Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza w procesie rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim

Przyjęcie na studia nie może nastąpić na podstawie podania lub prośby kierowanej do Rektora (niezależnie od wskazanych w piśmie okoliczności). Uczelnia nie może przyjąć Kandydata na studia z pominięciem obowiązujących przepisów prawnych. W przypadku zwolnionych miejsc w wyniku rezygnacji, obowiązują procedury dodatkowych naborów opisane w paragrafie 21 uchwały 37/21

 

Na podstawie art. 70 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2020, poz. 85) Uczelnia ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia. Uczelnia ustala również, jakie wyniki stanowią podstawę przyjęcia na studia.

  1. Po zakończeniu etapu składania dokumentów komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób przyjętych na dany kierunek studiów. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. 
  2. W przypadku naruszenia przez komisję rekrutacyjną przepisów prawa w toku postępowania administracyjnego Kandydat ma prawo w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji złożyć odwołanie. Odwołanie w formie pisemnej składa się osobiście lub przesyła pocztą/kurierem na adres: Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, pok. 229, 80-309 Gdańsk. W odwołaniu należy umieścić imię i nazwisko wnoszącego, adres oraz żądanie, a także wskazać decyzję, którą zaskarżamy (decyzja z dnia ………… o numerze …………).
  3. Odwołania od decyzji o nieprzyjęciu na studia rozpatrywane są przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, który wydaje decyzję na piśmie i przesyła ją na adres korespondencyjny wskazany przez Kandydata w odwołaniu.
  4. Od decyzji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku za pośrednictwem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w terminie do 30 dni od daty otrzymania decyzji.
Załącznik Rozmiar
Obowiązujący formularz odwołania_2022 54.78 KB
Pokaż rejestr zmian

Submitted on wtorek, Grudzień 18, 2018 - 07:38 by Agnieszka Chwazik Changed on piątek, Listopad 19, 2021 - 13:08 by Anna Ziomkowska