Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK)

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

IRK

1. Na czym polega internetowa rekrutacja kandydatów? kiedy należy się zarejestrować?

W Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK) na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Wyjątek stanowi nabór na Indywidualne Studia Międzydziedzinowe oraz przypadki, gdy za zgodą Rektora, rekrutacja odbywa się na specjalności prowadzone w ramach danego kierunku studiów. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany zarejestrować się elektronicznie, korzystając ze strony internetowej: irk.ug.edu.pl, następnie dokonać zapisu na wybrane kierunki w określonych terminach i dokonać opłaty rekrutacyjnej do zakończenia rejestracji na kierunku.

2. Nie doszedł do mnie link aktywujący konto w systemie IRK. Co należy wówczas zrobić?

W przypadku, gdy e-mail z linkiem aktywującym konto nie dotarł w przeciągu 20 minut, należy sprawdzić, czy wiadomość e-mail nie została umieszczona w folderze z niechcianymi wiadomościami elektronicznymi (SPAM lub INNE). Jeżeli nie – należy skontaktować się z pracownikami Biura Rekrutacji.

3. Jakie są etapy rekrutacji na ug? 

Etapy rekrutacji na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie opisane są na niniejszej stronie.

4. zapomniałem wpisać wyniku z jednego przedmiotu, a jest już po zakończeniu rejestracji. co powinienem zrobić?

Korekta wyników oraz edycja zamieszczonych plików możliwa jest do końca rejestracji na kierunku, po tym terminie system zablokuje możliwość edycji danych, a brak korekty wprowadzonej do tego czasu skutkuje udziałem w rekrutacji z błędnym (zaniżonym) wynikiem.

5. Jaki poziom wybierać na maturze - rozszerzony czy podstawowy? Jaki ma to wpływ na liczbę uzyskanych punktów?

Na Uniwersytecie Gdańskim nie ma wymagań odnośnie poziomu egzaminu maturalnego.

Jeżeli na egzaminie maturalnym kandydat zdawał poziom podstawowy, to wynik matury mnoży się tylko przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku.

Jeżeli kandydat zdawał poziom rozszerzony, to wynik matury mnoży się przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku i dodatkowo przez współczynnik 1,5.

Jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na obu poziomach, ma możliwość wpisania do systemu IRK obydwu wyników – wówczas system wybierze korzystniejszy dla kandydata rezultat.

W przypadku nowej matury brane są pod uwagę tylko wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych.

6. Zdawałem maturę w latach 2008-2023, w jaki sposób przeliczane są moje wyniki w systemie IRK?

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego elementami są: konkurs świadectw lub konkurs świadectw i egzamin wstępny (w przypadku kierunku Logopedia, ISM, Zarządzanie instytucjami artystycznymi).

W przypadku matury zdawanej w latach 2008-2023 brane są pod uwagę wyniki uzyskane z części pisemnej egzaminu. Każdy przedmiot wymagany podczas kwalifikacji na dany kierunek studiów ma swój mnożnik przedmiotu. Maturę na poziomie rozszerzonym mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5 (pod uwagę brany jest wynik z jednego poziomu).

Przykład:

Kierunek Administracja - studia stacjonarne I stopnia.

Kryteria kwalifikacyjne są następujące:

przedmiot mnożnik przedmiotu
język polski 0,35
język obcy nowożytny 0,35
jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, matematyka,  język łaciński i kultura antyczna 0,3

Kandydatka zdawała na maturze historię, WOS i język polski na poziomie rozszerzonym (PR) oraz język polski i angielski na poziomie podstawowym (PP) i uzyskała następujące wyniki:

 • język polski: poziom podstawowy (PP) 75%
 • język polski: poziom rozszerzony (PR) 45%
 • język angielski: poziom podstawowy (PP) 68%
 • historia: poziom rozszerzony (PR) 60%
 • matematyka: poziom rozszerzony (PR) 55%

Kandydatka do systemu IRK wprowadziła wszystkie wyniki ze świadectwa maturalnego. System IRK będzie przeliczał wyniki zgodnie z zasadami rekrutacji w następujący sposób:

 • język polski: PP 75 x mnożnik przedmiotu 0,35 = 26.25
 • język polski: PR 45 x mnożnik przedmiotu 0,35 x współczynnik 1,5 za poziom rozszerzony = 23.62
 • język angielski: PP 68 x mnożnik przedmiotu 0,35 = 23.8
 • historia: PR 60 x mnożnik przedmiotu 0,3 x współczynnik 1,5 = 27
 • matematyka: PR 55 x mnożnik przedmiotu 0,3 x współczynnik 1,5 = 24.75

Po zsumowaniu najkorzystniejszych wyników kandydatka zdobyła łącznie 77.05 pkt. na 150 możliwych.

