Rekrutacja zamknięta - realizacja do 30.09.2023 r

.

Rekrutacja od 01.09.2022 - realizacja do 30.09.2023

Nabór wniosków - rekrutacja

Pracownicy administracyjno-techniczni mają możliwość uzyskania dofinansowania  dwóch mobilności szkoleniowych, natomiast pracownicy  naukowo-dydaktyczni jednej mobilności szkoleniowej w roku akademickim. Pracownicy  naukowo-dydaktyczni mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie  drugiej mobilności szkoleniowej pod warunkiem realizacji szkolenia w jednej z uczelni partnerskich projektu SEA-EU.

Otwarcie rekrutacji - 01.09.2022 r.

 

! Ze względu na wyczerpanie środków przeznaczonych na realizację mobilności pracowników w roku akademickim 2022 / 2023 rekrutacja została zamknięta.

Istnieje możliwość złożenia wniosku na listę rezerwową. Nabór z listy rezerwowej następuje po zwolnieniu środków według kolejności zgłoszeń.

 

Możliwość uzyskania dofinansowania dotyczy mobilności, których termin realizacji zawiera się w czasie między 01.10.2022 a  30.09.2023 r.  

Rekrutacja potrwa do 31.08.2023 r. lub w do czasu wyczerpania środków na tę kategorię wyjazdów, w zależności od tego, który warunek wystąpi pierwszy.

Dokumenty, które zostaną złożone po rozdysponowaniu wszystkich środków finansowych, a przed zakończeniem rekrutacji (31.08.2023), mogą zostać zarejestrowane na liście rezerwowej.

Każdy pracownik UG zainteresowany wyjazdem indywidualnie ustala z instytucją przyjmującą termin swojej wizyty oraz program szkolenia. 

Kwalifikacja, równoznaczna z przydzieleniem dofinasowania, odbędzie się zgodnie z kolejnością  osobistego złożenia WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WYJAZDU SZKOLENIOWEGO W RAMACH ERASMUS+ , zawierającego podpisy wszystkich wskazanych w formularzu osób (formularz → zał. nr 1).

! W obecnej rekrutacji pula miejsc przeznaczona na dofinasowanie kursów językowych została wyczerpana.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie kursu językowego, wraz z ‘Wnioskiem o dofinansowanie  wyjazdu” należy złożyć oświadczenie, które podlega ocenie jakościowej, dokonywanej przez kierownika Biura Współpracy Międzynarodowej (szczegóły → zał. nr 4) 

! Wyklucza się składanie dokumentów w imieniu osób trzecich i „rezerwowanie miejsc” drogą telefoniczną.

UWAGA! Dopuszcza się sposób składania  wniosku drogą elektroniczną. Akceptowany będzie WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYJAZDU SZKOLENIOWEGO W RAMACH ERASMUS+ ( wraz z deklaracją/podaniem dotyczącym kursu językowego - tam gdzie ma to zastosowanie ) przesłany drogą elektroniczną w jednej korespondencji na adres: erasmus.eu@ug.edu.pl, z domeny UG (adres "uczelniany") – zaleca się hasłowanie korespondencji zawierającej dane osobowe. Po otrzymaniu i zaakceptowaniu wniosku , SOP Erasmus+ przekaże, drogą mailową, informacje dotyczące dalszych działań;

Zapraszamy do składania wniosków!

Kwota dofinansowania

Kwota dofinansowania =

  1. liczba dni mobilności (bez dni podróży) x stawka dzienna do danego kraju (Tabela nr 1) 
  2. dofinansowanie dni podróży x stawka dzienna do danego kraju (Tabela nr 2, kol. 3) 
  3. dofinansowanie kosztów podróży: 
  1. opcja standardowa – dofinansowanie kosztów podróży (Tabela. nr 2, kol. 5)
  2. opcja "Green travel"  – zwiększone dofinansowanie kosztów podróży związane z  wykorzystaniem zrównoważonych środków transportu (Tabela. nr 2, kol. 5)  oraz koszty utrzymania podczas podróży (Tabela nr 2, kol. 6)

W odniesieniu do wszystkich wyjazdów Pracowników UG obowiązują sztywne stawki ryczałtowe indywidualnego wsparcia na każdy dzień roboczy, zależnie od kraju docelowego. Stawki te ustaliła Narodowa Agencja (NA) Programu ERASMUS+ w porozumieniu z Komisją Europejską i uczelnia nie ma prawa ich modyfikować.

