Akty normatywne

Proces zawarcia umowy

Uczelnia wyższa wyrażająca chęć zasięgnięcia informacji lub rozpoczęcia współpracy z Centrum Kompetencyjnym Uniwersytetu Gdańskiego musi skontaktować się drogą mailową (ezd@ug.edu.pl) lub telefoniczną z pracownikami CK. Zainteresowany podmiot otrzymuje draft umowy trójstronnej (dokument podpisywany jest przez Uniwersytet Gdański, Podlaski Urząd Wojewódzki i daną uczelnię) oraz zaproszenie na pierwsze spotkanie obejmujące ogólne przedstawienie systemu EZD PUW. Prezentacja prowadzona jest w formie on-line lub stacjonarnej, podczas której wyjaśniane są podstawowe kwestie i niejasności. Zgodnie z indywidualnymi ustaleniami, wszystkie szkolenia i prezentacje mogą przebiegać w formie zdalnej lub na miejscu.

Po zapoznaniu się z aplikacją jak i umową, instytucja powinna podjąć decyzję, czy przystępuje do projektu EZD EDU w ramach MUCI (Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji). Jednostka nie musi być członkiem udziałowcem stowarzyszenia, żeby uczestniczyć w projekcie. Koszt roczny projektu wynosił 10 tys. zł (stan na rok 2021) od uczelni.

W przypadku gdy uczelnia podjęła decyzję pozytywną, a draft umowy został wypełniony danymi zainteresowanego, podpisywana jest ona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez władze instytucji. Następnie dokument przekazywany jest do podpisu na skrytkę ePUAP do Uniwersytetu Gdańskiego, a w dalszej kolejności do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Aktualnie (stan na rok 2021) istnieje tylko możliwość elektronicznego procedowania całej sprawy.

Po podpisaniu umowy, organizowane jest pierwsze szkolenie podstawowe z systemu oraz przekazywane są akty normatywne Uniwersytetu Gdańskiego do wglądu. Ma to na celu ułatwienie opracowanie analogicznych dokumentów na danej uczelni. W skład tych dokumentów wchodzą:

 • Aktualne JRWA Uniwersytetu Gdańskiego
 • Aktualna instrukcja kancelaryjna
 • Schemat wdrożenia EZD PUW
 • Szczegółowe zasady postępowania z dokumentacją w Uniwersytecie Gdańskim - zarządzenie Rektora i jego załączniki:
  • Wykaz klas JRWA prowadzonych wyłącznie w systemie EZD
  • Wykaz korespondencji niepodlegającej skanowaniu z uwagi na jej treść
  • Wykaz korespondencji wewnętrznej prowadzonej i dystrybuowanej wyłącznie za pośrednictwem systemu EZD
  • Wykaz pism, których dekretacja odbywa się poza systemem EZD
  • Zasady i tryb postępowania w przypadku awarii systemu EZD
 • Zarządzenie powołującą Komisję ds. elektronicznego zarządzania dokumentami (aspekt wdrożeniowy i szkoleniowy)
 • Zarządzenie w sprawie zasad postępowania z dokumentacją, wykonywania czynności kancelaryjnych oraz systemu EZD
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 17. Maj 2022 - 12:26; osoba wprowadzająca: Piotr Jagielski Ostatnia zmiana: wtorek, 17. Maj 2022 - 12:26; osoba wprowadzająca: Piotr Jagielski