fbpx Stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego

Stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

Stypendium przyznawane jest mieszkańcom Województwa Pomorskiego

 • wypłacane jest przez okres 9 miesięcy,
 • stypendium przysługuje w czasie trwania studiów,
 • o stypendium można się ubiegać nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki,

Wymagania wobec kandydatów

Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania stypendiów, w elektronicznym generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej (generator zostanie uruchomiony 1 października).

Nabór wniosków o przyznanie stypendium będzie trwał od 1 do 23 października 2020 r. (decyduje data stempla wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

Średnia ocen uzyskana na koniec roku akademickiego winna być potwierdzona przez Dziekanat, w celu uzyskania podpisu Rektora należy dostarczyć wniosek do Centrum Obsługi Stypdenialnej Studentów i Doktorantów.

Po wypełnieniu formularza w elektronicznym generatorze wniosków wydrukowany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami student składa w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45 – 15.45 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego (Departament Rozwoju Gospodarczego)".

Informacji na temat naboru wniosków udzielają:

 • Monika Radziszewska oraz Anna Michewicz-Kwiatkowska, tel. 58 32 68 712
 • sekretariat Departamentu Rozwoju Gospodarczego  tel. 58 32 68 300, faks 58 32 68 303,  drg@pomorskie.eu

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego oraz generator wniosków jest ogłoszony na stronie Województwa Pomorskiego

Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska

Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska może otrzymać student, który:

 • ma stałe zameldowanie na terenie Gdańska co najmniej przez ostatnie 3 lata,
 • posiada osiągnięcia tematycznie związane z Gdańskiem lub działalność na rzecz Gdańska,
 • zaliczył co najmniej drugi rok studiów,
 • uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią nie niższą niż 4,9 (średnia ocen obliczona z ostatnich 2 lat i potwierdzona przez uczelnię),
 • studiuje w trybie stacjonarnym,
 • nie powtarzał roku,
 • nie przebywa na urlopie, który przerywa tok studiów.

Student traci prawo do stypendium w momencie gdy:

 • przestał spełniać kryteria wymagane do otrzymania świadczenia,
 • podał nieprawdziwe dane we wniosku,
 • utracił status studenta na uczelni wskazanej w umowie.

Wniosek winien zawierać szczegółowe informacje między innymi:

 • o pracach studenta na rzecz miasta,
 • przebiegu studiów (potwierdzone przez władze uczelni),
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe (potwierdzone kserokopie dyplomów),
 • dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały w Gdańsku.

Ponadto może być przyznane:

 • Jednorazowe Stypendium za Wybitne Osiągnięcia dla studenta szkoły wyższej, który zaliczył co najmniej drugi rok studiów posiada znaczące osiągnięcia, wykraczające tematycznie poza program nauczania szkoły wyższej i spełnia powyższe kryteria.
 • Jednorazowe Stypendium na Studia Zagraniczne, które może otrzymać student aktualnie studiujący na jednej z uczelni trójmiejskiej, który zaliczył pierwszy rok studiów i spełnia następujące warunki: otrzymał/a zaproszenie lub skierowanie na studia zagraniczne (w trakcie trwania studiów stacjonarnych) albo kontynuuje naukę w szkole wyższej za granicą oraz jest zameldowany/a na pobyt stały w Gdańsku i spełnia powyższe warunki.

Wypełniony i zatwierdzony przez Prorektora wniosek, Rektor lub sam student przekazuje do dnia 15 października danego roku wraz z załącznikami do Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuska 5, pok. 301 lub Kancelarii Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko 17).

Kontakt telefoniczny:

• insp. Anna Przybyszewska, tel. 58 323 67 67

Wnioski i informacje na stronie Urzędu Miasta Gdańska

Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu

Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu przyznawane jest dla najzdolniejszych studentów studiów dziennych, stałych mieszkańców Sopotu oraz cudzoziemcom polskiego pochodzenia studiującym w Trójmieście i zamieszkałym w czasie studiów w Sopocie.

O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów dziennych, którzy:

 • uzyskali w poprzednim roku akademickim wysokie oceny na swoim kierunku studiów, podejmujący różnorodne inicjatywy na rzecz Miasta, wykonujące prace badawcze na rzecz Miasta, pisząc prace magisterskie związane tematycznie z Sopotem,
 • student, który uzyskał znaczące udokumentowane osiągnięcia sportowe lub artystyczne:
  • osiągnięcia sportowe: członkowie Kadry Narodowej Seniorów lub Juniorów w danej dziedzinie sportu, zwycięzcy turniejów sportowych międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich, osiągający jednocześnie dobre wyniki w nauce
  • osiągnięcia artystyczne: laureaci konkursów i przeglądów o charakterze artystycznym na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim oraz wojewódzkim, osiągający dobre wyniki w nauce.
 • świadczenie przyznawane jest na 9 miesięcy (od października do czerwca).

Do wniosku o stypendium powinien być załączony konspekt prac oraz inne materiały potwierdzające osiągnięcia studenta.

Wypełnione wnioski o przyznanie stypendium zaopiniowane przez Dziekana, Rektor lub sam student przekazuje najpóźniej do 15 października danego roku do Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Sopocie.

Wnioski do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Sopotu.

Stypendium Prezydenta Miasta Gdyni

Stypendia są indywidualnym wyróżnieniem dla studentów, których zainteresowania wykraczają poza program studiów oraz mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi, potwierdzonymi średnią ocen co najmniej 3,6 i nie przebywają na urlopie oraz spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • biorą udział w programach naukowych, popularyzatorskich, projektach lub grantach,
 • pobierają naukę na kilku uczelniach lub kierunkach,
 • czynnie uczestniczą (wygłoszenie referatu, prezentacji, przeprowadzenie warsztatu, udział w roli ekspertów panelu dyskusyjnym) w konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych,
 • posiadają zgłoszenia patentowe lub uzyskane patenty.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z ostatniego roku akademickiego,
 • zaświadczenie potwierdzające naukę na innych kierunkach,
 • kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach uzyskanych w poprzednim roku akademickim poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

Do złożenia wniosku stypendialnego uprawniony jest student działający osobiście lub przez pełnomocnika.

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni Referat Organizacyjny Szkół ul. Śląska 35-37 (budynek A), pokój C102, C105 tel. 58 761-77-37 w terminie od dnia 15 października do 15 listopada danego roku.

Wnioski do pobrania oraz więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Licznerska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Licznerska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 września 2020 roku, 11:56