Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza w procesie rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim

Na podstawie art. 70 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2022, poz. 574 ze zm.) Uczelnia ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia. Uczelnia ustala również, jakie wyniki stanowią podstawę przyjęcia na studia.

Przyjęcie na studia nie może nastąpić na podstawie podania lub prośby kierowanej do Rektora (niezależnie od wskazanych w piśmie okoliczności). Uczelnia nie może przyjąć Kandydata na studia z pominięciem obowiązujących przepisów prawnych. W przypadku zwolnionych miejsc w wyniku rezygnacji, obowiązują procedury dodatkowych naborów opisane w załączniku nr 3 do uchwały 30/22 (ze zm.)

Uniwersytet Gdański nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z komunikatami i wiadomościami, umieszczonymi na jego koncie w IRK, jak również z przepisami zawartymi w niniejszej uchwale.

 

Zgodnie z § 19 ww. uchwały, nie mogą stanowić przesłanki do odwołania przypadki, w których: 

  • kandydat nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie;
  • kandydat nie załączył w systemie IRK plików (skanów lub zdjęć dokumentów) potwierdzających dodatkowe uprawnienia lub ich jakość uniemożliwiła weryfikację;
  • kandydat wprowadził błędne wyniki do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów;
  • kandydat uzyskał zbyt małą liczbę punktów w naborze na wybrany kierunek studiów;
  • kandydat nie spełnił warunków rekrutacji, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
  • kandydat nie dostarczył w terminie kompletu wymaganych dokumentów.

 

Postępowanie odwoławcze:

  1. Po zakończeniu etapu składania dokumentów komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób przyjętych na dany kierunek studiów. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze elektronicznej decyzji administracyjnej wydawanej przez komisję rekrutacyjną. 
  2. W przypadku naruszenia przez komisję rekrutacyjną przepisów prawa w toku postępowania administracyjnego Kandydat ma prawo w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji złożyć odwołanie. Odwołanie w formie pisemnej (FORMULARZ W ZAŁĄCZENIU) składa się osobiście lub przesyła pocztą/kurierem na adres: Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, pok. 229, 80-309 Gdańsk. W odwołaniu należy umieścić imię i nazwisko wnoszącego, adres oraz żądanie, a także wskazać decyzję, którą zaskarżamy (decyzja z dnia ………… o numerze …………). Odwołanie przysługuje również kandydatom, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony, w terminie określonym w par. 21 uchwały, w wyniku odwołania, złożonego do dyrektora właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego – pod warunkiem, że podwyższony wynik egzaminu maturalnego umożliwiłby zakwalifikowanie się do przyjęcia na kierunek, którego odwołanie dotyczy (Progi punktowe).
  3. Odwołania od decyzji o nieprzyjęciu na studia rozpatrywane są przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, który wydaje decyzję na piśmie i przesyła ją na adres korespondencyjny wskazany przez Kandydata w odwołaniu.
  4. Od decyzji wydanych przez Rektora służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (wniosek można wnieść w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji).
Załącznik Size
Obowiązujący formularz odwołania_2023 54.78 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 18. Grudzień 2018 - 07:38; osoba wprowadzająca: Agnieszka Chwazik Ostatnia zmiana: wtorek, 9. Maj 2023 - 12:06; osoba wprowadzająca: Anna Ziomkowska