System IRK wybrał:

 • wynik z przedmiotu język polski na poziomie podstawowym, ponieważ dał on wyższy wynik po przeliczeniu, niż poziom rozszerzony (dany przedmiot liczony jest tylko raz);
 • wynik z przedmiotu język obcy nowożytny (angielski)
 • wynik z przedmiotu historia na poziomie rozszerzonym, ponieważ daje najwyższą punktację wśród przedmiotów do wyboru.

UWAGA: Do systemu IRK wprowadzamy wynik uzyskany na maturze z danego przedmiotu bez znaku %.

7. Zdawałem starą maturę (w skali 2-5 / 1-6), w jaki sposób przeliczane są moje wyniki w systemie IRK?

Kandydaci ze starą maturą w systemie IRK wybierają dokument „Stara matura” ze skalą, w której zdawali egzaminy.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego elementami są: konkurs świadectw dojrzałości lub konkurs świadectw dojrzałości i egzamin wstępny (w przypadku kierunku Logopedia, Zarządzanie instytucjami artystycznymi, ISM).

W przypadku starej matury brane są pod uwagę wyniki uzyskane z części pisemnej i ustnej egzaminu. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu z danego przedmiotu, pod uwagę będzie brana ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (bez uwzględnienia ocen z zajęć fakultatywnych). Przy rekrutacji na studia stacjonarne ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej będzie dodatkowo pomnożona przez współczynnik 0,6, a następnie przez mnożnik przedmiotu. Jeśli przedmiot punktowany wybiera się spośród kilku proponowanych przedmiotów - to w pierwszej kolejności liczy się przedmiot, który kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości.

Więcej o starej maturze i sposobie przeliczania wyników - w paragrafie 10 uchwały rekrutacyjnej.

8. Zdawałem język obcy na poziomie dwujęzycznym, w jaki sposób przeliczane są moje wyniki w IRK?

Wynik (punkty procentowe) uzyskany na maturze z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym mnoży się przez współczynnik 1,75, a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku studiów. Nie dotyczy to wyniku egzaminów z przedmiotów zdawanych w języku obcym (np. biologia, historia). W systemie IRK kandydat powinien wybrać dokument „Matura od 2008 do 2023” oraz wpisać wynik z języka obcego w pole „poziom dwujęzyczny”.

9. Zdawałem maturę International Baccalaureate i nie mam dyplomu podczas trwania rekrutacji - jak wpisać wyniki podczas rejestracji w IRK?

Jeśli kandydat zdawał maturę IB w roku, w którym ubiega się o przyjęcie na studia, dyplom IB otrzyma najprawdopodobniej we wrześniu. W systemie IRK należy wybrać rodzaj dokumentu „International Baccalaureate”. W zakładce „nr świadectwa” wpisać słowo "zaświadczenie" a w „data wydania świadectwa” - datę otrzymania zaświadczenia z wynikami matury.

Składając komplet dokumentów do komisji rekrutacyjnej zamiast dyplomu IB dostarcza się zaświadczenie z wynikami matury kwalifikujące do wydania dyplomu.  Zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej będzie honorowane tylko w roku wydania zaświadczenia.

Po przyjęciu na studia i otrzymaniu dyplomu IB należy jego kopię (oryginał do wglądu) złożyć we właściwym dziekanacie nie później niż 1 października 2023 r., a w przypadku rekrutacji kończących się po tym dniu, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy osób przyjętych.

Więcej o maturze IB i sposobie przeliczania wyników - w paragrafie 9 uchwały rekrutacyjnej.

10. Nie posiadam oceny z języka angielskiego, gdyż byłem zwolniony z egzaminu maturalnego na podstawie certyfikatu. Czy oznacza to, że w procesie rekrutacji otrzymam 0 punktów z tego przedmiotu?

Jeżeli z przedmiotu wymaganego zasadami rekrutacji, kandydat posiada certyfikat, na podstawie którego był zwolniony z egzaminu maturalnego i zostało to odnotowane na świadectwie dojrzałości, to kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów z tego przedmiotu. Do systemu IRK w karcie wyników należy w takim przypadku wpisać maksymalną punktację / ocenę jaką można było uzyskać na maturze za dany przedmiot.

11. W tym roku poprawiałem maturę i posiadam aneks. W jaki sposób można go wprowadzić do systemu ?

Jeżeli posiadasz aneks do matury proszę w numerze dokumentu wprowadzić najpierw numer dokumentu właściwego, a po średniku numer aneksu, wtedy będzie można wykorzystać oba dokumenty przy wprowadzaniu wyników. Do systemu wprowadza się wartość korzystniejszą. Należy pamiętać o dostarczeniu obu dokumentów do komisji rekrutacyjnej na wydziale na etapie składania dokumentów.

