CUDZOZIEMCY

cudzoziemcy

 

Dla cudzoziemców zainteresowanych uzyskaniem informacji i pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz codziennych spraw związanych z życiem w Polsce ( w tym: legalizacja pobytu, meldunek tymczasowy, ubezpieczenie, nostryfikacja dyplomu) utworzono w strukturach Biura Współpracy Międzynarodowej

WELCOME CENTRE -kontakt: welcomecentre@ug.edu.pl, tel. 058 5233158.

 

ZASADY ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Z ZAGRANICY

Cudzoziemcy zatrudniani są na takich samych zasadach jak Polacy, przy uwzględnieniu jednak szczegółowych wymagań dotyczących zatrudniania osób z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii oraz krajów spoza Unii Europejskiej. Przepisy te dotyczą przede wszystkim ważności karty pobytu uprawniającej do przebywania
na terenie RP lub wizy z prawem do pracy (dla mieszkańców tych krajów, które nie są objęte ruchem bezwizowym).

 1. Procedura zatrudnienia odbywa się bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę, zgodnie z art. 325 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia
  20 lipca 2018 r., z zastrzeżeniem, że nauczyciel akademicki ma prawo
  do wykonywania wyłącznie tych zadań, które związane są kształceniem
  i prowadzeniem działalności naukowej. Podejmowanie obowiązków wykraczających poza tę działalność, wiąże się z koniecznością uzyskania odpowiednich zezwoleń.
 2. Wszyscy nauczyciele akademiccy niebędący obywatelami polskimi podlegają obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, a także korzystają ze wszystkich uprawnień przysługujących obywatelom polskim pozostającym w stosunku pracy.
 3. Cudzoziemcy z terenów Unii Europejskiej, jak również Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Liechtenstein, Szwajcarii - posiadających paszporty biometryczne zatrudniani są bez konieczności posiadania wizy wjazdowej. Obywatel Unii Europejskiej przebywający na terytorium RP dłużej niż 3 miesiące, zobowiązany jest do zarejestrowania swojego pobytu w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
  w Gdańsku.
 4. Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej bądź krajów nieobjętych ruchem bezwizowym powinni posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu i przebywania na terytorium RP. Informacje o rodzajach wiz i procedurze związanej z ich wydawaniem można uzyskać
  w ambasadzie lub konsulacie RP. Stosunek pracy z cudzoziemcem spoza UE zawierany jest wyłącznie na okres ważności wizy lub karty pobytu, a przy przedłużeniu zatrudnienia cudzoziemiec powinien przedłożyć ważny dokument uprawniający go
  do pobytu na terytorium RP. Cudzoziemiec, któremu cofnięto pozwolenie na pobyt
  lub nie wyrażono zgody na jego przedłużenie, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracodawcy o tym fakcie.
 5. Cudzoziemiec ubiegający się o zatrudnienie w UG zobowiązany jest
  do przedłożenia tłumaczeń dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane na danym stanowisku (zgodnie z art. 6 i 7 Ustawy
  o języku polskim z dn. 7 października 1999 r. Dokumenty te nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 

ZASADY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcący podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać odpowiednie zezwolenie. 

 1. Z cudzoziemcem zawiera się umowę na piśmie, która musi być zgodna
  z zarejestrowanym oświadczeniem o powierzeniu pracy lub zezwoleniem na pracę.

 

 1. W przypadku, gdy cudzoziemiec nie podejmuje pracy lub z niej zrezygnuje składane jest do Gdańskiego Urzędu Pracy zawiadomienie o rezygnacji z zamiaru powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.
 2. Cudzoziemcy zatrudnieni na postawie umowy o pracę bądź umowy zlecenia obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom społecznym oraz  ubezpieczeniu zdrowotnemu.
ZATRUDNIANIE OBYWATELA UKRAINY

W Polsce może pracować obywatel Ukrainy, który:

 • przebywa legalnie w Polsce i ma ważny tytuł pobytowy albo
 • przybył legalnie na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku z terenu Ukrainy i deklaruje zamiar pozostania w Polsce.

Tytuł pobytowy to dokument, która uprawnia do pobytu na terytorium Polski lub innego państwa Unii Europejskiej. Może to być, między innymi:

 • zezwolenie na pobyt stały
 • zezwolenie na pobyt czasowy
 • paszport w przypadku wjazdu i pobytu na terytorium Polski w ruchu bezwizowym
 • zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej wydane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

 

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 roku, korzystają w Polsce z ochrony czasowej, pod warunkiem, że nie korzystają z takiej ochrony na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej przyznanej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy.

Ich pobyt jest legalny do 4 marca 2024 roku.

Termin, do którego od 24 lutego 2022 roku obywatelom Ukrainy przysługuje prawo wjazdu do Polski na szczególnych zasadach, zostanie określony w odrębnych przepisach.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 20. Lipiec 2023 - 10:51; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 25. Wrzesień 2023 - 14:12; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka