ECTS

Zgodnie z art. 67 ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn.zm.) jeden punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia organizowane przez uczelnię oraz jego indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami. 

Przewodnik dla użytkowników systemu ECTS.

 

Akty prawne:

 

  1. Zarządzenie nr 34/R/19 Rektora UG z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa) obowiązującego w Uniwersytecie Gdańskim.