Kobiety w historii UG

Kobiety ważne w historii UG

Prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska

  • pierwsza kobieta kandydatka na Rektora UG w roku 1999 
  • pierwsza kobieta Laureatka Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza  (2007 r.)  

 

MAŁGORZATA CZERMIŃSKA (Książek-Czermińska; ur. 22 III 1940 Luboml, Wołyń), literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Córka Józefa Książka (1909–1940), absolwenta Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej (1933), w czasie kampanii wrześniowej 1939 porucznika rezerwy Wojska Polskiego, zamordowanego w Katyniu, i poślubionej w 1935 Julianny Haliny z domu Siemaszko, absolwentki (absolutorium) studiów przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Siostra Haliny (ur. 1936).

W Gdańsku od 1947, w 1957 absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego, w latach 1957–1962 studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W okresie 1962–1970 asystentka w Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP) w Gdańsku, następnie do emerytury w 2010 na UG. Od 1970 (na WSP) doktor na podstawie dysertacji Czas w powieściach Parnickiego (promotor: prof. Maria Janion) i adiunkt, od 1984 doktor habilitowany na podstawie dorobku i rozprawy Autobiografia i powieść czyli pisarz i jego postacie, w latach 1985–1991 docent, od 1992 profesor UG (uczelniany), od 2001 profesor nadzwyczajny (tytularny), od 2004 profesor zwyczajny. W latach 1985–2010 kierownik Zakładu Współczesnej Literatury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej UG, 1998–2009 kierownik Filologicznego Studium Doktoranckiego UG. Po przejściu na emeryturę do 2018 kontynuowała pracę dydaktyczną na Filologicznych Studiów Doktoranckich na Wydziale Filologicznym UG. Jednocześnie w latach 1984–1999 i 1992–1995 pracował na połowie etatu w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. W 1991 prowadziła wykłady z literatury polskiej na University of Michigan w Ann Arbor (USA), 1996 w Cambridge University (Wielka Brytania).

Badaczka teorii powieści i prozy niefikcjonalnej, literatury polskiej XX wieku, związków literatury i sztuk wizualnych. Autorka między innymi prac Czas w powieściach Parnickiego (1972), Teodor Parnicki (1974), Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego postacie (1987), Autobiograficzny trójkąt: Świadectwo, wyznanie i wyzwanie (2000, wyd. 2 zmienione 2020, wydanie angielskojęzyczne The Autobiographical Triangle: Wittness, Confession, Challenge, 2019), Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. Przewodnik (współautorka, 2000), Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry (2005), Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. Przewodnik (wspólnie z Grażyną Borkowską i Ursulą Phillips, 2000). W 2001 organizatorka II Kongresu Polonistyki Zagranicznej w Gdańsku.

Od 1992 członkini Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN (w 1999–2002 przewodnicząca), następnie Komitetu Nauk o Literaturze PAN (w 2003–2006 przewodnicząca). Członkini Międzynarodowego Naukowego Komitetu Studiów Polonistycznych (2001–2006 przewodnicząca). Od 1996 członkini Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN (kolejne kadencje do 2022), od 1997 (przez dwie kadencje) Komitetu Badań Naukowych, od 2007 do 2010 Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1984), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1994), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1990), Medalem „Pro Memoria” Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (2005). W 2007 laureatka Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w dziedzinie nauk humanistycznych (jako pierwsza kobieta odznaczona tym wyróżnieniem; nagrody miasta Gdańska). W 2019 otrzymała XXV Ogólnopolską Nagrodę Literacką im. Franciszka Karpińskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Żona Juranda Czermińskiego, doktora, chemika i informatyka, pracownika UG, matka Michała (ur. 1965), Adama (ur. 1969), Jana Józefa (ur. 1974).

biogram w Gedanopedii 

wywiad w Portalu Naukowym UG

Prof. dr hab. Anna J. Podhajska

Biolog. Tematyka jej badań dotyczyła enzymów restrykcyjno-modyfikacyjnych w szczególności endonukleaz klasy IIS. Wspólnie z Wacławem Szybalskim opracowała tak zwany uniwersalny enzym restrykcyjny; praca opisująca strukturę i działanie tego enzymu ukazała się w 1988 roku w SCIENCE. Współtwórczyni Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG, gdańskiego Centrum Transferu Technologii i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni.

biogram w Gedanopedii

Prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka

Ekonomistka. W badaniach koncentruje się na ekonomii międzynarodowej, innowacjach i konkurencyjności polskiej gospodarki w warunkach integracji europejskiej. Członkini Rady Polityki Pieniężnej (2010 - 2016), przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (1992 - 1994).  

