fbpx Składanie dokumentów | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Składanie dokumentów

Składanie dokumentów

1. Jakie dokumenty wymagane są w procesie rekrutacji?

Spis wymaganych dokumentów znajduje się na stronie: dokumenty.

2. Jestem cudzoziemcem i posiadam Kartę Polaka. Jakie dokumenty muszę złożyć w procesie rekrutacji?

Cudzoziemcy posiadający m.in. Kartę Polaka są uprawnieni do podjęcia studiów wyższych na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Kryteria kwalifikujące cudzoziemca do kształcenia w Polsce bez odpłatności za studia wymienione są na stronie internetowej: opłaty za studia, z kolei spis wymaganych dokumentów dostępny jest w zakładce dokumentów: Świadectwa i dyplomy zagraniczne.

Uwaga: Uprawnieni cudzoziemcy w pierwszej kolejności powinni skontaktować się z pracownikami Biura Rekrutacji w celu przeliczenia ocen ze świadectwa lub dyplomu na skalę obowiązującą na Uniwersytecie Gdańskim.

3. Kiedy i gdzie można składać dokumenty. Czy trzeba to zrobić osobiście?

Komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów w wyznaczonym terminie ogłasza listę kandydatów. Kandydat chcący brać udział w dalszych etapach procesu rekrutacji w celu przyjęcia na studia, po ogłoszeniu przez komisję listy kandydatów, powinien złożyć w tekturowej teczce w ciągu 7 dni kalendarzowych komplet wymaganych dokumentów.

Dokumenty mogą zostać dostarczone osobiście, przez osobę "trzecią", a także nadesłane pocztą (uwaga - nie liczy się data stempla pocztowego a data wpływu dokumentów do komisji). 

Dokumenty składa się w odpowiedniej komisji rekrutacyjnej na wydziale (nie w Biurze Rekrutacji). Adresy można znaleźć na stronie: terminy rekrutacji i adresy komisji.

4. Czy na każdy kierunek, na który zapisałem się w IRK, trzeba złożyć osobny komplet dokumentów?

Tak. Rekrutacja na każdy kierunek a nawet formę (stacjonarną i niestacjonarną) tego samego kierunku, to osobne postępowanie rekrutacyjne, dlatego kandydaci - którzy chcą dalej brać udział w rekrutacji na dany kierunek (formę) - powinni złożyć komplet dokumentów na każdy kierunek (formę) z osobna, w siedzibie komisji na wydziale, w określonych terminach po ogłoszeniu listy kandydatów na danym kierunku. Adresy można znaleźć na stronie: terminy rekrutacji i adresy komisji.

5. Czy na UG wymagane jest upoważnienie dla osoby trzeciej, składającej dokumenty w imieniu Kandydata?

Do składania dokumentów przez osobę trzecią nie wymagamy upoważnienia.

W przypadku, gdy kandydat na studia nie może osobiście podpisać podania na studia lub wycofać złożonych dokumentów, może upoważnić do tego osobę trzecią. Osoba taka musi przedłożyć w komisji rekrutacyjnej pisemne pełnomocnictwo z uwierzytelnionym notarialnie podpisem Kandydata (wzór poniżej) lub inne pełnomocnictwo notarialne do wykonywania czynności związanych z procesem rekrutacji w UG oraz wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon pelnomocnictwo_wzor.pdf87.4 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Ziomkowska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 stycznia 2021 roku, 8:19