Składanie dokumentów

Składanie dokumentów

1.Jakie dokumenty wymagane są w procesie rekrutacji?

Spis wymaganych dokumentów znajduje się na stronie: dokumenty.

2. Jestem cudzoziemcem i posiadam kartę polaka. jakie dokumenty muszę złożyć w procesie rekrutacji?

Cudzoziemcy posiadający m.in. Kartę Polaka są uprawnieni do podjęcia studiów wyższych na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Kryteria kwalifikujące cudzoziemca do kształcenia w Polsce bez odpłatności za studia wymienione są na stronie internetowej: opłaty za studia, z kolei spis wymaganych dokumentów dostępny jest w zakładce dokumentów: Świadectwa i dyplomy zagraniczne.

Uwaga: Uprawnieni cudzoziemcy w pierwszej kolejności powinni skontaktować się z pracownikami Biura Rekrutacji w celu przeliczenia ocen ze świadectwa lub dyplomu na skalę obowiązującą na Uniwersytecie Gdańskim.

3. Kiedy i gdzie można składać dokumenty. Czy trzeba to zrobić osobiście?

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia oraz posiadający status "rezerwowy" na dany kierunek jest zobowiązany złożyć komplet wymaganych dokumentów (określonych załącznikiem nr 4 do uchwały) w postaci papierowej w siedzibie komisji rekrutacyjnej w ciągu kolejnych 4 dni pracy komisji od ogłoszenia listy kandydatów komplet wymaganych dokumentów.

Dokumenty mogą zostać złożone osobiście, przez osobę trzecią, a także nadesłane pocztą lub kurierem (liczy się data doręczenia przesyłki do komisji, a nie data nadania przesyłki). Nie jest wymagane upoważnienie do składania dokumentów przez osobę trzecią. 

Dokumenty składa się w odpowiedniej komisji rekrutacyjnej na wydziale (nie w Biurze Rekrutacji). Adresy można znaleźć na stronie: terminy rekrutacji i adresy komisji.

*W przypadku kandydata niepełnoletniego - wymagane jest oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów (formularz oświadczenia - dostępny jest na stronie z wykazem dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym).

4. Nie znalazłem się na liście kandydatów, czy mogę złożyć dokumenty?

Kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia nie jest uprawniony do złożenia dokumentów w komisji. Dokumenty składają jedynie osoby zakwalifikowane oraz posiadające status rezerwowy.

5. Czy na każdy kierunek, na który zapisałem się w irk, trzeba złożyć osobny komplet dokumentów?

Tak. Rekrutacja na każdy kierunek a nawet formę (stacjonarną i niestacjonarną) tego samego kierunku, to osobne postępowanie rekrutacyjne, dlatego kandydaci - którzy chcą dalej brać udział w rekrutacji na dany kierunek (formę) - powinni złożyć komplet dokumentów na każdy kierunek (formę) z osobna, w siedzibie komisji na wydziale, w określonych terminach po ogłoszeniu listy kandydatów na danym kierunku. Adresy można znaleźć na stronie: terminy rekrutacji i adresy komisji.

6. Nie dostałem się na wybrany kierunek, ponieważ zabrakło mi 0,05 punktu. czy mogę złożyć odwołanie?

Zgodnie z § 19 uchwały, nie mogą stanowić przesłanki do odwołania przypadki, w których: kandydat nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie; kandydat wprowadził błędne wyniki do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów; kandydat uzyskał zbyt małą liczbę punktów w naborze na wybrany kierunek studiów; kandydat nie dostarczył w terminie kompletu wymaganych dokumentów.

7. Czy na ug wymagane jest upoważnienie dla osoby trzeciej, składającej dokumenty w imieniu kandydata?

Do składania dokumentów przez osobę trzecią nie wymagamy upoważnienia.

W przypadku, gdy kandydat na studia nie może osobiście podpisać podania na studia lub wycofać złożonych dokumentów, może upoważnić do tego osobę trzecią. Osoba taka musi przedłożyć w komisji rekrutacyjnej pisemne pełnomocnictwo z uwierzytelnionym notarialnie podpisem Kandydata (wzór poniżej) lub inne pełnomocnictwo notarialne do wykonywania czynności związanych z procesem rekrutacji w UG oraz wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem.

 

Załącznik Size
pelnomocnictwo_wzor.pdf 87.4 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 19. Grudzień 2018 - 07:13; osoba wprowadzająca: Agnieszka Chwazik Ostatnia zmiana: poniedziałek, 17. Kwiecień 2023 - 13:59; osoba wprowadzająca: Anna Ziomkowska