Kandydaci z dokumentami uprawniającymi do podjęcia studiów wydanymi poza granicami Polski

Rejestracja online

 • Zarejestruj się w systemie IRK (irk.ug.edu.pl).
 • Aktywuj profil kandydata poprzez link aktywacyjny podany w mailu.
 • Zaloguj się do systemu IRK.
 • Uzupełnij dane osobowe i adresowe.
 • Wprowadź dane o dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów w Polsce. 
 • Jeśli nie posiadasz dokumentu, potwierdzającego znajomość języka polskiego lub języka angielskiego, zgłoś się na egzamin, organizowany przez Uniwersytet Gdański. Uwaga! Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w egzaminie mają obowiązek uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85,00 złotych przed terminem egzaminu.
 • Nie później niż 5 dni roboczych przed zakończeniem rejestracji na wybrany kierunek studiów wgraj do systemu IRK komplet wymaganych dokumentów w celu weryfikacji uprawnień, przeliczenia ocen ze świadectwa lub dyplomu zagranicznego według obowiązującej na UG skali punktowej.
 • Poczekaj na informację zwrotną od Pracownika Biura Rekrutacji lub Biura Współpracy Międzynarodowej, potwierdzającą prawidłowe wgranie kompletu dokumentów oraz przeliczenie wyników na podstawie umieszczonych przez kandydata skanów dokumentów. Biuro Rekrutacji i Biuro Współpracy Międzynarodowej dokonują przeliczenia ocen na podstawie otrzymanych skanów lub zdjęć dokumentów w ciągu 5 dni roboczych, od otrzymania prośby o przeliczenie, pod warunkiem, że wgrane dokumenty są kompletne, czytelne i uprawniają do podjęcia studiów. Uwaga! Jeżeli wgrasz niekompletne, nieczytelne lub niepotrzebne dokumenty nie zostaniesz dopuszczony do dalszych etapów rekrutacji i otrzymasz informację zwrotną w systemie IRK o konieczności wgrania prawidłowych plików.
 • Po otrzymaniu informacji o przeliczonych wynikach, zapisz się na kierunek.
 • Wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85,00 złotych za każdy kierunek studiów, nie później niż w ostatnim dniu rejestracji. Sprawdź, czy opłata została przypisana do właściwego kierunku. Uwaga! Opłata wpłacona na poczet egzaminu ze znajomości języka polskiego lub angielskiego zostanie przypisana do pierwszego kierunku, na który się zapisałeś.
 • Sprawdź termin i miejsce egzaminu - egzaminy wstępne oraz rozmowa kwalifikacyjna (dotyczy jedynie wybranych kierunków).

Lista kandydatów

(Ogłaszana w godzinach pracy komisji - sprawdź Terminy)

 • Sprawdź swoją pozycję w rankingu. 
 • Jeśli posiadasz status "zakwalifikowany" lub "rezerwowy" pamiętaj o obowiązku dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów.
 • Jeśli posiadasz status „na liście kandydatów” nie jesteś uprawniony do złożenia dokumentów. Oczekuj wiadomości od komisji na temat kolejnych kroków rekrutacji. Komisja może poinformować o wolnych miejscach (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc po upływie terminu składania dokumentów), ogłosić rekrutację uzupełniającą (informacja o rekrutacji uzupełniającej przekazywana jest poprzez wysłanie wiadomość e-mail oraz w systemie IRK) albo rekrutację dodatkową (informacja ogłaszana jest na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego).

Składanie dokumentów

Jeśli posiadasz status "zakwalifikowany" lub "rezerwowy" do momentu ogłoszenia listy przyjętych możesz:

 • posługiwać się skanami, a następnie dostarczyć  wymaganą dokumentację w wersji papierowej najpóźniej do dnia 30 października 2024 r. do:
 1. Biura Rekrutacji – w przypadku obywateli krajów UE/EFTA oraz osób wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
 2. Biura Współpracy Międzynarodowej – w przypadku pozostałych kandydatów.
 • lub - dostarczyć dokumenty w wersji papierowej w ciągu 4 dni po ogłoszeniu listy kandydatów do wymienionych wyżej jednostek.

Lista przyjętych 

(Ogłaszana po godzinach pracy komisji - sprawdź Terminy)

 • Sprawdź, czy zostałeś przyjęty na studia.
 • Kandydat “rezerwowy” zajmuje miejsce osoby “zakwalifikowanej” (wg rankingu) w przypadku, gdy ta nie dostarczyła kompletu dokumentów w wymaganym terminie, zrezygnowała z udziału w rekrutacji lub została zdyskwalifikowana.
 • Dostarczenie kompletnej dokumentacji w wersji papierowej do Biura Rekrutacji lub Biura Współpracy Międzynarodowej jest warunkiem koniecznym wpisu na listę studentów, otrzymania legitymacji studenckiej oraz prawa do wnioskowania o miejsce w domu studenckim.
 • Jeśli nie zostałeś przyjęty na studia, oczekuj od komisji informacji o rekrutacji uzupełniającej (opisanej w §10 załącznika nr 3).
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 24. Styczeń 2023 - 12:24; osoba wprowadzająca: Anna Ziomkowska Ostatnia zmiana: środa, 31. Styczeń 2024 - 08:49; osoba wprowadzająca: Gracjana Karulska