Pytania ogólne

Pytania ogólne

1. Co stanowi podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia?

Podstawę przyjęcia kandydatów na studia w roku 2024/2025 stanowi Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 30/23 z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych, niż rekrutacja zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2024/2025 (ze zm.).

2. Na jakich kierunkach obowiązują egzaminy wstępne i rozmowy kwalifikacyjne?

Rekrutacja na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych. Na wybranych kierunkach (LogopediaSztuka kreatywnego pisaniaISM) zasady rekrutacji przewidują dodatkowe sprawdziany. Egzaminy wstępne, testy bądź rozmowy kwalifikacyjne obowiązują ponadto na poszczególnych kierunkach studiów II stopnia (magisterskich). Tu można sprawdzić, czy na danym kierunku jest przewidziany egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna: terminy rekrutacji.

3. Jakie są kierunki studiów na UG?

Rekrutacja na Uniwersytet Gdański odbywa się na 11 wydziałach. Pełna oferta dotycząca prowadzonych na UG kierunków znajduje się na stronie: Kierunki studiów.

4. Kiedy odbędą się Dni Otwarte na UG?

Wszelkie informacje dotyczące Dni Otwartych UG znajdują się na stronie: Dni otwarte UG

5. Gdzie uzyskać pomoc w sprawie zasad rekrutacji na dany kierunek lub Internetowej Rekrutacji Kandydatów?

Informacji na temat zasad rekrutacji i Internetowej Rekrutacji Kandydatów udziela Biuro Rekrutacji UG.

6. Brałem udział w rekrutacji w ubiegłym roku, czy mogę korzystać ze swojego konta?

System IRK służy do rekrutacji na dany rok akademicki. Oznacza to, że kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia po raz kolejny, będzie zobowiązany ponownie zarejestrować się w systemie IRK.

7. Czy możliwe jest, że kierunek nie zostanie uruchomiony?

Kierunek może zostać nieuruchomiony w przypadku niewypełnienia liczby miejsc na kierunku lub specjalności, określonej na poziomie minimum 25 osób.

8. Czy można studiować dwa kierunki równocześnie?

W świetle obecnych przepisów prawnych, każdy może studiować dowolną ilość kierunków, na różnych uczelniach, czy w obrębie tej samej uczelni. Nie jest możliwe studiowanie jednocześnie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych tego samego kierunku. Ponadto, osoba przyjęta, będąca studentem UG, nie może rozpocząć kształcenia na tym samym kierunku, poziomie i profilu studiów, na którym w momencie składania ślubowania posiada status studenta.

9. Jakie są progi punktowe na studia i i ii stopnia?

Uniwersytet Gdański ustala corocznie limity przyjęć (ilość miejsc) na poszczególnych kierunkach studiów. Limity przyjęć na dany rok podajemy na stronach z opisami poszczególnych kierunków. Na studia przyjmowane są osoby z najlepszą punktacją w ramach ustalonego limitu dla kierunku. Uczelnia nie narzuca progów punktowych, od których przyjmuje Kandydatów na kierunki w danym roku akademickim.

10. Jak zrezygnować z podjęcia studiów na UG po ogłoszeniu listy osób przyjętych na danym kierunku studiów?

Osoby zakwalifikowane na studia, które chcą zrezygnować z podjęcia kształcenia, powinny niezwłocznie - nie później niż w ciągu 14 dni od ogłoszenia listy osób przyjętych - przesłać rezygnację drogą mailową do dziekanatu wydziału, prowadzącego dany kierunek.

Osoby, które zostały przyjęte na kilka kierunków, a planują podjęcie kształcenia tylko na jednym, powinny niezwłocznie zrezygnować z pozostałych kierunków - nie później niż w ciągu 14 dni od ogłoszenia listy osób przyjętych na kierunku, z którego rezygnują - również poprzez przesłanie rezygnacji drogą mailową do dziekanatu wydziału, prowadzącego dany kierunek studiów.

Kontakt do dziekanatu znajduje się na stronie danego wydziału.

11. Jaka jest różnica pomiędzy profilem praktycznym a ogólnoakademickim na kierunku Informatyka?

profil praktyczny – profil programu kształcenia obejmującego moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętności i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.

profil ogólnoakademicki – profil programu kształcenia obejmującego moduły zajęć powiązane z prowadzonymi w uczelni badaniami naukowymi, realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy.

 

12. czy są brane pod uwagę inne osiągnięcia niż sportowe, na przykład działalność społeczna?

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego elementami jest konkurs świadectw dojrzałości. Zgodnie z treścią uchwały dodatkowymi uprawnieniami, dającymi dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym są jedynie wybitne osiągnięcia sportowe.

13. Indywidualne Studia Międzydziedzinowe (ISM): co to za kierunek?

ISM to  Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, czyli forma studiowania, która umożliwia kandydatowi wybór własnej ścieżki kształcenia i ułatwia uzyskanie dyplomu z dwóch kierunków studiów. Ma temu służyć możliwość samodzielnego układania indywidualnego programu studiów ISM i przy współpracy z tutorem swobodnego kształtowania własnego rozwoju w zakresie umiejętności naukowego zgłębiania wybranych dyscyplin naukowych. Celem tej formy studiowania jest umożliwienie utalentowanym studentom pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych dyscyplin, uczestnictwa w życiu naukowym i realizacji twórczych badawczo projektów naukowych, których efektem będą wspólne prace projektowe, prezentacje ich wyników na forum grupy czy uczestniczenie w zajęciach przeznaczonych studentom ISM.

14. Jaka jest różnica między rekrutacją uzupełniającą a dodatkową i kogo dotyczy?

Rekrutacja uzupełniająca skierowana jest wyłącznie do kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na określony kierunek studiów w rekrutacji podstawowej, lecz nie zostali przyjęci. Informacja o rekrutacji uzupełniającej przekazywana jest kandydatom przez komisję rekrutacyjną poprzez wysłanie wiadomości w systemie IRK oraz e-mailem.

Rekrutacja dodatkowa przeprowadzana jest na zasadach obowiązujących w rekrutacji podstawowej i skierowana jest do wszystkich kandydatów na studia, niezależnie czy brali oni udział w rekrutacji podstawowej na dany kierunek. Dodatkowe nabory ogłaszane są jedynie w przypadku, gdy na kierunku pozostały wolne miejsca. Ogłoszenia o rekrutacjach dodatkowych oraz obowiązujących terminach postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów publikowane są po zakończeniu rekrutacji podstawowej na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 19. Grudzień 2018 - 07:10; osoba wprowadzająca: Agnieszka Chwazik Ostatnia zmiana: piątek, 5. Styczeń 2024 - 08:09; osoba wprowadzająca: Gracjana Karulska