Kandydaci z dokumentami uprawniającymi do podjęcia studiów wydanymi na terenie Polski

Rejestracja online

 • Zarejestruj się w systemie IRK (irk.ug.edu.pl).
 • Aktywuj profil kandydata poprzez link aktywacyjny otrzymany w mailu.
 • Zaloguj się do systemu IRK.
 • Uzupełnij dane osobowe i adresowe.
 • Uzupełnij dane o dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów - w przypadku zapisu na pierwszy kierunek lub jeżeli te dane nie zostały wcześniej uzupełnione, w przypadku kolejnych kierunków tego samego stopnia, krok ten jest pomijany. 
 • Wybierz kierunek oraz do końca rejestracji wpisz wyniki stanowiące kryteria kwalifikacyjne na kierunku.
 • Załącz pliki (skany, zdjęcia) dokumentów, wymienionych w załączniku nr 4A do uchwały, potwierdzające dodatkowe uprawnienia (laureaci oraz finaliści olimpiad, konkursów stopnia centralnego, sportowcy) najpóźniej do ostatniego dnia rejestracji na danym kierunku studiów. Wykaz dyscyplin sportowych wyszczególniony jest w załączniku nr 5 oraz na wykazie uznawanych przez UG olimpiad). Komisja zweryfikuje pliki po zakończeniu rejestracji.
 • Sprawdź, czy zapisane w IRK wyniki nie zawierają błędów - korekta wyników możliwa jest do końca rejestracji na danym kierunku studiów.
 • Wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85,00 złotych za każdy kierunek studiów, nie później niż w ostatnim dniu rejestracji. Sprawdź, czy opłata została przypisana do właściwego kierunku.
 • Sprawdź termin i miejsce egzaminu - egzaminy wstępne oraz rozmowa kwalifikacyjna (dotyczy jedynie wybranych kierunków).

Lista kandydatów

(Ogłaszana w godzinach pracy komisji - sprawdź Terminy)

 • Sprawdź swoją pozycję w rankingu. 
 • Jeśli posiadasz status "zakwalifikowany" lub "rezerwowy" pamiętaj o obowiązku dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów.
 • Jeśli posiadasz status „na liście kandydatów” nie jesteś uprawniony do złożenia dokumentów. Oczekuj wiadomości od komisji na temat kolejnych kroków rekrutacji. Komisja może poinformować o wolnych miejscach (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc po upływie terminu składania dokumentów), ogłosić rekrutację uzupełniającą (informacja o rekrutacji uzupełniającej przekazywana jest poprzez wysłanie wiadomości e-mail oraz w systemie IRK) albo rekrutację dodatkową (informacja ogłaszana jest na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego).

Składanie dokumentów

 • Jeśli jesteś w grupie osób uprawnionych do złożenia dokumentów, pamiętaj o dopełnieniu tego obowiązku w ciągu kolejnych 4 dni pracy komisji od ogłoszenia listy kandydatów. 
 • Godziny pracy komisji oraz adresy, na które należy składać dokumenty, podano w tabeli z terminami rekrutacji oraz w systemie IRK.
 • Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów skutkuje wystawieniem elektronicznej decyzji o nieprzyjęciu na dany kierunek.

Lista przyjętych

(Ogłaszana po godzinach pracy komisji - sprawdź Terminy)

 • Sprawdź, czy zostałeś przyjęty na studia.
 • Kandydat “rezerwowy” zajmuje miejsce osoby “zakwalifikowanej” (wg rankingu) w przypadku, gdy ta nie dostarczyła kompletu dokumentów w wymaganym terminie, zrezygnowała z udziału w rekrutacji lub została zdyskwalifikowana.
 • Jeśli złożyłeś dokumenty w komisji, a nie zmieściłeś się w limicie miejsc na kierunku, komisja odeśle Twoje dokumenty na adres korespondencyjny wskazany w systemie IRK w ciągu 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia listy przyjętych.
 • Jeśli nie zostałeś przyjęty na studia, oczekuj od komisji informacji o rekrutacji uzupełniającej (opisanej w § 10 załącznika nr 3).
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 24. Styczeń 2023 - 12:19; osoba wprowadzająca: Anna Ziomkowska Ostatnia zmiana: środa, 31. Styczeń 2024 - 10:58; osoba wprowadzająca: Karolina Kopeć