USA

Przeliczanie wyniku

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

W czasie rekrutacji uwzględniane są wyniki z przedmiotów, umieszczonych w tabelach z zasadami rekrutacji dla danego kierunku. Jeżeli na świadectwie nie występuje przedmiot, wymagany zasadami rekrutacji, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot, ale nadal uczestniczy w naborze – pod warunkiem, że posiada wyniki z innych przedmiotów, obowiązujących na wybranym przez siebie kierunku.

Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego, przeprowadzany na UG, nie może zastąpić wyniku z języka polskiego na świadectwie.

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, uwzględnia się w pierwszej kolejności oceny z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym (kwalifikującym do podjęcia studiów). W przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę brana jest ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej – w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne w pełnej wartości (współczynnik 1,0), natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne pomnożona przez współczynnik 0,5.

Egzaminy wstępne organizowane są wyłącznie na następujących kierunkach: Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, Sztuka kreatywnego pisania, Logopedia.

Ocena na High School 

Diploma

Egzaminy

Ocena*

Punkty UG

(ocena końcoworoczna)

GED/TASC

 

Punkty UG

(egzamin)

SAT/ACT/AP

 

Punkty UG

(egzamin)

A+ (A)**

100

max (zaleznie od egzaminu)

100

max (zaleznie od egzaminu)

150

D (D-)

30

min (zależnie od egzaminu)

30

min (zależnie od egzaminu)

45

E,F

0

 

 

 

0

*Pod uwagę brane są oceny  z ostatniego roku/semestru nauki danego przedmiotu.

**Zależnie od stosowanej w szkole skali.

Studia II stopnia

Kandydat, który posiada dyplom, potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że dyplom, który posiada, uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, jego wydania.

Ocena na dyplomie oraz średnia przeliczane są na skalę, obowiązującą aktualnie na Uniwersytecie Gdańskim, tj. 2-5, w oparciu o nadesłany przez kandydata dyplom oraz suplement/transkrypt.

Uznawane dokumenty

O przyjęcie na studia wyższe w RP ubiegać się mogą kandydaci posiadający maturę zagraniczną lub dokument uzyskany za granicą, uprawniający do podejmowania akademickich studiów wyższych w kraju wydania dokumentu.

 

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia

High School Diploma – świadectwo ukończenia szkoły średniej plus któryś z poniższych dokumentów, jeśli kandydat nim dysponuje:

SAT (Scholastic Assessment Test),

ACT (American College Testing),

AP (Advanced Placement)

 

albo:

HSED (High School Equivalency Diploma),

GED (General Educational Development),

TASC (Test Assessing Secondary Completion).

 

I stopień
 
Bachelor  (np.:  Bachelor of: Arts. Fine arts, Music, Science, Engineering, Laws, Education)
 
 
II stopień
 
Master (np.: Master of: Arts, Science, Engineering, Laws)
 

Jeśli posiadasz inny dokument niż wymienione w tabeli, w celu jego weryfikacji skontaktuj się z Biurem Rekrutacji lub Biurem Współpracy Międzynarodowej.

 

 

 

 

Przyporządkowanie przedmiotów

Przedmiot w kryteriach kwalifikacyjnych na UG

Przedmiot na dokumentach zagranicznych

biologia

Biology

chemia

Chemistry

fizyka

Physics

filozofia

Philosophy

geografia

Geography

historia

World History

historia muzyki, historia sztuki

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

informatyka

Computer Science

język angielski

English

język francuski

French

język hiszpański

Spanish

język łaciński i kultura antyczna

Latin

język niemiecki

German

język polski

Polish

język rosyjski

Russian

język włoski

Italian

inne języki obce

e.g. Arabic, Japanese, Greek, Korean etc.

matematyka

Mathematics, Algebra, Geometry, Calculus

wiedza o społeczeństwie (WOS)

Social Studies

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 9 Marzec, 2021 - 11:07; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska Ostatnia zmiana: środa, 28 luty, 2024 - 12:31; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska