NAGRODY, ORDERY, MEDALE

.

Ordery i odznaczenia państwowe

Zgodnie z ustawą z dnia 16.10.1992r.  o orderach i odznaczeniach (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 25) oraz Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743,  z późn. zm.):

Order Odrodzenia Polski

Jest  nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu. Nadawany jest osobom, które zasłużyły się Polsce zwłaszcza poprzez:

 • wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej,
 • szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju,
 • szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej
  i wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną,
 • wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Order Odrodzenia Polski dzieli się na pięć klas:

 • klasa I – Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski,
 • klasa II – Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,
 • klasa III – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
 • klasa IV – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • klasa V – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

Krzyż Zasługi

Jest nagrodą  dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli  spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Może być nadany także za: za ofiarną działalność  publiczną, za ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, nie stanowi podstawy do wystąpienia z wnioskiem o nadanie Krzyża Zasługi.

Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie:

 1. I stopień – Złoty Krzyż Zasługi,
 2. II stopień – Srebrny Krzyż Zasługi,
 3. III stopień – Brązowy Krzyż Zasługi.

Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata. W uzasadnieniu wniosku o nadanie Krzyża Zasługi koniecznie należy wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe.

 

Medal Za Długoletnią Służbę

Jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie:

 1. I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę,
 2. II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,
 3. III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż:

 • po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (I stopień);
 • po 20 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę (II stopień);
 • po 10 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę (III stopień).

Wniosek o nadanie Medalu wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.          
W przypadku wniosków o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę należy w pierwszym zdaniu uzasadnienia podać ogólny staż pracy kandydata, a następnie wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków. Należy pamiętać o zgodności klasy Medalu za Długoletnią Służbę z liczbą przepracowanych lat.

Uzasadnienia wniosków powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie tak, aby można było ocenić, czy miały one miejsce po czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia.

 

Odznaczenia i medale resortowe

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.09.2000r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania  i sposobu noszenia (Dz.U. Nr 99, poz. 1073, z późn.zm.)

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Osiągnięcia naukowe bez ich powiązania z dydaktyką nie są podstawą do wnioskowania
o wyróżnienie.

Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach ani ustalonego rozmiaru czcionki. Rozpatrywane będą tylko wnioski spełniające wymogi formalne.

 

Podstawy prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych:

 • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń
 • Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 5. Październik 2015 - 09:43; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: wtorek, 23. Styczeń 2024 - 12:09; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka