fbpx Świadectwa i dyplomy wydane w Polsce | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Świadectwa i dyplomy wydane w Polsce

Świadectwa i dyplomy wydane w Polsce

Dokumenty należy składać wyłącznie do komisji rekrutacyjnych (nie do Biura Rekrutacji). Adresy komisji można znaleźć na stronie: terminy rekrutacji i adresy komisji.

Dokumenty mogą zostać dostarczone osobiście, przez osobę trzecią, a także nadesłane pocztą (uwaga - nie liczy się data stempla pocztowego a data wpływu dokumentów do komisji).

Do składania dokumentów przez osobę trzecią nie wymagamy upoważnienia. W przypadku, gdy kandydat na studia nie może osobiście podpisać podania na studia lub wycofać złożonych dokumentów, może upoważnić do tego osobę trzecią. Osoba taka musi przedłożyć w komisji rekrutacyjnej pisemne pełnomocnictwo z uwierzytelnionym notarialnie podpisem Kandydata (wzór u dołu strony) lub inne pełnomocnictwo notarialne do wykonywania czynności związanych z procesem rekrutacji w UG oraz wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem.

 

W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 wskazane jest, aby wymagane dokumenty złożyć, po ogłoszeniu listy kandydatów, przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres właściwej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale.

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na osobiste złożenie dokumentów prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

 1. Osoby wchodzące na teren budynków UG mają obowiązek zakrywania ust i nosa i dezynfekcji rąk.
 2. Poruszamy się tylko w wyznaczonych miejscach z zachowaniem odpowiedniego dystansu minimum 1,5 m.
 3. Wchodzimy pojedynczo, bez towarzystwa innych osób.
 4. Po wejściu do budynku należy wpisać się na listę osób wchodzących.

 

 

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

Kandydat, posiadający dokumenty, uprawniające do podjęcia studiów, wydane na terenie Polski, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów, po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, powinien złożyć w tekturowej teczce w ciągu 7 dni kalendarzowych (licząc od dnia następnego) następujące dokumenty:

 1. własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
 2. poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię świadectwa dojrzałości (albo świadectwa dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego). Kandydat, który w 2021 roku zdawał maturę międzynarodową lub maturę europejską i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej lub matury europejskiej, kwalifikujące do wydania dyplomu. Kopię dyplomu (oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie nie później niż 1 października 2021 roku, a w przypadku rekrutacji kończących się po tym dniu, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy osób przyjętych;
 3. dokument potwierdzający uzyskanie dodatkowych uprawnień:

- w przypadku laureatów bądź finalistów olimpiad – dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych,

- w przypadku sportowców, posiadających wybitne osiągnięcia w dyscyplinach olimpijskich oraz ujętych w programie Akademickich Mistrzostw Polski – dokument, wydany przez polski związek sportowy (w przypadku klasy mistrzowskiej i pierwszej) lub okręgowy/wojewódzki związek sportowy (w przypadku drugiej klasy sportowej), określający rodzaj klasy sportowej, termin jej obowiązywania oraz osiągnięcia sportowe będące podstawą jej przyznania;

 1. w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię jednego z dokumentów uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie, a w przypadku pozostałych cudzoziemców – poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię paszportu;
 2. aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu).

 

Studia drugiego stopnia

Kandydat, posiadający dokumenty, uprawniające do podjęcia studiów, wydane na terenie Polski, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów, po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, powinien złożyć w tekturowej teczce w ciągu 7 dni kalendarzowych (licząc od dnia następnego) następujące dokumenty:

 1. własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
 2. poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (bez suplementu) wraz z informacją o skali ocen obowiązującej na ukończonej uczelni (np. wyciąg z Regulaminu Studiów poświadczony przez uczelnię). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. Termin ostateczny uzupełnienia dokumentów określony zostanie w zawiadomieniu o przyjęciu na studia. Z obowiązku dostarczenia informacji o skali ocen zwolnieni są absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego;
 3. kserokopię indeksu/karty przebiegu studiów/suplementu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza – w przypadku rekrutacji na kierunki, na których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia. Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia określającego wysokość średniej obliczonej zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 uchwały nr 35/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 maja 2020 roku (wzór zaświadczenia w IRK). Ww. dokumenty muszą zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. Z obowiązku dostarczenia informacji o skali ocen zwolnieni są absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego;
 4. w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię jednego z dokumentów uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie, a w przypadku pozostałych cudzoziemców – poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię paszportu;  
 5. aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu).

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Ziomkowska
Treść wprowadzona przez: Aneta Czepułkowska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku, 12:27