biogram w Gedanopedii

Prof. dr hab. Maria Janion

Historyczka literatury, krytyczka literacka. Na UG od lat 70. kontynuowała wykłady i seminaria wprowadzające nową jakość do systemu nauczania na polskich uczelniach. Zajmowała się emancypacją jednostki, kwestią inności, wykluczenia. Studenci zabierający głos na jej zajęciach mieli prawo do podkreślania swojej indywidualnej wrażliwości, w opozycji do wartości uniwersalistycznych, jakie eksponowano na innych seminariach.

biogram w Gedanopedii

Kobiety we władzach uczelni, wydziałów i w radzie UG

PANIE PROREKTOR UG

01.09.1984 do 30 listopada 1985 Prorektor ds. Nauczania

doc. dr hab. Zofia Sawiczewska

Ekonomistka. Badaczka zagadnień gospodarki morskiej, transportu i handlu morskiego, stawek frachtowych i międzynarodowej ekonomii, międzynarodowych organizacji integracyjnych. Matka chrzestną należącego do PLO promu kolejowo-samochodowo-pasażerskiego „Mikołaj Kopernik” (uroczystość odbyła się w październiku 1973 r.)

biogram w Gedanopedii

01.12.1985 do 31.08.1987 Prorektor ds. Nauczania 

doc. dr hab. Ewa Adrjanowska

Geografka. Badała zagadnienia związane z geografią ekonomiczną morza, geografią przemysłu i gospodarką przestrzenną.

biogram w Gedanopedii

01.09.1993 do 31.08.1996: Prorektor ds. Studenckich

Janina Ciechanowicz-McLean

Prawniczka. Specjalistka z zakresu prawa ochrony środowiska (polskiego, unijnego i międzynarodowego), inicjatorka nowych kierunków i tematów badawczych w naukach prawnych w Polsce. Jako pierwsza połączyła prawo, gospodarkę i środowisko w jeden obszar badawczy: gospodarczego prawa środowiska, co zapoczątkowało powstanie „gdańskiej szkoły prawa ochrony środowiska”. Członkini-założycielka Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk.

biogram w Gedanopedii

01.09.1996 do 31.08.1999: Prorektor ds. Kształcenia

dr hab. Jolanta Jabłońska–Bonca, prof. UG

Prawniczka. Autorka prac z zakresu teorii i filozofii prawa, teorii legislacji, wstępu do prawoznawstwa, retoryki prawniczej, ochrony bezpieczeństwa, szkolnictwa wyższego.

biogram w Gedanopedii

01.09.1999 do 31.08.2002: Prorektor ds. Kształcenia

prof. dr hab. Urszula Jackowiak

Prawniczka. Członkini Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy. W latach 2001–2007 była przewodniczącą Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych.

biogram w Gedanopedii

01.09.2002 do 31.08.2005: Prorektor ds. Kształcenia

prof. dr hab. Halina Piekarek–Jankowska

Hydrogeolożka. Prowadziła badania dotyczące problematyki geologii morza, ze szczególnym uwzględnieniem hydrogeologii morskiej. Szczególnie zajmowały ją problemy charakterystyki osadów dennych Zatoki Puckiej, procesów mineralizacji materii organicznej w toni wodnej i osadach dennych oraz występowania metali ciężkich pochodzenia antropogenicznego w osadach dennych.

biogram w Gedanopedii

01.09.2005 do 31.08.2008: Prorektor ds. Kształcenia

prof. dr hab. Anna Szaniawska

Biolożka. Badaczka ekofizjologii bezkręgowców morskich, wpływu czynników biotycznych i abiotycznych, między innymi niedoboru tlenu, siarkowodoru oraz farmaceutyków, na procesy życiowe bezkręgowców morskich, a szczególnie skorupiaków, zajmowała się gatunkami nierodzimymi w Morzu Bałtyckim.

biogram w Gedanopedii

01.09.2008 do 31.08.2012: Prorektor ds. Kształcenia

prof. dr hab. Maria Mendel

Pedagożka. Specjalista z zakresu pedagogiki społecznej i animacji w wersji zaangażowanej, przybierającej postać polityki publicznej, aktywizującej lokalne społeczności oraz rodziców.

biogram w Gedanopedii

wywiad w Portalu Naukowym UG

01.09.2012 do 31.08.2016 oraz 01.09.2016 do 31.08.2019: Prorektor ds. Kształcenia

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

Radca prawny, specjalistka w zakresie postępowania cywilnego, prawa cywilnego materialnego, prawa handlowego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa szkolnictwa wyższego.