- Tabela nr 1 dotycząca  stawek dziennych w zależności od docelowego kraju mobilności :

Kraje należące do danej grupy

Stawka dzienna

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

180 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, , Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

140 €

! Na weekendy, święta i inne dni określone jako wolne od pracy w krajach przyjmujących nie przysługuje stawka dofinansowania.

- Tabela nr 2 dotycząca dofinansowania kosztów podróży w zależności od odległości do miejsca docelowego :

Odległość

dofinansowanie dni pobytu

dofinansowanie dni  podróży

”Green travel”

dofinansowanie kosztów podróży 

Koszty utrzymania podczas podróży związane z „Green travel”

1 2 3 4 5 6

od 100 do 499 km

ilość dni mobilności*

2*

nie

180 €

nie dotyczy

od 100 do 499 km

tak

210 €

0

od 500 do 1999 km

nie

275 €

nie dotyczy

od 500 do 1999 km

tak

320 €

1*

od 2000 do 2999 km

nie

360 €

nie dotyczy

od 2000 do 2999 km

tak

410 €

2*

od 3000 do 3999 km

nie

530 €

nie dotyczy

od 3000 do 3999 km

tak

610 €

4*

od 4000 do 7999 km

nie

820 €

 nie dotyczy

* ilość dni x stawka dzienna wg. tabeli nr 1

Wysokość dofinansowania kosztów podróży jest uzależniona od dystansu pomiędzy miejscem wyjazdu (domyślnie Gdańsk) a siedzibą (miejscowością) uczelni przyjmującej. Do jej obliczenia uczelnia ma obowiązek zastosować kalkulator udostępniony przez KE na stronie: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator .  Jeżeli miejscem wyjazdu nie jest Uniwersytet Gdański (Gdańsk), aplikujący pracownik jest zobowiązany, przed podpisaniem umowy, zgłosić ten fakt w Sekcji Obsługi Programu ERASMUS+ .

Podróż z wykorzystaniem zrównoważonych środków transportu dalej zwana "Green travel"

Uprawnionymi do  otrzymania zwiększonego dofinansowania  z tytułu "Green travel" są osoby korzystające z zrównoważonych środków transportu, do których zalicza się pociąg, autobus oraz samochód (pod warunkiem realizowania podróży samochodem z co najmniej jedną osobą jadącą tym samym celu - szkolenie / dydaktyka).

Na kwotę dofinansowania "Green travel" składa się zwiększona kwota dofinansowania kosztów podróży według Tabeli nr 2) oraz  koszty utrzymania podczas podróży w wysokości od 0 – 4 stawek dziennych.

Uzyskanie tego rodzaju dofinansowania wiąże się z obowiązkowym, wcześniejszym (przed podpisaniem  indywidualnej umowy cywilno-prawnej), pisemnym złożeniem oświadczenia co do wybranych środków transportu oraz deklaracji przewidywanego czasu podróży. 

Rozliczenie  przyznanego dofinansowania "Green travel" jest elementem ostatecznego rozliczenia wyjazdu i polega na okazaniu dowodów podróży po powrocie z mobilności. W razie braku możliwości wykazania się właściwymi dowodami podróży  zwiększona kwota dofinansowania podlega zwrotowi. 

