Rosja

Przeliczanie wyniku

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

W czasie rekrutacji uwzględniane są wyniki z przedmiotów, umieszczonych w tabelach z zasadami rekrutacji dla danego kierunku. Jeżeli na świadectwie nie występuje przedmiot, wymagany zasadami rekrutacji, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot, ale nadal uczestniczy w naborze – pod warunkiem, że posiada wyniki z innych przedmiotów, obowiązujących na wybranym przez siebie kierunku.

Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego, przeprowadzany na UG, nie może zastąpić wyniku z języka polskiego na świadectwie.

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, uwzględnia się w pierwszej kolejności oceny z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym (kwalifikującym do podjęcia studiów). W przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę brana jest ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej – w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne w pełnej wartości (współczynnik 1,0), natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne pomnożona przez współczynnik 0,5.

Egzaminy wstępne organizowane są wyłącznie na następujących kierunkach: Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, Sztuka kreatywnego pisania, Logopedia.

Świadectwo ukończenia szkoły (Аттестат )*

Egzaminy

Ocena*

Punkty UG

(ocena końcoworoczna)

JEGE

(poziom podstawowy)

 

Punkty UG

(egzamin)

JEGE 

(poziom rozszerzony)

Punkty UG

(egzamin)

отлично - 5

100

5

100

100

150

удовлетворительно - 3

30

3

30

min 

45

неудовлетворительно - 2

0

2

0

 

 

*Pod uwagę brane są oceny  z ostatniego roku/semestru nauki danego przedmiotu.

Studia II stopnia

Kandydat, który posiada dyplom, potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że dyplom, który posiada, uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, jego wydania.

Ocena na dyplomie oraz średnia przeliczane są na skalę, obowiązującą aktualnie na Uniwersytecie Gdańskim, tj. 2-5, w oparciu o nadesłany przez kandydata dyplom oraz suplement/transkrypt.

 

 

Uznawane dokumenty

O przyjęcie na studia wyższe w RP ubiegać się mogą kandydaci posiadający maturę zagraniczną lub dokument uzyskany za granicą, uprawniający do podejmowania akademickich studiów wyższych w kraju wydania dokumentu.

 

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia

Аттестат о среднем (полном) общем образовании   - świadectwo ukończenia szkoły średniej

Диплом о среднем профессиональном образовании dyplom o wykształceniu średnim zawodowym

ЕГЭ (Единый государственный экзамен) – egzamin państwowy

 
I stopień
Диплом бакалавра

 

II stopień

Диплом специалиста

Диплом магистра

 
 

Jeśli posiadasz inny dokument niż wymienione w tabeli, w celu jego weryfikacji skontaktuj się z Biurem Rekrutacji lub Biurem Współpracy Międzynarodowej.

 

 

 

 

Przyporządkowanie przedmiotów

Przedmiot w kryteriach kwalifikacyjnych na UG

Przedmiot na dokumentach zagranicznych

biologia

Биология

chemia

Химия

fizyka

Физика

filozofia

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

geografia

География

historia

История

historia muzyki, historia sztuki

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM

informatyka

Информатика 

język angielski

Aнглийский язык

język francuski

Французский язык

język hiszpański

Испанский язык

język łaciński i kultura antyczna

-

język niemiecki

Hемецкий язык

język polski

Польский язык

język rosyjski

Русский язык

język włoski

Итальянский язык

inne języki obce

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM 

matematyka

Алгебра +  Геометрія/Математика

wiedza o społeczeństwie (WOS)

Обществознание 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 22 Marzec, 2021 - 11:32; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska Ostatnia zmiana: środa, 28 luty, 2024 - 12:33; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska