Kobiety w kadrze kierowniczej UG w kadencji 2020-2024

Władze centralne

Prorektorka ds. Współpracy Międzynarodowej

dr hab. Anna Jurkowska–Zeidler, prof. UG, WPiA

Prawniczka, specjalistka z zakresu prawa finansowego, w szczególności zagadnień bezpieczeństwa rynku finansowego w obszarze prawa prywatnego, jak i publicznego.

biogram w Gedanopedii

Prorektorka ds. Współpracy i Rozwoju

dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, WNS

Politolog zajmująca się naukowo problematyką integracji europejskiej, teorii polityki, partycypacji społecznej (szczególnie participatory technology assessment) a także polityką energetyczną.

biogram w Gedanopedii

Rada UG

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Szkoły Głównej Handlowej, prorektorka ds. nauki oraz dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii SGH. Członkini Komitetu Nauk Demograficznych PAN, liderka polskiej grupy badawczej SHARE 50+. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (2008-2009), wiceprzewodnicząca Komitetu ds. Ochrony Socjalnej Rady Europejskiej (2007-2008). Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komitetu ds. Ochrony Socjalnej Rady Europejskiej (2007-2009), do połowy 2009 r. członkini Komitetu ds. Zatrudnienia, Pracy i Polityki Społecznej OECD

Specjalizuje się w problematyce demografii, systemów emerytalnych, rynku pracy, polityki społecznej, zdrowia oraz edukacji.

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG, WPiA

Radca prawny, specjalistka w zakresie postępowania cywilnego, prawa cywilnego materialnego, prawa handlowego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa szkolnictwa wyższego.

Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk

Historyczka sztuki, 12.01.2012 - 16.06.2014 podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odpowiedzialna za departamenty: Dziedzictwa Narodowego oraz Departament Narodowych Instytucji Kultury. 16.06.2014 - 12.11.2015 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (12–16.11.2015 kierownik tegoż resortu).

biogram w Gedanopedii

wywiad w portalu Naukowym UG

Związek uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita

Dyrektorka

prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska, Wydział Chemii

Chemiczka, fotochemiczka. Prowadzi badania w zakresie fotokatalizy heterogenicznej. Współzałożycielka startupu „Nanosci”, zajmującego się komercjalizacją urządzeń do oczyszczania powietrza.

biogram w Gedanopedii

Władze wydziałów UG

dr hab. Monika Bąk, prof. UG; Wydział Ekonomiczny

Ekonomistka. Prowadzi badania związane z mechanizmami i skutecznością wdrażania polityk sektorowych (w szczególności transport, turystyka, energetyka) oraz problematyką zrównoważonego rozwoju i skutkami transformacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

 

biogram w Gedanopedii

dr hab. Beata Grobelna, prof. UG; Wydział Chemii

Chemiczka. Prowadzi badania w obszarze inżynierii materiałowej oraz nanotechnologii chemicznej, dotyczące otrzymywania nowych materiałów hybrydowych nieorganicznych oraz organiczno-nieorganicznych w formie litej i w formie nanowarstw domieszkowanych jonami lantanowców oraz związkami o aktywności biologicznej.

biogram w Gedanopedii

dr hab. Ewelina Król, prof. UG, MWB UG i GUMed

Wirusolożka molekularna. Zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych szczepionek przeciwwirusowych oraz testów diagnostycznych. Prowadzi badania nad hamowaniem rozwoju wirusów ludzkich i zwierzęcych przy użyciu chemicznie syntetyzowanych inhibitorów.

biogram w Gedanopedii

Dyrektorka Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi

prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska

Immunolożka, okulistka. Prowadzi badania dotyczące klinicznego zastosowania komórek układu immunologicznego. Była członkinią zespołu, który jako pierwszy zastosował limfocyty Treg w terapii człowieka. Najpierw w chorobie przeszczep przeciw gospodarzowi (2008; PubMed Identifier 19559653), a następnie w cukrzycy typu 1 (DM1) u dzieci (od 2011; między innymi PMID: 22723342).

 

biogram w Gedanopedii

dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG, Wydział Filologiczny

Rusycystka, językoznawczyni. Prowadzi badania naukowe w zakresie komunikowania politycznego (przede wszystkim perspektywa lingwistyczno-genologiczna i pragmatyczna), narzędzi kreowania wizerunku Rosji (w tym polityków rosyjskich) w polskim dyskursie medialnym, zachodniego ezoteryzmu w polskim przedwojennym dyskursie prasowym.