Pełny regulamin   dotyczący  przyznania i rozliczenia dofinansowania z tytułu wykorzystania zrównoważonych środków transportu   -  "REGULAMIN GREEN TRAVEL" → zał. nr 5 

Organizacja wyjazdu

! Warunkiem otrzymania dofinansowania z programu Erasmus+ jest podpisanie przed wyjazdem umowy cywilno-prawnej pomiędzy Beneficjentem a Uniwersytetem Gdańskim.

Od roku akademickiego 2020/21 wszystkie mobilności dofinansowywane z programu Erasmus+  procedowane są z wykorzystaniem elektronicznego, wewnętrznego systemu ESRS, co wymaga od osób aplikujących utworzenia indywidualnego konta w tym systemie. Dokładne informacje na temat  założeniu konta i  korzystania z ESRS przesyłane są drogą mailową w odpowiedzi na złożenie WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WYJAZDU DYDAKTYCZNEGO W RAMACH ERASMUS+ przez aplikującego o dofinansowanie  pracownika UG.

Niezbędnymi dokumentami, których złożenia należy dokonać przed podpisaniem umowy cywilno-prawnej  są:

  • Staff Mobility  for Training (formularz w załączniku na dole strony). Uzupełniony i zaakceptowany przez wszystkie zainteresowane strony (Beneficjenta, instytucję wysyłającą i przyjmującą) skan dokumentu należy wgrać w dedykowane miejsce, na indywidualnym koncie ESRS. 
  • W przypadku ubiegania się dodatku z tytułu podróży zrównoważonymi środkami transportu (tzw. Green travel) należy wgrać w dedykowane miejsce w ESRS oświadczenie.
  • Każdy pracownik UG korzystający z dofinansowania programu Erasmus+ zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (karta EKUZ), polisy ubezpieczeniowej NNW oraz OC. Ważność ubezpieczeń musi obejmować czas planowanej mobilności. Kartę EKUZ oraz dane dotyczące polis NNW oraz OC należy zapisać w dedykowanych miejscach na indywidualnym koncie ESRS.

Zgodnie z zarządzeniem nr 18/R/22 wszyscy pracownicy UG udający się w podróż służbową na minimum dwa tygodnie przed wyjazdem mają obowiązek złożenia wniosku o wyjazd zagraniczny - szczegółowe informacje na stronie: https://ug.edu.pl/nauka/wyjazdy-zagraniczne/wyjazdy. W przypadku mobilności finansowanych z Programu Erasmus+ wniosek, przed złożeniem, wymaga uzupełnienia w zakresie informacji dot. wskazania numeru zadania oraz dysponenta środków. W związku z tym w systemie ESRS w zakładce "Umowa" został udostępniony nr zadania. Jako dysponenta środków należy wskazać Panią Prorektor dr hab. Annę Jurkowską-Zeidler, prof. UG.

Przed podpisaniem umowy, bez względu na sposób jej procedowania, Uczestnik jest zobowiązany do zarejestrowania się w serwisie „Odyseusz” prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (https://odyseusz.msz.gov.pl/) - dotyczy tylko obywateli polskich.

Zawarcie umowy cywilno-prawnej 

W celu omówienia wymaganej dokumentacji i uzgodnienia terminu zawarcia umowy niezbędny jest kontakt telefoniczny (+48 58 523 24 67 lub +48 58 523 31 22) ze strony beneficjenta z SOP Erasmus+ na około 2-3 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu.

Podczas osobistej wizyty w biurze,  we wcześniej ustalonym terminie, następuje podpisanie umowy przez obydwie strony.
Miejsce podpisania umowy:  Uniwersytet Gdański
                                                    Sekcja Obsługi Programu Erasmus+ (SOP Erasmus+)
                                                    Rektorat UG, pok. 202 (II piętro)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 14. Lipiec 2022 - 13:15; osoba wprowadzająca: Joanna Szymańska Ostatnia zmiana: wtorek, 29. Sierpień 2023 - 10:36; osoba wprowadzająca: Joanna Szymańska