Holandia

Przeliczanie wyniku

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

W czasie rekrutacji uwzględniane są wyniki z przedmiotów, umieszczonych w tabelach z zasadami rekrutacji dla danego kierunku. Jeżeli na świadectwie nie występuje przedmiot, wymagany zasadami rekrutacji, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot, ale nadal uczestniczy w naborze – pod warunkiem, że posiada wyniki z innych przedmiotów, obowiązujących na wybranym przez siebie kierunku.

Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego, przeprowadzany na UG, nie może zastąpić wyniku z języka polskiego na świadectwie.

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, uwzględnia się w pierwszej kolejności oceny z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym (kwalifikującym do podjęcia studiów). W przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę brana jest ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej – w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne w pełnej wartości (współczynnik 1,0), natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne pomnożona przez współczynnik 0,5.

Egzaminy wstępne organizowane są wyłącznie na następujących kierunkach: Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, Sztuka kreatywnego pisania, Logopedia.

Ocena na Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)*

Ocena

Punkty UG

(egzamin)

10

150

6

45

5-1

0

Studia II stopnia

Kandydat, który posiada dyplom, potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że dyplom, który posiada, uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, jego wydania.

Ocena na dyplomie oraz średnia przeliczane są na skalę, obowiązującą aktualnie na Uniwersytecie Gdańskim, tj. 2-5, w oparciu o nadesłany przez kandydata dyplom oraz suplement/transkrypt.

 

Uznawane dokumenty

O przyjęcie na studia wyższe w RP ubiegać się mogą kandydaci posiadający maturę zagraniczną lub dokument uzyskany za granicą, uprawniający do podejmowania akademickich studiów wyższych w kraju wydania dokumentu.

 

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia

 

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)

Hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO)

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO level 4)

 

 

 

I stopień

Bachelor (Baccalaureus) of Arts 

Bachelor of Science 

Bachelor of Laws 

 

II stopień

Master of Arts 

Master of Science 

Master of Laws 

 

Jeśli posiadasz inny dokument niż wymienione w tabeli, w celu jego weryfikacji skontaktuj się z Biurem Rekrutacji lub Biurem Współpracy Międzynarodowej.

 

 

 

Przyporządkowanie przedmiotów

Przedmiot w kryteriach kwalifikacyjnych na UG

Przedmiot na dokumentach zagranicznych

biologia

Biologie

chemia

Scheikunde

fizyka

Natuurkunde

filozofia

Filosofie

geografia

Aardrijkskunde

historia

Geschiedienis

informatyka

Informatica

język angielski

Engels

język niederlandzki

Nederlands 

język francuski

Frans

język hiszpański

Spaans

język łaciński i kultura antyczna

Latijns

język niemiecki

Duits

język polski

Pools

język rosyjski

Russisch 

język grecki

Grieks

matematyka

Wiskunde

wiedza o społeczeństwie (WOS)

Maatscheppiijleer

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 16 Marzec, 2021 - 11:21; osoba wprowadzająca: Anna Ziomkowska Ostatnia zmiana: środa, 28 luty, 2024 - 12:40; osoba wprowadzająca: Anna Ziomkowska