Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza w procesie rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim

Na podstawie art. 70 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2023, poz. 742 z późn. zm.) Uczelnia ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia. Uczelnia ustala również, jakie wyniki stanowią podstawę przyjęcia na studia.

Uniwersytet Gdański nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z komunikatami i wiadomościami, umieszczonymi na jego koncie w IRK, jak również z przepisami zawartymi w niniejszej uchwale.

Postępowanie odwoławcze:

Po zakończeniu etapu składania dokumentów komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób przyjętych na dany kierunek studiów. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze elektronicznej decyzji administracyjnej wydawanej przez komisję rekrutacyjną. 

W przypadku naruszenia przez komisję rekrutacyjną przepisów prawa w toku postępowania administracyjnego kandydat ma prawo do złożenia odwołania do Rektora za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. Datą doręczenia decyzji jest data pobrania przez kandydata decyzji, udostępnionej na jego koncie w systemie IRK. Jeżeli nie pobierze decyzji w ciągu 14 dni od jej udostępnienia w systemie IRK, 15 dnia decyzję uznaje się za doręczoną. 

Decyzja znajdować się będzie w systemie IRK w zakładce Dokumenty UG, wraz z wygenerowanym automatycznie po pobraniu UPO (Urzędowe potwierdzenie odbioru). Odwołanie oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy kandydat składa w formie elektronicznej na swoim koncie w systemie IRK, osobiście w Biurze Rekrutacji lub pocztą. Wnioski wysłane drogą mailową nie będą rozpatrywane. 

Uwaga. Odwołania składane w formie elektronicznej w systemie IRK muszą być obowiązkowo opatrzone podpisem kwalifikowanym lub zaufanym. Skany dokumentów zawierające osobisty podpis kandydata zostaną uznane za wniosek złożony z brakami formalnymi, kandydat zostanie wezwany do ich uzupełnienia. 

Odwołania oraz wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy opiniowane są przez wydziałowe komisje rekrutacyjne oraz Biuro Rekrutacji nim zostaną przekazane do decyzji Rektora. Odwołanie przysługuje również kandydatom, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony, w terminie określonym w par. 20 uchwały, w wyniku odwołania, złożonego do dyrektora właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego – pod warunkiem, że podwyższony wynik egzaminu maturalnego umożliwiłby zakwalifikowanie się do przyjęcia na kierunek, którego odwołanie dotyczy. (Progi punktowe).

Decyzja Rektora jest ostateczna w toku instancji. 

UWAGA!

Decyzja to nie to samo, co informacja "niezakwalifikowany" czy "nieprzyjęty" opublikowana na koncie IRK w dniu publikacji wyników. Decyzja administracyjna to oficjalny dokument adresowany do kandydata, wydany przez Rektora, doręczony kandydatowi za pośrednictwem systemu IRK. W tym dokumencie znajduje się uzasadnienie nieprzyjęcia na studia oraz pouczenie informujące o tym, co możesz zrobić, jeśli się z tą decyzją nie zgadzasz. Na złożenie wniosku masz 14 dni od daty doręczenia decyzji w systemie IRK. We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy warto wskazać, z czym się nie zgadzasz lub wskazać naruszenie obowiązujących w uczelni warunków i trybu rekrutacji na studia. Akty prawne określające zasady rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim dostępne są na naszej stronie internetowej.

Trybu odwoławczego nie należy używać do kierowania pod adresem Uczelni podań i próśb o przyjęcie na studia. Przyjęcie na studia przebiega według jasno określonych zasad, wyczerpująco opisanych na naszych stronach internetowych - wyłącznie w oparciu o procedurę rekrutacyjną.

Bez względu na okoliczności nie jest możliwe przyjęcie na studia z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. 

Zgodnie z § 20 ww. uchwały, odwołania dotyczące przypadków, w których:

1) kandydat nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie;

2) kandydat nie załączył w systemie IRK plików (skanów lub zdjęć dokumentów) lub ich jakość uniemożliwiła weryfikację;

3) kandydat wprowadził błędne wyniki do systemu IRK;

4) kandydat uzyskał zbyt małą liczbę punktów w naborze na wybrany kierunek studiów;

5) kandydat nie spełnił warunków rekrutacji określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) kandydat nie dostarczył w terminie kompletu wymaganych dokumentów;

- opiniowane są negatywnie.

 

Załącznik Rozmiar
Obowiązujący formularz odwołania_2024 54.78 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 18. Grudzień 2018 - 07:38; osoba wprowadzająca: Agnieszka Chwazik Ostatnia zmiana: poniedziałek, 18. Marzec 2024 - 09:07; osoba wprowadzająca: Paulina Babińska