Stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego | Serwis główny UG

Stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

Stypendium przyznawane jest mieszkańcom Województwa Pomorskiego

 • wypłacane jest przez okres 9 miesięcy, od 1 października do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego,
 • stypendium przysługuje w czasie trwania studiów,
 • o stypendium można się ubiegać nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki,
 • w przypadku skreślenia z listy studentów lub urlopu dziekańskiego stypendium nie przysługuje od następnego miesiąca po skreśleniu lub przerwaniu toku studiów.

Wymagania wobec kandydatów

 • stypendium może otrzymać student, który uzyskał średnią ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów, klasyfikującą studenta w grupie 10% najlepszych studentów danego kierunku

Wnioski składane są  przez Uczelnie, można składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Średnia ocen uzyskana na koniec roku akademickiego  winna być potwierdzona przez Dziekanat.

Po zatwierdzeniu pozytywnie wniosku przez Dziekana, Rektor przekazuje do Urzędu Marszałkowskiego. 

Termin złożenia wniosku przez uczelnie upływa z dniem 15 października danego roku.

Nowy Regulamin zostanie ogłoszony na stronie Województwa Pomorskiego

Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska

Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska może otrzymać student, który:

 • ma stałe zameldowanie na terenie Gdańska co najmniej przez ostatnie 3 lata,
 • posiada osiągnięcia tematycznie związane z Gdańskiem lub działalność na rzecz Gdańska,
 • zaliczył co najmniej drugi rok studiów,
 • uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią nie niższą niż 4,9 (średnia ocen obliczona z ostatnich 2 lat i potwierdzona przez uczelnię),
 • studiuje w trybie stacjonarnym,
 • nie powtarzał roku,
 • nie przebywa na urlopie, który przerywa tok studiów.

Student traci prawo do stypendium w momencie:

 • podania nieprawdziwych danych we wniosku,
 • utracił status studenta na uczelni wskazanej w umowie.

Wniosek winien zawierać szczegółowe informacje między innymi :

 • o pracach studenta na rzecz miasta,
 • przebiegu studiów (potwierdzone przez władze uczelni),
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe (potwierdzone kserokopie dyplomów).

Wypełniony i zatwierdzony  przez Dziekana wniosek, Rektor przekazuje do dnia 15 października danego roku wraz z załącznikami do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Wnioski i informacje na stronie Urzędu Miasta Gdańska

Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu

Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu przyznawane jest dla najzdolniejszych studentów studiów dziennych, stałych mieszkańców Sopotu oraz cudzoziemcom polskiego pochodzenia studiującym w Trójmieście i zamieszkałym w czasie studiów w Sopocie.

O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów dziennych, którzy:

 • uzyskali w poprzednim roku akademickim wysokie oceny na swoim kierunku studiów, podejmujący różnorodne inicjatywy na rzecz Miasta, wykonujące prace badawcze na rzecz Miasta, pisząc prace magisterskie związane tematycznie z Sopotem,
 • student, który uzyskał znaczące udokumentowane osiągnięcia sportowe lub artystyczne.

Do wniosku o stypendium powinien być załączony konspekt prac oraz inne materiały potwierdzające osiągnięcia studenta.

Wypełnione wnioski o przyznanie stypendium zaopiniowane przez Dziekana Rektor przekazuje najpóźniej do 15 października danego roku do Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Sopocie.

Wnioski do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Sopotu.

Stypendium Prezydenta Miasta Gdyni

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Weronika Butza
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kromer
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 14 września 2017 roku, 15:09