Norwegia

Przeliczanie wyniku

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

W czasie rekrutacji uwzględniane są wyniki z przedmiotów, umieszczonych w tabelach z zasadami rekrutacji dla danego kierunku. Jeżeli na świadectwie nie występuje przedmiot, wymagany zasadami rekrutacji, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot, ale nadal uczestniczy w naborze – pod warunkiem, że posiada wyniki z innych przedmiotów, obowiązujących na wybranym przez siebie kierunku.

Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego, przeprowadzany na UG, nie może zastąpić wyniku z języka polskiego na świadectwie.

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, uwzględnia się w pierwszej kolejności oceny z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym (kwalifikującym do podjęcia studiów). W przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę brana jest ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej – w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne w pełnej wartości (współczynnik 1,0), natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne pomnożona przez współczynnik 0,6.

Egzaminy wstępne organizowane są wyłącznie na następujących kierunkach: Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, Sztuka kreatywnego pisania, Logopedia oraz Zarządzanie instytucjami artystycznymi spec. sceniczno-menedżerska.

 
Świadectwo ukończenia szkoły Egzaminy
Ocena Punkty UG
(ocena końcoworoczna)
Ocena Punkty UG
(egzamin)
6 100 6 150
2 30 2 45
1 1 -

 

Studia II stopnia

Kandydat, który posiada dyplom, potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że dyplom, który posiada, uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, jego wydania.

Ocena na dyplomie oraz średnia przeliczane są na skalę, obowiązującą aktualnie na Uniwersytecie Gdańskim, tj. 2-5, w oparciu o nadesłany przez kandydata dyplom oraz suplement/transkrypt.

 

 

Uznawane dokumenty

O przyjęcie na studia wyższe w RP ubiegać się mogą kandydaci posiadający maturę zagraniczną lub dokument uzyskany za granicą, uprawniający do podejmowania akademickich studiów wyższych w kraju wydania dokumentu.

 

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów II stopnia

 

Vitnemål for Videregående Opplaering (Vg1+Vg2+Vg3).

 

 

 

I stopień

 

Bachelor’s degree.

 

II stopień

 

Master’s degree,

 

Candidatus.

    

 

 

Jeśli posiadasz inny dokument niż wymienione w tabeli, w celu jego weryfikacji skontaktuj się z Biurem Rekrutacji lub Biurem Współpracy Międzynarodowej.

 

 

 

Przyporządkowanie przedmiotów

Przedmiot w kryteriach kwalifikacyjnych na UG

Przedmiot na dokumentach zagranicznych

biologia

Naturfag

chemia

Kjemi

fizyka

Fysikk

filozofia

Filosofi

geografia

Geografi

historia

Hitorie

historia muzyki, historia sztuki

Musikkhistorie, Kunsthistorie

informatyka

Informatikk

język angielski

Engelsk

język francuski

Fransk

język hiszpański

Spansk språk

język łaciński i kultura antyczna

-

język niemiecki

Tysk

język polski

Polsk

język rosyjski

Russisk

język włoski

Italiensk

inne języki obce

Norsk (norweski)

matematyka

Matematikk

wiedza o społeczeństwie (WOS)

Samfunnsfåg

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 22 Marzec, 2021 - 12:25; osoba wprowadzająca: Karolina Kopeć Ostatnia zmiana: środa, 7 Czerwiec, 2023 - 12:20; osoba wprowadzająca: Karolina Kopeć