fbpx Program im. Walczaka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Program im. Walczaka

Program im. Walczaka

Program im. Walczaka logo

 

Cel:

Celem programu jest wzmocnienie potencjału polskich jednostek naukowych i podmiotów leczniczych poprzez wsparcie mobilności międzynarodowej badaczy z obszaru kardiologii i kariochirugrii, onkologii, alergologii diabetologii, psychiatrii i chorób zakaźnych.

W ramach programu możliwe są wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości 12 000 zł na każdy miesiąc pobytu w tym ośrodku, jak i jednorazowy dodatek mobilnościowy w wysokości 10 000 zł.

 

Adresaci:  

Program przeznaczony jest dla naukowców prowadzących badania z zakresu onkologii, kardiologii, alergologii lub chorób zakaźnych, posługujących się biegle językiem angielskim. Ośrodek goszczący może być zlokalizowany wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

O udział w Programie mogą ubiegać się:

indywidualni naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora lub mający otwarty przewód doktorski, którzy:

  • prowadzą badania w zakresie kardiologii i kariochirurgii, onkologii, alergologii, diabetologii, psychiatrii i chorób zakaźnych,

  • są zatrudnieni w polskich uczelniach, instytutach lub szpitalach klinicznych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,

  • są uczestnikami szkół doktorskich lub doktorantami,

  •  posługują się biegle językiem angielskim.

posiadający zaproszenie z Ośrodka goszczącego i udokumentowany dorobek naukowy.

 

 

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu:

W ramach Programu możliwe są wyjazdy, których celem jest:

  • przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych (wypracowanie nowego lub udoskonalenie istniejącego rozwiązania);
  • zdobycie nowego doświadczenia zawodowego i naukowego, poznanie dobrych praktyk i nowych metod pracy stosowanych w Ośrodku goszczącym (job-shadowing);
  • pozyskanie materiałów do pracy naukowej;
  • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.

Termin realizacji Projektu:

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 6 miesięcy, przy czym wyjazd nie może rozpocząć się wcześniej niż 01 października 2020 r. ani nie później niż 01 kwietnia 2021 r.

 

Termin składania wniosku:

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w od 31 stycznia do 31 marca 2020 roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego, zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski, wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

Procedura składania wniosków w UG:

Nabór jest prowadzony poprzez system teleinformatyczny NAWA.

Wsparcia udziela Biuro Współpracy Międzynarodowej: telefon: +48 58 523 25 56,  e-mail: magdalena.zieniutycz@ug.edu.pl

 

Więcej informacji:

www.nawa.gov.pl

Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących Programu jest:

Paweł Kurzyński tel. 22 390 35 64

Pawel.Kurzynski@nawa.gov.pl

 

Źródło: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Zieniutycz
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Oźóg
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 14 lutego 2020 roku, 14:00