12. Mój wynik maturalny został podwyższony przez OKE w wyniku odwołania. Czy przysługuje mi odwołanie

Jeżeli w wyniku procesu odwołania do OKE wynik maturalny został na tyle podwyższony, że dałby miejsce w limicie przyjęć na wybranym kierunku studiów to przysługuje złożenie do nas odwołania.

Procedura odwoławcza opisana jest na niniejszej stronie.

13. Nie posiadam jeszcze dyplomu a chcę ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia. Co zrobić?

Jeśli kandydat na studia II stopnia jest już po obronie pracy dyplomowej - może ubiegać się o przyjęcie na studia. Kandydat musi jednak posiadać zaświadczenie o wynikach obrony z dziekanatu (i złożyć w/w zaświadczenie wraz z innymi wymaganymi dokumentami). W systemie IRK należy w takim wypadku wybrać z rozwijanej listy dokumentu „Dyplom ukończenia studiów” – zaświadczenie o obronie. Bez formalnego zakończenia studiów I stopnia nie można ubiegać się o przyjęcie na II stopień studiów.  

14. Planuję iść na studia II stopnia. Jak przeliczyć średnią?

Jeśli na danym kierunku studiów drugiego stopnia jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia ocen, rozumie się przez to: średnią arytmetyczną wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych w toku studiów wyższych, liczoną do drugiego miejsca po przecinku, bez oceny z egzaminu dyplomowego i bez oceny uzyskanej z pracy dyplomowej.

Szczegółowy sposób przeliczenia średniej znajduję - w paragrafie 11 uchwały rekrutacyjnej.  

15. Jestem laureatem/finalistą olimpiady stopnia centralnego / konkursu międzynarodowego/ogólnopolskiego. Czy oznacza to, że mam wstęp wolny na wszystkie kierunki bez procesu rekrutacji?

Laureat/finalista olimpiady stopnia centralnego lub laureat konkursu międzynarodowego/ogólnopolskiego powinien jak każdy kandydat, przejść proces rekrutacji oraz spełnić wszystkie warunki formalne. Laureaci i finaliści przyjmowani są na studia na Uniwersytecie Gdańskim z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na kierunki, na których dana olimpiada lub konkurs brane są pod uwagę. W systemie IRK podczas wpisywania wyników, należy zaznaczyć właściwą olimpiadę lub konkurs oraz załączyć skan dokumentu wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady / konkursu, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce (w przypadku olimpiad - w eliminacjach centralnych). Dokument potwierdzający zajęte miejsce, należy dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi w procesie rekrutacji do komisji rekrutacyjnej, zgodnie z procedurą postępowania opisaną w załączniku nr 3 do uchwały rekrutacyjnej.

Więcej informacji o olimpiadach znajduje się na niniejszej stronie.

16. Posiadam wybitne osiągnięcia sportowe. Czy jest to uwzględniane w procesie rekrutacji?

Sportowcy posiadający wybitne osiągnięcia w dyscyplinach olimpijskich oraz ujętych w programie Akademickich Mistrzostw Polski otrzymują w toku postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej dodatkowe punkty, w zależności od aktualnie posiadanej klasy sportowej (mistrzowska międzynarodowa, mistrzowska, pierwsza lub druga klasa sportowa).

Dokument, wydany przez polski związek sportowy (w przypadku klasy mistrzowskiej i pierwszej) lub okręgowy/wojewódzki związek sportowy (w przypadku drugiej klasy sportowej), określający: rodzaj klasy sportowej, termin jej obowiązywania oraz osiągnięcia sportowe, będące podstawą jej przyznania należy wgrać do systemu IRK przed zakończeniem rejestracji na kierunku oraz dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi w procesie rekrutacji do komisji rekrutacyjnej w formie papierowej.

Dyscypliny sportowe uwzględniane w procesie rekrutacji na studia wymienione są w załączniku nr 5 uchwały rekrutacyjnej dostępnym poniżej.

Więcej o dodatkowych uprawnieniach sportowych i stosownej dokumentacji - w paragrafie 7 uchwały rekrutacyjnej oraz na stronie z dokumentami o świadectwach i dyplomach wydanych w Polsce.

 

Załącznik Size
Załącznik nr 5 - Dyscypliny sportowe 37.98 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 19. Grudzień 2018 - 07:11; osoba wprowadzająca: Agnieszka Chwazik Ostatnia zmiana: czwartek, 11. Maj 2023 - 08:59; osoba wprowadzająca: Anna Ziomkowska