Władze administracyjne UG

Zastępczyni Kanclerza ds. HR

mgr Marta Chmielewska

Zastępca Kanclerza ds. Projektów Strategicznych

mgr Ewa Weronis

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, pozyskiwania środków z programów krajowych, międzynarodowych oraz funduszy strukturalnych. Członek krajowych i międzynarodowych zespołów projektowych.

p.o. Kanclerza, Zastępczyni Kanclerza ds. Informatyzacji, Komunikacji i Promocji

dr hab. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG

Ekonomistka, inżynier w specjalności zarządzania i marketingu w gospodarce morskiej. Specjalista w zakresie konkurencyjność, przedsiębiorczość i innowacyjność przedsiębiorstw oraz społecznej odpowiedzialność biznesu z uwzględnieniem gospodarki morskiej.

Kwestorka

mgr Marzena Wojtaszko

Inne jednostki UG

Dyrektorka Akademickiego Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

dr Irena Chawrilska

Adiunktka w Zakładzie Polonistyki Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej, lektorka języka polskiego jako obcego, koordynatorka programu Kultura (dla) zrównoważonego rozwoju w Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG, nauczycielka języka polskiego, filozofii i etyki, tutorka, redaktorka, egzaminatorka uprawniona do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji podczas Państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, członkini Pracowni Schulzowskiej na Uniwersytecie Gdańskim.

Dyrektorka Wydawnictwa UG

dr Joanna Kamień

Polonistka (specjalność edytorska i nauczycielska). W roku szkolnym 2006/2007 nauczycielka w gimnazjum, od roku 2007 redaktorka w Wydawnictwie UG, od kwietnia 2012 dyrektorka i redaktorka naczelna tego wydawnictwa.

Dyrektorka Centrum Badań Memlingowskich

prof. dr hab. Beata Możejko

Historyczka, specjalistka w zakresie późnośredniowiecznego Gdańska, Hanzy i problematyki morskiej, zajmuje się historią społeczną i gospodarczą. Stypendystka Fundacji Lanckorońskich – Fundacja Lanckorońskich z Brzezia (2001 – Wiedeń, 2007 – Londyn, 2015 – Londyn, 2020 – Londyn), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2002 –Berlin), Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki oraz Bawarskiej Kancelarii Państwowej (2013). W kadencjach 2012–2016 i 2020–2023 senatorka UG. Od 2019 członkini Komisji do spraw Społecznej Odpowiedzialności UG. Od stycznia 2019 prezeska Towarzystwa Domu Uphagena. W kadencji 2019–2023 wiceprzewodnicząca Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku, w kadencji 2020–2023 członkini prezydium Komisji Nauk Historycznych PAN. W marcu 2021 wybrana na Corresponding Fellow of the Centre for Medieval Studies (CMS) in Prague.

 

biogram w Gedanopedii

Dyrektorka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG

dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG

Ekonomistka. Autorka prac z zakresu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem transportu i kosztów zewnętrznych transportu, polityki i strategii transportowych, rozwoju sektora energetycznego, przede wszystkim w kontekście paliw alternatywnych oraz kierunków rozwoju miast.

biogram w Gedanopedii

Dyrektorka Centrum Badań nad Gospodarką Morską

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

Prawniczka. Specjalistka w zakresie prawa morza, prawa morskiego oraz prawa ochrony środowiska morskiego. 4.09.2013 - 28.11.2013 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odpowiedzialna za gospodarkę morską. 28.11.2013 - 16.11. 2015 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, odpowiedzialna za gospodarkę morską.

Dyrektorka Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego

dr Agata Rudnik

Psycholożka, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, psycholożka na oddziale gastroenterologii Szpitala MSWiA w Gdańsku, dziennikarka.

Dyrektorka Centrum Języków Obcych

mgr Alina Swebocka, MBA

Anglistka specjalizująca się w nauczaniu języka biznesowego i prawniczego. Od 2016 senatorka UG. Od 2017 członkini Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO. Inicjatorka Forum Uniwersyteckich Ośrodków Nauczania Języków Obcych (2019).

dyrektor Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG

dr Ewa Szymczak, prof. UG

Absolwentka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2000 roku związana z Zakładem Geologii Morza, w którym rozwija swoje zainteresowania naukowe dotyczące bilansu i charakterystyki jakościowej rumowiska rzecznego oraz jego dyferencjacji w korytach i w ujściach rzecznych. Ważną częścią jej pracy jest działalność dydaktyczna – prowadzi zajęcia ze studentami oceanografii i geologii, promotorka prac licencjackich i magisterskich, współautorka podręcznika akademickiego „Podstawy geologii” oraz skryptów do zajęć. Rozwija swoje zainteresowania i umiejętności dydaktyczne uczestnicząc w szkoleniach (m.in. Tutoring Akademicki, Praktyk Tutoringu, Dydaktyka Akademicka, Masters of Didactics Fundamentals of University Teaching and Tutoring), warsztatach i konferencjach dydaktycznych.