Opłata rekrutacyjna

opłata rekrutacyjna1. Jaka jest wysokość opłaty rekrutacyjnej? 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 34/R/23 Rektora UG w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Gdańskim, osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w UG wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 85,00 zł. Kandydat wnosi opłatę za dany kierunek oraz poziom studiów. Za tryb stacjonarny i niestacjonarny tego samego kierunku kandydat wnosi jedną opłatę.

Wszelkie informacje na temat postępowania w sprawie opłat znajdują się na poniżej podanej stronie:

Szczegółowe informacje na temat opłat.

2. Do kiedy należy uiścić opłatę rekrutacyjną i na jakie konto bankowe?

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Gdańskim wnoszą opłatę rekrutacyjną w terminie do końca rejestracji na danym kierunku. 

Kandydaci, którzy chcą przystąpić do egzaminu ze znajomości języka polskiego lub języka angielskiego. organizowanego przez Uniwersytet Gdański, mają obowiązek wniesienia opłaty rekrutacyjnej przed terminem egzaminu. Potwierdzenie dokonania opłaty należy wysłać drogą mailową na adres fso@ug.edu.pl wraz ze zgłoszeniem na egzamin.

Szczegółowe informacje na temat opłat.

3. Co robić, jeśli system IRK nie odnotował dokonanej przeze mnie opłaty rekrutacyjnej?

W przypadku, gdy fakt dokonania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej uiszczonej w terminie nie został odnotowany w systemie IRK lub opłata nie została przypisana do kierunku, dzień po zakończeniu rejestracji należy:

Po otrzymaniu przez pracownika UG dowodu wpłaty opłata na kierunku jest odznaczana w IRK statusem "warunkowo - okazany dowód wpłaty". Na tej podstawie kandydat warunkowo bierze udział w rekrutacji. Niedopełnienie powyższego obowiązku wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

4. W jaki sposób opłata przypisuje się do kierunku? Czy można ją przenieść?

Opłata rekrutacyjna po wpłynięciu do systemu IRK na konto kandydata, przypisana zostaje do kierunku według chronologicznej kolejności zapisu. Kandydat dostaje powiadomienie sms, że opłata została już zaksięgowana na jego koncie w IRK (zakładka "Płatności") i powinien sprawdzić, czy opłata została właściwie przypisana do kierunku, który ma zostać opłacony.

Opłatę można samodzielnie przenieść pod warunkiem, że na kierunku z którego przenosi się opłatę oraz na kierunku, gdzie opłata ma być przeniesiona trwa nadal rejestracja.

5. zrezygnowałem z kierunku przed zakończeniem rejestracji i na moim koncie widoczna jest nadpłata. w jaki sposób mogę ubiegać się o zwrot opłaty?

W przypadku rezygnacji Kandydata z rekrutacji, dokonanej w systemie IRK najpóźniej przed zakończeniem rejestracji na kierunek, nadpłaty lub nieuruchomienia kierunku przez UG, na pisemny wniosek Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty rekrutacyjnej. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej należy złożyć najpóźniej do dnia 31 maja roku akademickiego, na który kandydat ubiegał się o przyjęcie.

Podanie o zwrot z podpisem osoby zainteresowanej, należy wysłać jako skan (zdjęcie) na adres e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl (ewentualnie można złożyć w Biurze Rekrutacji).

Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 19. Grudzień 2018 - 07:12; osoba wprowadzająca: Agnieszka Chwazik Ostatnia zmiana: poniedziałek, 17. Kwiecień 2023 - 12:43; osoba wprowadzająca: Anna Ziomkowska