LUSTRACJA

 

a

1. Obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym”, mają osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r., które wyrażą zgodę na kandydowanie lub zgodę na objęcie lub wykonywanie funkcji:

 • rektora;
 • członka rady uczelni;
 • członka senatu;
 • członka rady dyscypliny;
 • członka kolegium elektorów;
 • kwestora;
 • dyrektora instytutu;
 • wicedyrektora instytutu;
 • kanclerza;
 • audytora wewnętrznego;

oraz osoby pełniącej funkcję kierowniczą w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj.

 • prorektora,
 • dziekana,

jak również osoby ubiegającej się o tytuł profesora

 

2. Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub wyrażenie zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji, o której mowa w pkt 1.

Osoby nie pracujące lub nie współpracujące z organami bezpieczeństwa państwa wypełniają tylko pierwszą stronę części A, natomiast pozostałe drugą stronę części A oraz część B oświadczenia.

Wzór oświadczenia lustracyjnego

https://ipn.gov.pl/pl/lustracja/oswiadczenia/24221,Oswiadczenie-lustracyjne-wzor-w-formacie-pdf.pdf

 

3. Wcześniejsze złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia. W tym przypadku osoba składa informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.                                                                                    

Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

https://ipn.gov.pl/pl/lustracja/oswiadczenia/24222,Informacja-o-zlozeniu-oswiadczenia-lustracyjnego-wzor-w-formacie-pdf.pdf


Przy wypełnianiu „Informacji” można skorzystać z „Systemu informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”.https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/

 

4. Wypełnione i podpisane oświadczenie lustracyjne lub informację o jego uprzednim złożeniu należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej własnoręcznie:

 • imieniem i nazwiskiem,
 • dopiskiem „oświadczenie lustracyjne”, lub „informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”
 • datą złożenia oświadczenia/informacji.

5. Organem właściwym, któremu należy przedłożyć niezwłocznie oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, jest:  

 • w przypadku kandydujących na funkcje rektora – przewodniczący Kolegium Elektorów,
 • w przypadku osób ubiegających się o tytuł profesora – przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej
 • w pozostałych przypadkach – rektor za pośrednictwem Działu Kadr.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 14. Wrzesień 2023 - 14:40; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka Ostatnia zmiana: czwartek, 28. Wrzesień 2023 - 09:42; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka