaz przedmiotów i ocen, karty okresowych osiągnięć lub zaświadczenie o przebiegu studiów (konieczne są oryginały dokumentów),

4. świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca został przyjęty na ukończone studia (konieczne są oryginały dokumentów),

5. oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia,

6. podpisaną klauzulę informacyjną.

 

Dokumenty, o których mowa w pkt 2. 3 i 4, mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Uniwersytetu Gdańskiego. Składając wniosek o nostryfikację dyplomu należy jednak przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 i 4.

Dziekan może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski (zwykłego lub przysięgłego) dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 i 4.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:

Wniosek składa się do Dziekana Wydziału, na którym jest prowadzony lub współprowadzony kierunek studiów przyporządkowany do dyscypliny naukowej, której dotyczy wniosek.

Wykaz dyscyplin naukowych i przyporządkowanych do nich kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim znajduje się w załączniku na dole strony.

UWAGA: W dniach 23.12.2022 r. - 01.01.2023 r. Wydziały będą funkcjonować w niepełnym zakresie lub nawet będą zamknięte, w związku z czym zalecane jest wcześniejsze uzgodnienie z pracownikami Wydziałów terminu złożenia wniosku o nostryfikację dyplomu.

 

OPŁATA:

Za postępowanie nostryfikacyjne pobierana jest określona w przepisach opłata w wysokości 50% wynagrodzenia zasadniczego profesora.

Opłatę należy uiścić w terminie wyznaczonym przez dziekana prowadzącego postępowanie nostryfikacyjne na rachunek bankowy Uniwersytetu albo w Kasie Uniwersytetu Gdańskiego.

Opłata nie jest pobierana, jeżeli Uczelnia stwierdzi, że nie posiada uprawnień do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego.

Zwolnienie z opłaty za nostryfikację dyplomu następuje na wniosek skierowany do Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia UG zaopiniowany przez dziekana prowadzącego postępowanie nostryfikacyjne. Wniosek można złożyć wraz z wnioskiem o nostryfikację dyplomu.

 

TERMINY:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami postępowanie nostryfikacyjne może trwać do 90 dni od dnia złożenia wniosku.

Do terminu 90 dni nie wlicza się okresów wyznaczonych na:

- uzupełnienie braków formalnych wniosku,

- przedłożenie tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 2, 3 i 4,

- złożenie wyznaczonych egzaminów,

- odbycie wyznaczonych praktyk zawodowych.

 

AKTY PRAWNE:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz. U. z 2018 r. poz. 1877)

Zarządzenie nr 127/R/22 Rektora UG z dnia 21 października 2022 roku w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Gdańskim postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 3 Czerwiec, 2022 - 13:56; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kitowska-Czelińska Ostatnia zmiana: piątek, 13 Styczeń, 2023 - 12:20; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kamińska