Ważne dokumenty

Plan wdrażania polityki równości płci w Uniwersytecie Gdańskim

„Plan wdrażania polityki równości płci w Uniwersytecie Gdańskim. Działania równościowe na lata 2022-2023” jest jednym z instrumentów realizacji Strategii Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2020-2025, zakładającej opracowanie i  wdrożenie modelu włączania społecznego, przeciwdziałania dyskryminacji i nierówności społecznej oraz innych elementów polityki zrównoważonego rozwoju m.in. wdrożenia i monitorowania realizacji polityki antydyskryminacyjnej, budowania wspólnoty akademickiej opartej na naukowej kulturze równości (science culture equality), a także opracowania i wdrożenia spójnego systemu monitorowania polityki równości płci.

Do wprowadzania zasad równego traktowania odwołuje się Statut UG w § 4 ust. 3 zdanie 2. Zgodnie z jego brzmieniem: „…Uniwersytet urzeczywistnia zasadę równego traktowania i przeciwdziała naruszeniom tej zasady ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Wszelkie formy dyskryminacji w Uniwersytecie są niedopuszczalne.”

„Plan wdrażania polityki równości płci w Uniwersytecie Gdańskim” znajduje także swoje oparcie w „Deklaracji społecznej odpowiedzialności uczelni”, podpisanej przez Uniwersytet Gdański 16 listopada 2017 r., która zakłada podejmowanie działań polegających na upowszechnianiu idei równości, różnorodności, tolerancji oraz respektowaniu oraz ochronie praw człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej. „Plan wdrażania polityki równości płci w Uniwersytecie Gdańskim. Działania równościowe na lata 2022-2023” został wprowadzony zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr  182/R/21 z dnia 29 grudnia 2021 r

Plan wdrażania polityki równości płci w Uniwersytecie Gdanskim

Gender Equality Plan for the University of Gdańsk Equality measures for the years 2022-2023

Załącznik Rozmiar
Raport - wersja polska 319.48 KB
Raport - English version 365.34 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 7. Marzec 2022 - 13:29; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. luty 2023 - 12:46; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska

Raport „Kobiety w nauce”

Raport „Kobiety w nauce” to pierwsza w Polsce diagnoza różnic dotyczących spojrzenia na badaczy i badaczki w Polsce pod kątem miejsca zatrudnienia. Ma on ambicję wyznaczać nowy trend przyglądania się zarządzaniu talentami i nauką w Polsce, zwracając uwagę na potencjał drzemiący w różnorodności płci, wieku, pochodzenia i co bardzo ważne - różnorodności naukowej. Współistnienie i współpraca kobiet i mężczyzn, przedstawicieli i przedstawicielek różnych dyscyplin naukowych stanowi szansę dla polskiej nauki. Podsumowanie zasobów uniwersyteckich w postaci tego typu raportów pomaga planować strategie rozwoju uczelni na kolejne lata.

 

Załącznik Rozmiar
Kobiety w nauce na - raport 764.04 KB
Women in science - report 788.89 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 6. Marzec 2022 - 19:42; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska Ostatnia zmiana: środa, 7. Czerwiec 2023 - 09:18; osoba wprowadzająca: Teresa Tokarczyk-Łyszczarz