Hiszpania

Przeliczanie wyniku

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

W czasie rekrutacji uwzględniane są wyniki z przedmiotów, umieszczonych w tabelach z zasadami rekrutacji dla danego kierunku. Jeżeli na świadectwie nie występuje przedmiot, wymagany zasadami rekrutacji, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot, ale nadal uczestniczy w naborze – pod warunkiem, że posiada wyniki z innych przedmiotów, obowiązujących na wybranym przez siebie kierunku.

Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego, przeprowadzany na UG, nie może zastąpić wyniku z języka polskiego na świadectwie.

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, uwzględnia się w pierwszej kolejności oceny z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym (kwalifikującym do podjęcia studiów). W przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę brana jest ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej – w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne w pełnej wartości (współczynnik 1,0), natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne pomnożona przez współczynnik 0,5.

Egzaminy wstępne organizowane są wyłącznie na następujących kierunkach: Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, Sztuka kreatywnego pisania, Logopedia.

Świadectwo ukończenia szkoły - ocena końcoworoczna Świadectwo ukończenia szkoły - egzaminy szkolne
Ocena Punkty UG
(ocena końcoworoczna)
Ocena Punkty UG
(egzamin)
10 100 10 150
5 30 5 45
0-4 0-4 -

Studia II stopnia

Kandydat, który posiada dyplom, potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że dyplom, który posiada, uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, jego wydania.

Ocena na dyplomie oraz średnia przeliczane są na skalę, obowiązującą aktualnie na Uniwersytecie Gdańskim, tj. 2-5, w oparciu o nadesłany przez kandydata dyplom oraz suplement/transkrypt.

 

Uznawane dokumenty

O przyjęcie na studia wyższe w RP ubiegać się mogą kandydaci posiadający maturę zagraniczną lub dokument uzyskany za granicą, uprawniający do podejmowania akademickich studiów wyższych w kraju wydania dokumentu.

 

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia

 

Titulo de Bachiller,

 

Bachillerato (Evaluacion de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) lub Evaluacion para el Acceso a la Universidad (EVAU),

 

Titulo de Tècnico Superior, Titulo de Tècnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, Titulo de Tècnico Deportivo Superior.

 

 

 

I stopień

 

System przedboloński:

Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico lub Título de Maestro,

System boloński:

Titulo de Graduado, Título Superior de Enseñanzas artísticas.

 

II stopień

 

System przedboloński:

Licenciado ,Ingeniero, Arquitecto,

System boloński:

Master Universitario, Máster en Enseñanzas artísticas.

 

 

Jeśli posiadasz inny dokument niż wymienione w tabeli, w celu jego weryfikacji skontaktuj się z Biurem Rekrutacji lub Biurem Współpracy Międzynarodowej.

 

 

 

Przyporządkowanie przedmiotów

Przedmiot w kryteriach kwalifikacyjnych na UG

Przedmiot na dokumentach zagranicznych

biologia

Biologia

chemia

Quimica

fizyka

Fisica

filozofia

Filosofía

geografia

Geografía

historia

Historia

historia muzyki, historia sztuki

Historia de la musica

informatyka

Informática

język angielski

Lengua inglès

język francuski

Lengua francès

język hiszpański

Lengua castellana y literatura

język łaciński i kultura antyczna

Latín

język niemiecki

Lengua alemán

język polski

Lengua polaco

język rosyjski

Lengua ruso

język włoski

Lengua italiano

inne języki obce

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

matematyka

Matemáticas

wiedza o społeczeństwie (WOS)

Ciencia del derecho cívico

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 19 Marzec, 2021 - 12:47; osoba wprowadzająca: Karolina Kopeć Ostatnia zmiana: piątek, 1 Marzec, 2024 - 11:03; osoba wprowadzająca: Karolina Kopeć