biogram w Gedanopedii

31.08.2019 do 24.11.2020: Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia

dr hab. inż. Aneta Oniszczuk–Jastrząbek, prof. UG

Ekonomistka, inżynier w specjalności zarządzania i marketingu w gospodarce morskiej. Specjalista w zakresie konkurencyjność, przedsiębiorczość i innowacyjność przedsiębiorstw oraz społecznej odpowiedzialność biznesu z uwzględnieniem gospodarki morskiej. 

biogram w Gedanopedii

31.08.2019 do 24.11.2020 Prorektor ds. współpracy Międzynarodowej

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, Wydział Prawa i Administracji 

Prawniczka. Specjalistka w zakresie prawa morza, prawa morskiego oraz prawa ochrony środowiska morskiego. 4.09.2013  - 28.11.2013 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odpowiedzialna za gospodarkę morską. 28.11.2013 - 16.11. 2015 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, odpowiedzialna za gospodarkę morską.

biogram w Gedanopedii

PANIE DZIEKAN

1987 - 1990 Wydział Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Zofia Sawiczewska

Ekonomistka. Badaczka zagadnień gospodarki morskiej, transportu i handlu morskiego, stawek frachtowych i międzynarodowej ekonomii, międzynarodowych organizacji integracyjnych. Matka chrzestną należącego do PLO promu kolejowo-samochodowo-pasażerskiego „Mikołaj Kopernik”.

biogram w Gedanopedii

01.09.2005 – 31.08.2012 Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Biotechnolożka roślin. Specjalistka w zakresie molekularnych czynników warunkujących chorobotwórczość bakterii, bioróżnorodności i epidemiologii bakteryjnych patogenów roślin, molekularnych podstaw odporności roślin na bakterie oraz taksonomii molekularnej. Od 2006 przewodnicząca jury nagrody L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki, od 2008 prezeska Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego.

biogram w Gedanopedii

wywiad w Portalu Nauki UG

1996 - 2002 Wydział Zarządzania

Prof. dr hab. Joanna Senyszyn

Ekonomistka, posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polski i Parlamentu Europejskiego. Specjalistka z zakresu badań poziomu życia, konsumpcji, gospodarki żywnościowej, marketingu, praw człowieka. W latach 1994–1995 pierwsza rektorka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

biogram w Gedanopedii

2008–2012 i 2012–2016 Wydział Nauk Społecznych

Prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

Psycholożka. Specjalizuje się w psychologii sądowo-penitencjarnej oraz psychoseksuologii.

biogram w Gedanopedii

RADA UG 2019-2020

Wydział WPiA

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

Prawniczka. Specjalistka w zakresie prawa morza, prawa morskiego oraz prawa ochrony środowiska morskiego. 4.09.2013  - 28.11.2013 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odpowiedzialna za gospodarkę morską. 28.11.2013 - 16.11. 2015 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, odpowiedzialna za gospodarkę morską.

biogram w Gedanopedii

MWB UG i GUMed

Prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Biotechnolożka roślin. Specjalistka w zakresie molekularnych czynników warunkujących chorobotwórczość bakterii, bioróżnorodności i epidemiologii bakteryjnych patogenów roślin, molekularnych podstaw odporności roślin na bakterie oraz taksonomii molekularnej. Od 2006 przewodnicząca jury nagrody L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki, od 2008 prezeska Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego.

biogram w Gedanopedii

wywiad w Portalu Nauki UG

INNE JEDNOSTKI UG

Dyrektor Biblioteki Głównej

Grażyna Jaśkowiak

Historyczka. Nauczycielka bibliotekoznawstwa m.in. w UG, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku i w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku. Od 2009 do 2013 była członkiem Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich.

biogram w Gedanopedii

Dyrektor Biblioteki Głównej

Urszula Sawicka

Filolog polski, nauczycielka bibliotekoznawstwa. Pracowała w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego od początku jej powstania. Dyrektor Biblioteki UG w latach 1996-2008.

Zdjęcie pochodzi ze strony  https://gedanopedia.pl/

biogram w Gedanopedii

Dyrektor Studium Języków Obcych

Małgorzata Zawisza

Dyrektor Centrum Herdera UG

dr Maria Żukowska

WŁADZE ADMINISTRACYJNE UG

Kwestorka UG

mgr Olga Dziubek

Kanclerz UG

mgr Marta Mularczyk

Kwestorka UG

mgr Katarzyna Niemierko

Kwestorka UG

dr Aurelia Poznańska